งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล จัดทำโดย นางสาวอนามิกา พิพัฒนมงคล 503021217-4 นางสาวอภิญญา แก้วหอม 503021218-2 นายอรรถพร แสนทวีสุข 503021222-1 นายอรรถพล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล จัดทำโดย นางสาวอนามิกา พิพัฒนมงคล 503021217-4 นางสาวอภิญญา แก้วหอม 503021218-2 นายอรรถพร แสนทวีสุข 503021222-1 นายอรรถพล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล จัดทำโดย นางสาวอนามิกา พิพัฒนมงคล 503021217-4 นางสาวอภิญญา แก้วหอม 503021218-2 นายอรรถพร แสนทวีสุข 503021222-1 นายอรรถพล กุลชาติ 503021223-9 นางสาวอุษณีย์ พรมเดื่อ 503021225-5 นางสาวเอมวิการ์ คงนาวัง 503021226-3 นายไอยลักษณ์ ศรีเวียงราช 503021227-1 เสนอ อาจารย์อภิศักดิ์ พัฒนจักร

2 วัตถุประสงค์ ศึกษาและเรียนรู้การทำงานของระบบและ โปรแกรมชุดของ ระบบการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU-FMIS : Khon Kaen University Fiscal Management Information Systems) เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

3 การใช้งานทั่วไปของระบบ แสดงรหัสเมนูและรหัส โปรแกรม แสดง User ID ของผู้ที่ใช้งาน เป็นส่วนที่ใช้ในการเปลี่ยน ภาษา แสดง Organize และ Division ที่ ผู้ใช้งาน Login เข้ามาใช้งานระบบ และสามารถ เปลี่ยน Organize หรือ Division ได้ โดย เลือกจาก List

4 แสดงองค์ประกอบของเมนู

5 รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน ของระบบ

6 ส่วนประกอบของ โปรแกรม

7 แฟ้มข้อมูลหลัก แฟ้มหน่วยนับตัวชี้วัด แฟ้มความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่ม มาตรฐาน แฟ้มตั้งรหัสรายงาน ( ระบบ ) แฟ้มตัวชี้วัด กำหนดตัวชี้วัดกับรายงาน แฟ้มข้อมูลประกอบ

8 แฟ้มหน่วยนับตัวชี้วัด

9 แฟ้มความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน กับกลุ่มมาตรฐาน

10 แฟ้มตั้งรหัสรายงาน ( ระบบ )

11 แฟ้มตัวชี้วัด

12 กำหนดตัวชี้วัดกับรายงาน

13 แฟ้มข้อมูลประกอบ

14 รายการประจำวัน กำหนดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย การประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึก - ปรับปรุง ข้อมูล

15 กำหนดข้อมูลประกอบตัวชี้วัด มหาวิทยาลัย

16 การประเมินผลระดับ มหาวิทยาลัย

17 หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึก - ปรับปรุงข้อมูล

18 ประมวลผล นำข้อมูลออกในรูปแบบโปรแกรม Excel คัดลอกข้อมูลจากปีก่อน

19 นำข้อมูลออกในรูปแบบโปรแกรม Excel

20 คัดลอกข้อมูลจากปีก่อน

21 รายงาน รายงานการประเมินผล รายงานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด รายงานความสัมพันธ์ตัวชี้วัดกับรายงาน ( ระบบ ) รายงานตรวจสอบค่าข้อมูลประกอบที่ยังไม่ สมบูรณ์ แผน / ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่ายประจำปีงบ กระมาณพ. ศ. รายงานผลผลิตรวมของมหาวิทยาลัย สงป. 302/1

22 รายงานการประเมินผล

23 รายงานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด

24 รายงานความสัมพันธ์ตัวชี้วัดกับ รายงาน ( ระบบ )

25 รายงานตรวจสอบค่าข้อมูล ประกอบที่ยังไม่สมบูรณ์

26 แผน / ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามงาน / โครงการ จำแนกตาม งบรายจ่ายประจำปีงบกระ มาณพ. ศ.

27 รายงานผลผลิตรวมของ มหาวิทยาลัย

28 สงป. 302/1

29 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ / ครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล จัดทำโดย นางสาวอนามิกา พิพัฒนมงคล 503021217-4 นางสาวอภิญญา แก้วหอม 503021218-2 นายอรรถพร แสนทวีสุข 503021222-1 นายอรรถพล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google