งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนคติที่มีต่อการนำระบบ E- Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ นางสาว ธันยพัต ภักดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนคติที่มีต่อการนำระบบ E- Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ นางสาว ธันยพัต ภักดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนคติที่มีต่อการนำระบบ E- Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ นางสาว ธันยพัต ภักดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัล สนิทวงศ์

2 ปัญหาการวิจัย  นโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ที่กำลัง ดำเนินอยู่ในปัจจุบันเห็นได้ชัดว่ามีความสอดคล้อง กับกระแสดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ใน อนาคตคนไทยทุกคน  จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี  และจะมีความสามารถทักษะในกระบวนการเรียนรู้ ด้วยตนเอง  ทำให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต ดังนั้นเทคโนโลยีก็ยิ่งทวีบทบาทสำคัญมาก ขึ้นในการศึกษา โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งข้อมูล  ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างปัจเจกบุคคล องค์กร ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ

3 วัตถุประสงค์  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการ เรียนการสอนแบบ E-learning ในวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการ จรัลสนิทวงศ์ และนำไปสู่แนวทางการใช้ E-learning  เพื่อส่งเสริมการศึกษาของวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการ จรัลสนิทวงศ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

4 ผังสรุปสำคัญ ประชากรที่ศึกษา ตาราง 1 จำนวนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการ จรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2556

5 ผังสรุปสำคัญ การวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มี ต่อการใช้ระบบ E-learning ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 200 คน

6 สรุปผลการวิจัย ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ กลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงมากกว่าเพศชาย สาขาวิชาที่เรียน แยกออกเป็น 4 สาขา ๆ ละเท่า ๆ กัน ประกอบด้วยสาขาการจัดการ การตลาด การบัญชี และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับ 2.01-3.00 มากที่สุด รองลงมา คือ ระดับสูงกว่า 3.00 ขึ้นไป และ 1.00-2.00 ตามลำดับ ประสบการณ์ในการเรียนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนแบบ E-learning มากกว่า ไม่มีประสบการณ์ ความต้องการให้นำระบบการเรียนการสอน แบบ E-learning ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความต้องการ ให้นำระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning มาใช้ในสถาบัน มากกว่าไม่ต้องการ

7 ส่วนที่ 2  ด้านรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ที่มีต่อทัศนคติใน การใช้ระบบ E-learning มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.42 อยู่ในระดับความคิดเห็นปาน กลาง  ด้านรับรู้ถึงการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ที่มีต่อทัศนคติ ในการใช้ระบบ E-learning มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.45 อยู่ในระดับ ความคิดเห็นด้วยมาก  ด้านเงื่อนไขในการอำนวยความสะดวก (Facilitating conditions) ที่มีต่อทัศนคติในการใช้ระบบ E-learning มีค่าเฉลี่ย รวมอยู่ที่ 3.93 อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก  ทัศนคติที่มีต่อการใช้ระบบ E-learning ของผู้ตอบ แบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.97 อยู่ในระดับความคิดเห็น ด้วยมาก สุดท้ายคือทัศนคติที่มีต่อการใช้ระบบ E-learning ทางด้าน การเรียนผ่านระบบ E-learning ช่วยเสริมการเรียนในชั้นเรียนให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 อยู่ในระดับ ความเห็นด้วยมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 สรุปผลการวิจัย

8 ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติเกี่ยวกับการนำระบบ E- learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของทุกระดับ การศึกษา และทุกสาขาอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก จากการ วิเคราะห์สังเกตได้ว่าประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการ เรียนผ่านระบบ E-learning มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความ สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ทำให้ การจัดสรรเวลาในการเรียนผ่านระบบ E-learning ยืดหยุ่นขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทัศนคติ เกี่ยวกับการนำระบบ E-learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก ทำให้ทัศนคติที่มีต่อการนำระบบ E-learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกันมากนัก อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าเดินทาง, ช่วยขยาย โอกาสทางการศึกษา สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้ทันที เข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เรียนและเวลาที่เรียน สรุปผลการวิจัย

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ทัศนคติที่มีต่อการนำระบบ E- Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ นางสาว ธันยพัต ภักดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google