งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระ ดนตรี เรื่อง การเรียนดนตรีพื้นบ้านของจังหวัด น่าน ( สะล้อก๊อบ ) สำหรับนักเรียนระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระ ดนตรี เรื่อง การเรียนดนตรีพื้นบ้านของจังหวัด น่าน ( สะล้อก๊อบ ) สำหรับนักเรียนระดับชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระ ดนตรี เรื่อง การเรียนดนตรีพื้นบ้านของจังหวัด น่าน ( สะล้อก๊อบ ) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระ ดนตรี เรื่อง การเรียนดนตรีพื้นบ้านของจังหวัด น่าน ( สะล้อก๊อบ ) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

2 นายธวัชชัย สวนแก้ว ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1 อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

3 บทคัดย่อ วัตถุประสงค์เพื่อการวิจัย 1 ) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระ ดนตรี เรื่อง การเรียนดนตรีพื้นบ้าน ของจังหวัดน่าน ( สะล้อก๊อบ ) สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80

4 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) ศึกษา ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน บ้านม่วงตึ๊ด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเรียนดนตรี พื้นบ้านของจังหวัด น่าน ( สะล้อก๊อบ ) จำนวน 4 หน่วย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ ระหว่าง 0.20 ถึง 0.86 และค่าความ เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.88

6 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 4 ) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเรียน ดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดน่าน ( สะล้อก๊อบ ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

7 ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ พัฒนาขึ้น มี ประสิทธิภาพ 82.03 / 86.20 ) 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีค่า เท่ากับ 0.63 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 63

8  3) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01   4 ) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน ด้วยบทเรียน  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเฉลี่ย โดยรวมรายด้าน และรายข้ออยู่ในระดับ มากที่สุด

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระ ดนตรี เรื่อง การเรียนดนตรีพื้นบ้านของจังหวัด น่าน ( สะล้อก๊อบ ) สำหรับนักเรียนระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google