งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาขาดทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ในด้านการจำแนกสาร และสมบัติของสาร นักศึกษาไม่สามารถจำแนกชนิด ของสารได้ นักศึกษาไม่สามารถบอกสมบัติของ สารชนิดต่างๆได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาขาดทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ในด้านการจำแนกสาร และสมบัติของสาร นักศึกษาไม่สามารถจำแนกชนิด ของสารได้ นักศึกษาไม่สามารถบอกสมบัติของ สารชนิดต่างๆได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นักศึกษาขาดทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ในด้านการจำแนกสาร และสมบัติของสาร นักศึกษาไม่สามารถจำแนกชนิด ของสารได้ นักศึกษาไม่สามารถบอกสมบัติของ สารชนิดต่างๆได้

3 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการ จำแนกสารและสมบัติของสาร วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ให้มี ประสิทธิภาพ 80/80 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารและการจำแนกสมบัติของสาร วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เรียนด้วยแบบฝึก ทักษะทางด้านการจำแนกสมบัติของสาร 3. เพื่อศึกษาผลความพึงพอใจของ นักศึกษาที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ ทางด้านการจำแนกสมบัติของสาร วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

4 แบบฝึก ทักษะ ทางด้านการ จำแนกสมบัติ ของสาร วิชา วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และความพึง พอใจของ นักศึกษาที่มี ต่อแบบฝึก ทักษะ ทางด้านการ จำแนกสมบัติ ของสาร

5 แบบฝึกทักษะเรื่องการจำแนกสารและ สมบัติของสาร วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 หลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับ.05 ผลการประเมินความพึงพอใจ ในแบบ ฝึกทักษะทางด้านการจำแนกสมบัติ ของสาร วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อยู่ ในระดับมาก

6 ด้าน ประชา กร ประชากร คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปีที่ 2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับประกาศนัย บัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง 4 จำนวน 41 คน ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เลือกโดยวิธี เจาะจง ด้าน เนื้อหา การจำแนกสารและสมบัติของสาร ด้าน เวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

7 แบบฝึกทักษะ ทางด้านการ จำแนกสมบัติของ สาร แบบทดสอบเก็บ คะแนน แบบสอบถาม ความ พึง พอใจ แบบทดสอบ วัดผล ก่อน เรียนและหลัง เรียน เครื่องมือที่ ใช้ใน งานวิจัย

8 คะแนนจำนว น ข้อสอ บ คะแน นเต็ม คะแน นรวม ค่า E1 /E2 แบบทด สอบ ย่อย (E1) 15 21696.0 0 สอบ หลัง เรียน (E2) 20 35288.0 0

9 ผล การ ทด ลอบ จำนวน นักเรีย น ส่วน เบี่ยงเ บน (S.D) ค่า t- test ค่า นัยสำ คัญ ก่อน เรียน 413.76 1.97 2 32. 98* 0.0 5 หลัง เรียน 4115.6 6 1.78 3 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05

10 การสร้างและการ หาประสิทธิภาพ ของแบบฝึกทักษะ ทางด้านการ จำแนกสมบัติของ สาร ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ ในระหว่าง 0.60-1.00 มีประสิทธิเท่ากับ 96/88 การทดลองสอน ด้วยแบบฝึกทักษะ ทางด้านการ จำแนกสมบัติของ สาร คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 3.60 คะแนน เฉลี่ยหลัง เรียนเท่ากับ 15.68 คะแนน ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ ในระดับมาก = 4.17,S.D. = 0.66


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาขาดทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ในด้านการจำแนกสาร และสมบัติของสาร นักศึกษาไม่สามารถจำแนกชนิด ของสารได้ นักศึกษาไม่สามารถบอกสมบัติของ สารชนิดต่างๆได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google