งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิถีธรรม วิถีไทย โดยใช้สื่อการสอนหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิถีธรรม วิถีไทย โดยใช้สื่อการสอนหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิถีธรรม วิถีไทย โดยใช้สื่อการสอนหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน โดย นางกุหลาบ พรหมจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน

2 ปัญหาการวิจัย  จากการที่ผู้วิจัยสอนวิชาวิถีธรรมวิถี ไทย พบว่าการจัดการเรียนการสอน บางช่วงนักเรียนขาดความสนใจ โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้โดย การบรรยายหรืออธิบาย นักเรียนจะ ไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนส่งผลให้ นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายการเรียน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิถีธรรมวิถีไทยโดยใช้สื่อการ สอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับศาสนา

4 ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสื่อการ สอน E-book ประเมินคะแนน ระหว่าง เรียน คะแนน หลังเรียน ประสิทธิภ าพของ E- book คะแนนเต็ม 4010 ค่าเฉลี่ย 9.0713.80 80.50/82. 00 ร้อยละของ ค่าเฉลี่ย 80.5082.00 จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของสื่อการ สอน E-book แบบทดสอบคะแนนระหว่างเรียน เท่ากับ 80.50 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 82.00 แสดงว่าสื่อการสอน E-book มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 80/80

5 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน เรียนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอน E-book เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา การ ประเมิ น NxSD.tp ก่อน เรียน 159.071.989.80 6 *.000 หลัง เรียน 1513.8 0 1.85 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 9.07 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 1.98 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 13.80 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.85 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.73 มีค่า t เท่ากับ 9.806 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 * ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

6 สรุปผลการวิจัย  1. ประสิทธิภาพของสื่อการสอน E-book เรื่อง ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ผลการวิจัย พบว่า สื่อการสอน E-book เรื่อง ความรุ้เบื้องต้น เกี่ยวกับศาสนา มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 ตรงกับสมมติฐาน ที่ตั้งไว้  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง เรียน ด้วยการใช้สื่อการสอน E-book เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

7


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิถีธรรม วิถีไทย โดยใช้สื่อการสอนหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google