งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัยการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองใน การบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนายรัตนวุธ บุญ เทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัยการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองใน การบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนายรัตนวุธ บุญ เทียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัยการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองใน การบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนายรัตนวุธ บุญ เทียบ

2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองในการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี ปัญหาการวิจัย การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี มีความหลากหลาย ทางด้านความคิดการประพฤติปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปตาม ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นซึ่งแสดง ออกมาทางการมีส่วนร่วมย่อมมีความแตกต่างกันซึ่งเป็นสิ่งที่ น่าสนใจนำมาศึกษาเป็นอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จึงมี บทบาทสำคัญถ้าผู้ปกครองให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมใน การบริหารวิทยาลัยในด้านต่างๆเพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาได้ มีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลกในทุกๆด้านต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองในการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี

4 แนวคิดในการศึกษา ตัวแปรอิสระ ตัว แปรตาม (Independent Variables) ( Dependent Variables) ปัจจัยส่วนบุคคล - เพศ - อายุ - ระดับการศึกษา - อาชีพ - รายได้ - ระยะเวลาที่อยู่ใน ท้องถิ่น - ความสัมพันธ์กับ บุคลากรในวิทยาลัย - ความเชื่อถือในโรงเรียน - ความคาดหวังที่จะได้ ประโยชน์ - ความรู้ความเข้าใจใน การบริหาร การมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองในการ บริหารวิทยาลัย 1. การร่วมวางแผน 2. การร่วมกิจกรรม 3. การร่วมระดม ทรัพยากร 4. การร่วม ประเมินผล

5 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ปกครอง นักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จำนวน 3,800 คนโดยใช้วิธีการว่านักเรียน 1 คน มีผู้ปกครอง 1 คน กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กำหนดขนาดตัวอย่างจาก ตารางสำเร็จรูปการกำหนดขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าของความ คลาดเคลื่อน 5% จากจำนวนประชากรทั้งหมด 3,800 คนได้จำนวนตัวอย่างประมาณ 364 ตัวอย่างแต่เนื่องจาก เพื่อความเที่ยงตรงและความถูกต้องของงานวิจัยผู้วิจัยจึง ได้กำหนดตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จำนวน 400 ตัวอย่าง

6 การมีส่วนร่วมค่าเฉลี่ยส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน ระดับการมี ส่วนร่วม 1. การร่วมกิจกรรม ปานกลาง 2. การร่วมระดมทรัพยากร ปานกลาง 3. การร่วมประเมินผล ปานกลาง 4. การร่วมวางแผน ปานกลาง รวม ปานกลาง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เป็นผลให้ในภาพรวมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ บริหารวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 2.69 เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านทั้งหมด 4 ด้านคือด้านการร่วมกิจกรรมด้านการร่วมระดม ทรัพยากรด้านการร่วมประเมินผลด้านการร่วมวางแผนอยู่ในระดับ ปานกลางทั้งหมด

7 สรุปผลการศึกษาพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ ปีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา - ปริญญาตรีหรือสูง กว่าปริญญาตรีประกอบอาชีพส่วนตัว / รับจ้างมีรายได้ 5,001-10,000 บาทมีระยะเวลาอยู่ในท้องถิ่น 1-10 ปี 2. ระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน กลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการร่วมกิจกรรม การร่วมระดมทรัพยากรการร่วมประเมินผลการร่วม วางแผนอยู่ในระดับปานกลาง 3. ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนโดยภาพ รวมอยู่ในระดับปานกลางความเชื่อถือในวิทยาลัยโดย ภาพรวมอยู่ในระดับมากความคาดหวังที่จะได้ประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและความรู้ความ เข้าใจในการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

8 สรุปผลการศึกษาพบว่า 4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองในการบริหารวิทยาลัยได้แก่อายุความสัมพันธ์ กับบุคลากรในวิทยาลัยความเชื่อถือในโรงเรียนความ คาดหวังที่จะได้ประโยชน์ความรู้ความเข้าใจในการ บริหารและปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วม ของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาได้แก่ เพศระดับการศึกษาอาชีพรายได้ ระยะเวลาที่อยู่ใน ท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัยการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองใน การบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนายรัตนวุธ บุญ เทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google