งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพ งานสวัสดิการ กลุ่ม : หน่วยงาน : แผนกบุคคลและ ประกันคุณภาพ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประธานกลุ่ม :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพ งานสวัสดิการ กลุ่ม : หน่วยงาน : แผนกบุคคลและ ประกันคุณภาพ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประธานกลุ่ม :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพ งานสวัสดิการ กลุ่ม : HR@CUBOOK หน่วยงาน : แผนกบุคคลและ ประกันคุณภาพ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประธานกลุ่ม : นางสาวจา ริณี บุญวรรณ์ HR@CUBOOK

2 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ ข้อมูลด้าน สวัสดิการลง สต็อกการ์ด หา ยาก พนักงาน สอบถามทุก ครั้งที่เบิก สวัสดิการ HR@CUBOOK ทำงานบน Excel ไม่ มีระบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์รองรับ พนักงานได้รับ ข้อมูลไม่ครบ +

3 เป้าหมายและตัวชี้วัดของ โครงการ พนักงานรับรู้ - เข้าใจ - ใช้ สวัสดิการเป็น ลดเวลาค้นหา ข้อมูลด้าน สวัสดิการจาก 1 วันเป็นค้นหาได้ ภายใน 15 นาที + พนักงานค้นหา ข้อมูลสวัสดิการ และตอบคำถาม ตนเองได้อย่าง ง่าย มีรายงาน วิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายด้าน สวัสดิการ + HR@CUBOOK

4 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา ( ก้างปลา ) การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารงาน สวัสดิการไม่ทั่วถึง HR@CUBOOK พนักงานขาด ความรู้ความ เข้าใจในสิทธิ สวัสดิการของ ตนเอง ไม่มีระบบ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ รองรับ ข้อมูลด้าน สวัสดิการเข้าใจ ยาก ไม่เป็น ระบบ +

5 ไม่มีระบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์รองรับใช้ ข้อมูลงานสวัสดิการ ยาก พนักงานขาด ความรู้ ประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึง สรุปผลการแก้ไขปรับปรุงที่ ได้ดำเนินการ จัดทำโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สวัสดิการ จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ทำคู่มือสวัสดิการ ด้วยภาษา เข้าใจง่าย ขึ้น Intranet ซึ่งเป็น แหล่งค้นหาข้อมูลในองค์กร HR@CUBOOK เดิม ใหม่

6 ผลลัพธ์การดำเนินการ โครงการ พนักงานรับรู้ – เข้าใจ – ใช้เป็น ในสิทธิ ประโยชน์สวัสดิการของตนเอง จาก แบบสอบถามพนักงาน 210 คน คิดเป็น 38% หลังจากให้ความรู้โดยจัดอบรม และ จัดทำคู่มือสวัสดิการขึ้นระบบ Intranet พนักงานมีระดับการรับรู้ - เข้าใจ เพิ่มขึ้น คิด เป็น 82 % HR@CUBOOK ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยู่ในแผนการ ปรับปรุง โดยมีกำหนดแล้วเสร็จตุลาคม 2555 หากระบบแล้วเสร็จสมบูรณ์จะทำให้ สามารถค้นหาข้อมูลด้านสวัสดิการของ พนักงานรายบุคคล และสามารถวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการได้

7 ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายทรงยศ สามกษัตริย์ ที่ ปรึกษากลุ่ม 2. นาย เกรียงศักดิ์ หรรษาเวก ที่ ปรึกษากลุ่ม 3. นางสาว จาริณี บุญวรรณ์ ประธาน กลุ่ม 4. นางสาวบุษ รามาส ฐานะกาญจน์ เลขานุการ 5. นางสาวลักษณา เจนช่าง สมาชิก 6. นายเฉลิมชัย ปานแก้ว สมาชิก 7. นายฉัตรชัย ทองศรี สมาชิก HR@CUBOOK


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพ งานสวัสดิการ กลุ่ม : หน่วยงาน : แผนกบุคคลและ ประกันคุณภาพ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประธานกลุ่ม :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google