งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพร้อมในการเรียนด้วยอีเลิร์ นนิ่ง ของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญา เอก The e-Learning Readiness of PhD. Nursing Students ดร. เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพร้อมในการเรียนด้วยอีเลิร์ นนิ่ง ของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญา เอก The e-Learning Readiness of PhD. Nursing Students ดร. เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพร้อมในการเรียนด้วยอีเลิร์ นนิ่ง ของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญา เอก The e-Learning Readiness of PhD. Nursing Students ดร. เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ มหาวิทยาลัย คริสเตียน รศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

2 ปัญหา วิจัย การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บได้มีเพิ่มขึ้น อย่างมากในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะ ในส่วนของการศึกษาของพยาบาลที่มีการใช้ อีเลิร์นนิ่งเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (Barker, K. and others, 2013) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษา พยาบาลได้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้จัดเตรียมระบบอี เลิร์นนิ่งให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นสื่อเสริม ซึ่งนักศึกษาเองก็ต้องมีความ พร้อมในการที่จะเรียนรู้จากอีเลิร์นนิ่ง การวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้ทราบว่านักศึกษา พยาบาลระดับปริญญาเอกมีความพร้อมด้าน ใดที่จะเรียนรู้ด้วยอีเลิร์นนิ่ง

3 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย 1 เพื่อศึกษาความพร้อมใน การเรียนด้วยอีเลิร์นนิ่ง ของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญา เอกมหาวิทยาลัย คริสเตียน 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ พร้อมในการเรียนด้วยอีเลิร์นนิ่งของ นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาเอก ต่างชั้นปี ต่างอายุ ต่างเพศและต่าง ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์

4 การทบทวน วรรณกรรม สิ่งหนึ่งที่หน่วยงานทางการศึกษาจะต้องให้คำ สำคัญคือ ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนรู้ ผ่านสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น กระบวนการแรกที่จะต้องทำความเข้าใจผู้เรียน การประเมินความพร้อมของผู้เข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่ง เป็นสิ่งที่จำเป็น (Aydin and Tasci, 2005) มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลสนับสนุนการเรียนด้วย อีเลิร์นนิ่งเช่น ปัจจัยสำคัญของความพร้อมทางด้าน อีเลิร์นนิ่งก็คือ การเตรียมความพร้อมให้นักเรียน, การเตรียมความพร้อมให้กับครู, โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านไอที, การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร, วัฒนธรรมโรงเรียน และความชอบที่จะพบกันแบบ เห็นหน้า (So and Swatman, 2006) สิ่งสำคัญก่อนที่จะส่งนักศึกษาเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ในระบบอีเลิร์นนิ่งคือ ความพร้อมที่จะเข้าไปเรียนรู้ และใช้ประโยชน์ ถ้านักศึกษาขาดความพร้อมก็จะ ทำให้การเรียนรู้ของนักศึกษาไม่ประสบความสำเร็จ

5 สมมุติฐานการ วิจัย นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาเอก ที่เรียน ต่างชั้นปี ต่างอายุ ต่างเพศ และต่างประสบการณ์การใช้ คอมพิวเตอร์จะมีความ พร้อมในการเรียนด้วยอีเลิร์นนิ่ง แตกต่างกัน

6 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาล ระดับปริญญาเอก จำนวน 16 คน ทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2556 ใน 6 ชั้นปีจำนวนทั้งสิ้น 16 คนได้แก่ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จำนวน 9 คน นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 คน นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3-6 จำนวน 3 คน

7 เครื่องมือ แบบประเมินความพร้อมในการเรียนด้วยอีเลิร์นนิ่ง (Watkins, Leigh and Triner, 2004) โดยวัดระดับ ความพร้อมใน 6 ด้านจำนวน 27 ข้อ ได้แก่ ด้านการเข้าถึงเทคโนโลยี (Technology Access) ด้านความสัมพันธ์และทักษะออนไลน์ (Online skill and relationships) ด้านแรงจูงใจ (Motivation) ด้านภาพและเสียงออนไลน์ (Online Audio/Video) ด้านการอภิปรายบนอินเทอร์เน็ต (Internet Discussions) ด้านสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ (Importance to your success)

8 ผลการวิจัย

9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 93.75

10 กลุ่ม ตัวอย่างอายุระหว่าง 41-60 ปี ร้อยละ 75.00

11 กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ด้าน คอมพิวเตอร์ร้อยละ 81.20

12 นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาเอกชั้นปี 1 และปีที่ 3-6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพร้อม ในการเรียนด้วยอีเลิร์นนิ่งในระดับมาก โดยชั้นปีที่ 2 มีระดับคะแนนมากที่สุด

13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพร้อม ในการเรียนด้วยอีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาพยาบาล ระดับปริญญาเอก ทุกชั้นปีอยู่ในระดับมากและ มากที่สุด

14 เปรียบเทียบความพร้อมในการ เรียนด้วย อีเลิร์นนิ่งของนักศึกษา พยาบาลระดับปริญญาเอก ต่างชั้นปี ต่างอายุ ต่างเพศ และต่างประสบการณ์การใช้ คอมพิวเตอร์ มีค่าคะแนน เฉลี่ยความพร้อมในการ เรียนด้วย อีเลิร์นนิ่งไม่แตกต่างกัน

15 บทสรุป ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักศึกษาในระดับ ปริญญาเอกสาขาการพยาบาลมีความ พร้อมในการเรียนด้วยอีเลิร์นนิ่ง มีการ ยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำเข้ามา ใช้ในการเรียนการสอน อีเลิร์นนิ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถจะนำมาใช้ ได้ดีในระดับบัณฑิตศึกษา แตกต่างจาก ความเชื่อในอดีตที่นักศึกษาปริญญาเอกที่ สูงอายุจะไม่ถนัดในการใช้เทคโนโลยีใน การเรียนรู้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง เพื่อเป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนรู้ให้ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อัน เนื่องจากมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วย ตนเองไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นใดและสูงอายุ หรือไม่ ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ความพร้อมในการเรียนด้วยอีเลิร์ นนิ่ง ของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญา เอก The e-Learning Readiness of PhD. Nursing Students ดร. เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google