งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย รหัส นายอรรถพล ทะแพงพันธ์ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย รหัส นายอรรถพล ทะแพงพันธ์ รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบเวลาจริง
โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย รหัส นายอรรถพล ทะแพงพันธ์ รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 Department of Computer Engineering, KKU

2 Department of Computer Engineering, KKU
หัวข้อนำเสนอ ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ภาพรวมของระบบ ผลการทำงานของระบบ (Demo) สรุป Department of Computer Engineering, KKU

3 ความสำคัญและที่มาของโครงการ (1/2)
ในปัจจุบันข้อมูลที่ค้นหามีจำนวนมาก จากหลายแหล่งข้อมูล การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นทำได้ค่อนข้างง่าย ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ตรงกับความต้องการ Department of Computer Engineering, KKU

4 ความสำคัญและที่มาของโครงการ (2/2)
ชายคนหนึ่งทำงานอยู่ใน บ. ที่ให้บริการการจองโรงแรมทั่วโลก ข้อมูลของเขามีเยอะมาก ทั้งจากฐานข้อมูลของ บ. ที่มีอยู่แล้ว, จากอีเมลที่ได้รับจากเอเจนซี่รายอื่นๆ และเว็บบล็อกทั่วๆไปที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลต่างๆเขาต้องเป็นคนจัดการทั้งหมด เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นส่งให้กับลูกค้า เพื่อช่วยในการติดสินใจว่าจะซื้อบริการจากเขาดีหรือไม่ สิ่งที่เกิดขึ้น หากข้อมูลขนาดเยอะคือ เกิดความล่าช้าของการทำงานและอาจเกิดข้อผิดพลาดอื่นๆได้ Department of Computer Engineering, KKU

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ
รวบรวมข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ สามารถส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างรวดเร็ว รวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่ง ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน โดยอัตโนมัติ จัดเก็บข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองแล้วเข้าฐานข้อมูล แล้วส่งออกให้ผุ้ใช้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ การส่งออกของข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบฟีด ซึ่งมีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลออก Department of Computer Engineering, KKU

6 Department of Computer Engineering, KKU
ภาพรวมของระบบ RSS ในสถานะการเดิม ที่ข้อมูลจากแหล่งเดิม เปลี่ยนการทำงานจากการใช้คน มาใช้ระบบบบรวบรวมข้อมูลสารสนเทศแบบรีลไทม์แทน ข้อมูลจากทุกแหล่งจะถูกส่งเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำงานแบบอัตโนมัติโดยจะทำการคัดกรองเอกสาร บทความต่างๆ เพื่อหาความสำคัญของแต่ละเอกสาร หรือแต่ละบทความว่า เอกสารฉบับนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร โดยการพิจารณาจากแท็ก หรือคำสำคัญที่พบมากที่สุดในเอกสาร จากนั้นจะทำการจัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูล และส่งออกข้อมูลให้กับผู้ใช้ ได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ Web services Department of Computer Engineering, KKU

7 ผลการทำงานของระบบ (Demo)
Department of Computer Engineering, KKU

8 การทดสอบเว็บเซอร์วิส
Department of Computer Engineering, KKU IPUS2_I251C04001

9 Department of Computer Engineering, KKU
สรุป การจัดหมวดหมู่และกรองข้อมูลเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ได้ระบบที่คอยจัดการเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อที่ผู้ใช้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด มีความสะดวกในการใช้งานข้อมูลได้ทุกที่ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ Department of Computer Engineering, KKU

10 Department of Computer Engineering, KKU
กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณสำนักงานโครงการ IRPUS และฝ่ายการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ช่วยประสานงานในการดำเนินโครงการ ขอขอบคุณบริษัท A2Z Professional Travel จำกัด และคุณพงศกร ภูแสนคำ ที่ช่วยให้คำแนะนำสำหรับการทำโครงงานในครั้งนี้  Department of Computer Engineering, KKU

11 Department of Computer Engineering, KKU
คำถาม จบการนำเสนอ ไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อสงสัยตรงจุดไหนในสไลด์การนำเสนอไหมครับ เชิญสอบถามได้ครับ ขอจบการนำเสนอของโครงการ ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรีลไทม์ แต่เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ Department of Computer Engineering, KKU


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย รหัส นายอรรถพล ทะแพงพันธ์ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google