งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัย เทคโนโลยี ภาคใต้ ( เอส. เทค.). พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีส่วนช่วยในการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นศูนย์กลาง การพัฒนา ประเทศไปสู่ ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัย เทคโนโลยี ภาคใต้ ( เอส. เทค.). พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีส่วนช่วยในการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นศูนย์กลาง การพัฒนา ประเทศไปสู่ ความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัย เทคโนโลยี ภาคใต้ ( เอส. เทค.)

2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีส่วนช่วยในการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นศูนย์กลาง การพัฒนา ประเทศไปสู่ ความ เจริญก้าวหน้า ปัจจัยที่มี ความสำคัญ และมีคุณค่าทำ ให้ องค์การสามารถ ดำรงอยู่และ แข่งขันได้ ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา

3 บุคลิกภาพบรรยากาศขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดี ความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) บุคลิกภาพ (Personality) บรรยากาศขององค์การ (Organizational Climate) ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) พฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) กรอบแนวคิดการวิจัย

5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บุคลิกภาพ Costa และ McCrae บรรยากาศ ขององค์การ Likert ความผูกพัน ต่อองค์การ Allen and Meyer พฤติกรรมการ เป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ Organ

6 250 560 ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช ประชากร กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบ หลายขั้นตอน

7 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ กับ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ บุคลิกภาพ พฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดีขององค์การ ความสัมพัน ธ์ บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว -0.13* ต่ำ บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 0.42** ปานกลาง บุคลิกภาพ แบบเปิดรับประสบการณ์ 0.35** ปานกลาง บุคลิกภาพ แบบประนีประนอม 0.37** ปานกลาง บุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึก 0.43** ปานกลาง รวม 0.52** ปานกลาง ** อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05

8 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศของ องค์การ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ที่ดีขององค์การ บรรยากาศขององค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ ความสัมพันธ์ บรรยากาศขององค์การ โดยรวม 0.31** ปานกลาง ** อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

9 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ องค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดีขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ ความสัมพันธ์ ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม 0.35** ปานกลาง ** อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

10 บุคลิกภาพ บรรยากาศ ขององค์การ ความ ผูกพันต่อ องค์การ พฤติกรรม การเป็น สมาชิกที่ดี ของ องค์การ ** อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ร้อยละ 62.9


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัย เทคโนโลยี ภาคใต้ ( เอส. เทค.). พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีส่วนช่วยในการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นศูนย์กลาง การพัฒนา ประเทศไปสู่ ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google