งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนรายงานในวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยใช้แบบฝึกทักษะของ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ ห้อง ๔ นางสุชาดา ธรรมนิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนรายงานในวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยใช้แบบฝึกทักษะของ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ ห้อง ๔ นางสุชาดา ธรรมนิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนรายงานในวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยใช้แบบฝึกทักษะของ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ ห้อง ๔ นางสุชาดา ธรรมนิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

2 ปัญหาการวิจัย การจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย นักศึกษามีปัญหาการใช้ทักษะการเขียน จากผลการ เรียนในวิชาภาษาไทยต่ำโดยเฉพาะการเขียน ภาษาไทยไม่ค่อยถูก จากการสอนการเขียนราย รายงานรูปแบบการเขียนไม่ถูกต้อง และการเขียน รายงานไม่มีขั้นตอนที่ถูกต้อง ตลอดจนวิธีนำเสนอ รายงาน ผู้วิจัยมีความสนใจในการแก้ปัญหาและ พัฒนาทักษะการเขียนรายงาน และลำดับการเขียน รายงานที่จะนำเสนอให้ถูกต้องด้วยการใช้แบบฝึก ทักษะการเขียนรายงานเพื่อนักศึกษาจะเขียนได้ ถูกต้อง

3 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการเขียนรายงาน ในวิชาภาษาไทยเพื่อชีพ ๒. เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ แบบการฝึกทักษะเรื่องการเขียนรายงานตาม เกณฑ์ ๘๐ / ๘๐ ๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ เรียนจากแบบฝึกทักษะ

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้นตัวแปร ตาม  - การจัดการ เรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะ - การจัดการ เรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะ - ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ - ความพึงพอใจ จากการเรียนด้วย แบบฝึกทักษะ - ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ - ความพึงพอใจ จากการเรียนด้วย แบบฝึกทักษะ

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ๑. ๑ ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ ๑จำนวน ๕ ห้อง รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ๑. ๒ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ห้อง ๔ จำนวน ๓๐ คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

6 การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยได้ค้นคว้า ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่องการเขียนรายงานมาประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย เพื่ออาชีพ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ห้อง ๔ ๒. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่องการเขียนรายงานซึ่งเป็นแบบ ปรนัย ๒๐ ข้อ เพื่อทดสอบความรู้ของนักศึกษา ๓. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการ เขียนรายงาน ๔. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้แบบทดสอบ ก่อนเรียน

7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและ หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อการเขียนรายงานตามเกณฑ์ 80/80 รายการ จำนวน นักเรียน (N) คะแนน เต็ม X (SD)% คะแนนเฉลี่ยจาก แบบทดสอบย่อยระหว่าง เรียน (E 1 ) 302017.201.3286.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน (E 2 ) 302019.030.5095.16

8 ลำดับรายการเกณฑ์การประเมินรวมคะแนนเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน มาก ที่สุด มาก ปาน กลาง น้อย น้อย ที่สุด 1 ท่านได้เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อ อาชีพ เรื่อง การเขียนรายงาน ท่านได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด 2091304.630.57 2 ท่านมีความรู้เรื่องการใช้แบบฝึก การเขียนรายงานมากน้อย เพียงใด 8202304.200.54 3 ก่อนการเรียนการเขียนรายงาน ท่านมีความรู้มากน้อยเพียงใด 1767304.330.85 4 หลังจากการใช้แบบฝึกการเขียน รายงาน ท่านมีความเข้าใจมาก น้อยเพียงใด 14 2304.400.61 5 วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพในเรื่อง การเขียนรายงาน ควรใช้แบบฝึก มากน้อยเพียงใด 2181304.670.51 รวม 805713001504.450.63

9 สรุปผลการวิจัย ๑. นักศึกษามีคะแนนระหว่างเรียน ตามแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก ทักษะการเขียนรายงาน มีคะแนนค่าเฉลี่ย ๑๗. ๒๐ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๖. ๐๐ และนักศึกษามีคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนเฉลี่ย ๑๗. ๕๓ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๗. ๖๖ และนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย ๑๙. ๐๓ จาก คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ๙๕. ๑๖ ๒. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึก ทักษะในวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไว้ ๘๐ / ๘๐ โดยมีประสิทธิภาพ ๘๖. ๐๐ / ๙๕. ๑๖ ๓. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียน รายงานอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ๔. ๔๕


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนรายงานในวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยใช้แบบฝึกทักษะของ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ ห้อง ๔ นางสุชาดา ธรรมนิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google