งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล จัดทำโดย นางสาวอนามิกา พิพัฒนมงคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล จัดทำโดย นางสาวอนามิกา พิพัฒนมงคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล จัดทำโดย นางสาวอนามิกา พิพัฒนมงคล
ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล จัดทำโดย นางสาวอนามิกา   พิพัฒนมงคล นางสาวอภิญญา    แก้วหอม นายอรรถพร        แสนทวีสุข นายอรรถพล          กุลชาติ นางสาวอุษณีย์       พรมเดื่อ นางสาวเอมวิการ์    คงนาวัง นายไอยลักษณ์   ศรีเวียงราช เสนอ อาจารย์อภิศักดิ์ พัฒนจักร

2 วัตถุประสงค์ ศึกษาและเรียนรู้การทำงานของระบบและโปรแกรมชุดของ ระบบการเงินการคลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU-FMIS : Khon Kaen University Fiscal Management Information Systems) เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

3 การใช้งานทั่วไปของระบบ
แสดงรหัสเมนูและรหัสโปรแกรม แสดง User ID ของผู้ที่ใช้งาน เป็นส่วนที่ใช้ในการเปลี่ยนภาษา แสดง Organize และ Division ที่ ผู้ใช้งาน Login เข้ามาใช้ งานระบบ และสามารถเปลี่ยน Organize หรือ Division ได้ โดยเลือกจาก List

4 แสดงองค์ประกอบของเมนู

5 รายละเอียดขั้นตอนการทำงานของระบบ

6 ส่วนประกอบของโปรแกรม

7 แฟ้มข้อมูลหลัก แฟ้มหน่วยนับตัวชี้วัด
แฟ้มความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มมาตรฐาน แฟ้มตั้งรหัสรายงาน(ระบบ) แฟ้มตัวชี้วัด กำหนดตัวชี้วัดกับรายงาน แฟ้มข้อมูลประกอบ

8 แฟ้มหน่วยนับตัวชี้วัด

9 แฟ้มความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มมาตรฐาน

10 แฟ้มตั้งรหัสรายงาน(ระบบ)

11 แฟ้มตัวชี้วัด

12 กำหนดตัวชี้วัดกับรายงาน

13 แฟ้มข้อมูลประกอบ

14 รายการประจำวัน กำหนดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
การประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึก - ปรับปรุงข้อมูล

15 กำหนดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

16 การประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย

17 หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึก - ปรับปรุงข้อมูล

18 ประมวลผล นำข้อมูลออกในรูปแบบโปรแกรม Excel คัดลอกข้อมูลจากปีก่อน

19 นำข้อมูลออกในรูปแบบโปรแกรม Excel

20 คัดลอกข้อมูลจากปีก่อน

21 รายงาน รายงานการประเมินผล รายงานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด
รายงานความสัมพันธ์ตัวชี้วัดกับรายงาน (ระบบ) รายงานตรวจสอบค่าข้อมูลประกอบที่ยังไม่สมบูรณ์ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่ายประจำปีงบกระมาณพ.ศ. รายงานผลผลิตรวมของมหาวิทยาลัย สงป. 302/1

22 รายงานการประเมินผล

23 รายงานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด

24 รายงานความสัมพันธ์ตัวชี้วัดกับรายงาน (ระบบ)

25 รายงานตรวจสอบค่าข้อมูลประกอบที่ยังไม่สมบูรณ์

26 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่ายประจำปีงบกระมาณพ.ศ.

27 รายงานผลผลิตรวมของมหาวิทยาลัย

28 สงป. 302/1

29 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ/ครับ
จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ/ครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล จัดทำโดย นางสาวอนามิกา พิพัฒนมงคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google