งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานสวัสดิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานสวัสดิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานสวัสดิการ
หน่วยงาน : แผนกบุคคลและประกันคุณภาพ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม : ประธานกลุ่ม : นางสาวจาริณี บุญวรรณ์

2 + ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ ข้อมูลด้านสวัสดิการลงสต็อกการ์ด หายาก
ข้อมูลด้านสวัสดิการลงสต็อกการ์ด หายาก พนักงานสอบถามทุกครั้งที่เบิกสวัสดิการ + พนักงานได้รับข้อมูลไม่ครบ ทำงานบน Excel ไม่มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์รองรับ

3 + + เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ลดเวลาค้นหาข้อมูลด้านสวัสดิการจาก 1 วันเป็นค้นหาได้ภายใน 15 นาที พนักงานรับรู้-เข้าใจ-ใช้สวัสดิการเป็น + + พนักงานค้นหาข้อมูลสวัสดิการและตอบคำถามตนเองได้อย่างง่าย มีรายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ

4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานสวัสดิการไม่ทั่วถึง
สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา) พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิสวัสดิการของตนเอง ไม่มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์รองรับ + ข้อมูลด้านสวัสดิการเข้าใจยาก ไม่เป็นระบบ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานสวัสดิการไม่ทั่วถึง

5 พนักงานขาดความรู้ ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
สรุปผลการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ เดิม ไม่มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์รองรับใช้ข้อมูลงานสวัสดิการยาก พนักงานขาดความรู้ ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ใหม่ จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ทำคู่มือสวัสดิการ ด้วยภาษาเข้าใจง่าย ขึ้น Intranet ซึ่งเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลในองค์กร จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสวัสดิการ

6 ผลลัพธ์การดำเนินการโครงการ
พนักงานรับรู้ – เข้าใจ – ใช้เป็น ในสิทธิประโยชน์สวัสดิการของตนเอง จากแบบสอบถามพนักงาน 210 คน คิดเป็น 38% หลังจากให้ความรู้โดยจัดอบรม และจัดทำคู่มือสวัสดิการขึ้นระบบ Intranet พนักงานมีระดับการรับรู้-เข้าใจ เพิ่มขึ้น คิดเป็น 82 % ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยู่ในแผนการปรับปรุง โดยมีกำหนดแล้วเสร็จตุลาคม หากระบบแล้วเสร็จสมบูรณ์จะทำให้สามารถค้นหาข้อมูลด้านสวัสดิการของพนักงานรายบุคคล และสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการได้

7 Thank you ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายทรงยศ สามกษัตริย์ ที่ปรึกษากลุ่ม นายเกรียงศักดิ์ หรรษาเวก ที่ปรึกษากลุ่ม นางสาวจาริณี บุญวรรณ์ ประธานกลุ่ม นางสาวบุษรามาส ฐานะกาญจน์ เลขานุการ นางสาวลักษณา เจนช่าง สมาชิก 6. นายเฉลิมชัย ปานแก้ว สมาชิก 7. นายฉัตรชัย ทองศรี สมาชิก


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานสวัสดิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google