งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัยการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองใน การบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนายรัตนวุธ บุญ เทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัยการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองใน การบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนายรัตนวุธ บุญ เทียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัยการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองใน การบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนายรัตนวุธ บุญ เทียบ

2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองในการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี ปัญหาการวิจัย การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี มีความหลากหลาย ทางด้านความคิดการประพฤติปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปตาม ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นซึ่งแสดง ออกมาทางการมีส่วนร่วมย่อมมีความแตกต่างกันซึ่งเป็นสิ่งที่ น่าสนใจนำมาศึกษาเป็นอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จึงมี บทบาทสำคัญถ้าผู้ปกครองให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมใน การบริหารวิทยาลัยในด้านต่างๆเพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาได้ มีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลกในทุกๆด้านต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองในการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี

4 แนวคิดในการศึกษา ตัวแปรอิสระ ตัว แปรตาม (Independent Variables) ( Dependent Variables) ปัจจัยส่วนบุคคล - เพศ - อายุ - ระดับการศึกษา - อาชีพ - รายได้ - ระยะเวลาที่อยู่ใน ท้องถิ่น - ความสัมพันธ์กับ บุคลากรในวิทยาลัย - ความเชื่อถือในโรงเรียน - ความคาดหวังที่จะได้ ประโยชน์ - ความรู้ความเข้าใจใน การบริหาร การมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองในการ บริหารวิทยาลัย 1. การร่วมวางแผน 2. การร่วมกิจกรรม 3. การร่วมระดม ทรัพยากร 4. การร่วม ประเมินผล

5 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ปกครอง นักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จำนวน 3,800 คนโดยใช้วิธีการว่านักเรียน 1 คน มีผู้ปกครอง 1 คน กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กำหนดขนาดตัวอย่างจาก ตารางสำเร็จรูปการกำหนดขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าของความ คลาดเคลื่อน 5% จากจำนวนประชากรทั้งหมด 3,800 คนได้จำนวนตัวอย่างประมาณ 364 ตัวอย่างแต่เนื่องจาก เพื่อความเที่ยงตรงและความถูกต้องของงานวิจัยผู้วิจัยจึง ได้กำหนดตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จำนวน 400 ตัวอย่าง

6 การมีส่วนร่วมค่าเฉลี่ยส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน ระดับการมี ส่วนร่วม 1. การร่วมกิจกรรม 2.700.83 ปานกลาง 2. การร่วมระดมทรัพยากร 2.700.94 ปานกลาง 3. การร่วมประเมินผล 2.680.92 ปานกลาง 4. การร่วมวางแผน 2.670.90 ปานกลาง รวม 2.690.89 ปานกลาง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เป็นผลให้ในภาพรวมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ บริหารวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 2.69 เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านทั้งหมด 4 ด้านคือด้านการร่วมกิจกรรมด้านการร่วมระดม ทรัพยากรด้านการร่วมประเมินผลด้านการร่วมวางแผนอยู่ในระดับ ปานกลางทั้งหมด

7 สรุปผลการศึกษาพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 41-50 ปีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา - ปริญญาตรีหรือสูง กว่าปริญญาตรีประกอบอาชีพส่วนตัว / รับจ้างมีรายได้ 5,001-10,000 บาทมีระยะเวลาอยู่ในท้องถิ่น 1-10 ปี 2. ระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน กลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการร่วมกิจกรรม การร่วมระดมทรัพยากรการร่วมประเมินผลการร่วม วางแผนอยู่ในระดับปานกลาง 3. ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนโดยภาพ รวมอยู่ในระดับปานกลางความเชื่อถือในวิทยาลัยโดย ภาพรวมอยู่ในระดับมากความคาดหวังที่จะได้ประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและความรู้ความ เข้าใจในการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

8 สรุปผลการศึกษาพบว่า 4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองในการบริหารวิทยาลัยได้แก่อายุความสัมพันธ์ กับบุคลากรในวิทยาลัยความเชื่อถือในโรงเรียนความ คาดหวังที่จะได้ประโยชน์ความรู้ความเข้าใจในการ บริหารและปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วม ของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาได้แก่ เพศระดับการศึกษาอาชีพรายได้ ระยะเวลาที่อยู่ใน ท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัยการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองใน การบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนายรัตนวุธ บุญ เทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google