งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การประกวดอำเภอดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การประกวดอำเภอดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การประกวดอำเภอดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

2 วัตถุประสงค์

3 สำนัก NCD จัดงานมหกรรมการ จัดการความรู้ ระดับประเทศ สำนัก NCD จัดงานมหกรรมการ จัดการความรู้ ระดับประเทศ สคร. จัดมหกรรมความรู้ และคัดเลือกอำเภอดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อ 12 เขตบริการสุขภาพ สคร. จัดมหกรรมความรู้ และคัดเลือกอำเภอดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อ 12 เขตบริการสุขภาพ ทีมประเมินจาก สคร + สสจ (ที่ปรึกษา ผู้ตรวจราชการ ) ทีมประเมินจาก สคร + สสจ (ที่ปรึกษา ผู้ตรวจราชการ ) จังหวัดคัดเลือก อำเภอดีเด่น ด้านการป้องกันโรคควบคุม โรคไม่ติดต่อ จังหวัดคัดเลือก อำเภอดีเด่น ด้านการป้องกันโรคควบคุม โรคไม่ติดต่อ ทีมประเมินระดับ อำเภอ / จังหวัด เมย - มิย 58 กค 58 นำเสนอ Beat practice 12 เขตบริการสุขภาพ นำเสนอ Beat practice 12 เขตบริการสุขภาพ สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมชี้แจง โครงการ ให้กับ สคร. และ สสจ. สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมชี้แจง โครงการ ให้กับ สคร. และ สสจ. ขั้นตอน กิจกรรม สค 58 มีค 58

4 องค์ประกอบเกณฑ์และคะแนน

5 กิจกรรมและผลผลิตที่สำคัญ (80 คะแนน) เกณฑ์การประกวดคะแนน มาตรการลดความเสี่ยงในกลุ่มประชากรทั่วไป20 - หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างน้อย 4 หมู่บ้าน ต่อตำบล(5) - ตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพดีในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 70(5) - องค์กรไร้พุง/สถานที่ทำงาน/สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข(5) - ชุมชน มีแผนการดำเนินงานโดยชุมชน ที่เป็นรูปธรรม อย่างน้อย 1 โครงการ(5) มาตรการลดความเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงสูง20 - กลุ่ม pre DM ได้รับการบริการลดเสี่ยง ปรับพฤติกรรม นัดติดตาม 1 / 2 / 3 เดือน และนัดตรวจ FPG ในเดือนที่ 6 ได้ ≥ ร้อยละ 80 (10) - กลุ่ม pre HT ได้รับการบริการลดเสี่ยง ปรับพฤติกรรม ติดตามค่าความดันโลหิต 1, 2, 3, 6 เดือน ได้ ≥ ร้อยละ 80 (10) มาตรการการจัดการโรคเรื้อรัง40 1.มีการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการ(20) - การพัฒนาคุณภาพของคลินิก NCD ในระดับ รพสต.10 - รพ. ผ่านเกณฑ์ประเมินคลินิก NCD คุณภาพ10 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการประเมิน CVD risk ได้ ≥ ร้อยละ 60 (20)

6 ผลลัพธ์หรือผลความสำเร็จการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (50 คะแนน) เกณฑ์การประกวดคะแนน 1. มีนวตกรรม หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือผลิตภัณฑ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 2. ความชุกของภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน หรือ รอบเอวเกิน ลดลง5 3. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ (อย่างน้อย 3 เดือน) ได้ ≥ ร้อยละ 50 5 4. ผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2557 ด้วยโรคเบาหวานลดลง5 5. ผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2557 ด้วยโรคความดันโลหิตสูงลดลง5 6.ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี > เป้าหมาย เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) ระดับอำเภอที่สามารถควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดได้ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป ในปีงบประมาณ 2557 ให้เพิ่มเป้าหมายร้อยละ 5 จากเดิม - ตัวอย่าง ปี 2557 สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ร้อยละ 40 เป้าหมายดำเนินการของ ปี 2558 คือร้อยละ 42 > เป้าหมาย เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) ระดับอำเภอที่สามารถควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดได้น้อยกว่าร้อยละ 40 ในปีงบประมาณ 2557 ให้เพิ่ม เป้าหมายร้อยละ 10 จากเดิม - ตัวอย่าง ปี 2557 สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ร้อยละ 30 เป้าหมายดำเนินการของ ปี 2558 คือร้อยละ 33 10

7 ผลลัพธ์หรือผลความสำเร็จการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (50 คะแนน) ต่อ 7. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความกันโลหิตได้ดี > เป้าหมาย เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) ระดับอำเภอที่ สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในปีงบประมาณ 2557 ให้เพิ่มเป้าหมายร้อยละ 5 จากเดิม - ตัวอย่าง ปี 2557 สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ร้อยละ 50 เป้าหมายดำเนินการของ ปี 2558 คือร้อยละ 52.5 > เป้าหมาย เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) ระดับอำเภอที่สามารถ ควบคุมระดับความดันโลหิตได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีงบประมาณ 2557 ให้เพิ่มเป้าหมายร้อยละ 10 จากเดิมตัวอย่าง ปี 2557 สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ร้อยละ 40 เป้าหมายดำเนินการ ของ ปี 2558 คือร้อยละ 44 10 6.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง5

8 กรรมการประกอบด้วย  ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพ,  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต (เลขา) พิจารณาเกณฑ์และการให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน การให้รางวัล  รางวัลดีเด่น / ดีเยี่ยม / ดี อำเภอดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระดับเขตบริการสุขภาพ  การมอบโล่อำเภอดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อระดับเขตบริการสุขภาพ

9 งบประมาณที่จัดสรร (บาท) คัดเลือกผลงาน / มหกรรม รางวัลรวม สคร 1120,000 (3 จังหวัด)120,000 (เขต 4)240,000 สคร 2200,000 (5 จังหวัด)-200,000 สคร 3320,000 (8 จังหวัด)120,000 (เขต 6)440,000 สคร 4320,000 (8 จังหวัด)120,000 (เขต 5)440,000 สคร 5160,000 (4 จังหวัด)120,000 (เขต 9)280,000 สคร 6360,000 (9 จังหวัด)240,000 (เขต 7+8)600,000 สคร 7280,000 (7 จังหวัด)120,000 (เขต 10)400,000 สคร 8200,000 (5 จังหวัด)120,000 (เขต 3320,000 สคร 9200,000 (5 จังหวัด)120,000 (เขต 2)320,000 สคร 10320,000 (8 จังหวัด)120,000 (เขต 1)440,000 สคร 11280,000 (7 จังหวัด)120,000 (เขต 11)400,000 สคร 12280,000 (7 จังหวัด)120,000 (เขต 12)400,000 รวม3,040,0001,440,0004,480,000

10


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การประกวดอำเภอดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google