งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Computer Engineering, KKU 1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย รหัส 483040105-6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Computer Engineering, KKU 1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย รหัส 483040105-6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Computer Engineering, KKU 1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย รหัส 483040105-6 นายอรรถพลทะแพงพันธ์รหัส 483040166-6 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา สาย แก้ว อาจารย์ผู้ร่วม ประเมิน ผศ. รุจชัย อึ้งอา รุณยะวี รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ

2 Department of Computer Engineering, KKU2 หัวข้อนำเสนอ ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ภาพรวมของระบบ ผลการทำงานของระบบ (Demo) สรุป

3 ความสำคัญและที่มาของ โครงการ (1/2) ในปัจจุบันข้อมูลที่ค้นหามีจำนวนมาก จากหลายแหล่งข้อมูล การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นทำ ได้ค่อนข้างง่าย ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ตรงกับความ ต้องการ Department of Computer Engineering, KKU3

4 ความสำคัญและที่มาของ โครงการ (2/2) Department of Computer Engineering, KKU4

5 5 วัตถุประสงค์ของโครงการ รวบรวมข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้ อย่างอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลได้ตรงกับ ความต้องการของผู้ใช้ สามารถส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ ได้อย่างรวดเร็ว

6 ภาพรวมของระบบ Department of Computer Engineering, KKU6 RSS E-mail Web services

7 ผลการทำงานของระบบ (Demo) Department of Computer Engineering, KKU7

8 การทดสอบเว็บเซอร์วิส IPUS2_I251C04001 Department of Computer Engineering, KKU8

9 9 สรุป การจัดหมวดหมู่และกรองข้อมูล เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ได้ระบบที่คอยจัดการเกี่ยวกับ ข้อมูล เพื่อที่ผู้ใช้ได้ข้อมูลที่ตรง กับความต้องการมากที่สุด มีความสะดวกในการใช้งานข้อมูล ได้ทุกที่ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ได้

10 กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณสำนักงานโครงการ IRPUS และฝ่ายการเงิน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ช่วย ประสานงานในการดำเนินโครงการ ขอขอบคุณบริษัท A2Z Professional Travel จำกัด และคุณ พงศกร ภูแสนคำ ที่ช่วยให้คำแนะนำ สำหรับการทำโครงงานในครั้งนี้ Department of Computer Engineering, KKU10

11 Department of Computer Engineering, KKU11 คำถาม จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Department of Computer Engineering, KKU 1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย รหัส 483040105-6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google