งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาพฤติกรรมการขาด เรียนและหนีเรียน ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย การเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นางสาววรรณนิกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาพฤติกรรมการขาด เรียนและหนีเรียน ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย การเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นางสาววรรณนิกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาพฤติกรรมการขาด เรียนและหนีเรียน ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย การเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นางสาววรรณนิกา บุญ ประเสริฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย การเชียงราย

2 1. นักเรียนบางคน ในห้องเรียนมี พฤติกรรมไม่สนใจเรียนขาดเรียน หนีเรียน ขาดความรับผิดชอบและ ขาดระเบียบวินัย 3. ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาพฤติกรรม ของนักเรียนโดยเฉพาะในด้านการ ขาดเรียนและหนีเรียน เพื่อเป็น แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ในด้านการขาดเรียนและหนีเรียน ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย

4 เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 สาขาวิชา 4 ห้องเรียน จำนวน 150 คน ผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างโดยแบบเจาะจง เป็นนักเรียนระดับปวช. 1 สาขาบัญชี ห้อง 2 จำนวน 10 คน ที่มี พฤติกรรมในด้านการขาดเรียน และหนีเรียน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาการบัญชี ได้แก่พฤติกรรมของนักเรียนในด้านการ ขาดเรียนและหนีเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาการบัญชี

5 ศึกษา พฤติกรรม การขาด เรียนและ หนีเรียน ข้อมูลพื้นฐาน เพศ อายุ ศาสนา สาขา ผลการ เรียน สถานภาพครอบครัว ผู้ปกครอง พฤติกรรมการขาด เรียนและหนีเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.)

6 1. ข้อมูลพื้นฐาน พบว่า นักเรียนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.00 อายุ อยู่ระหว่าง 15 – 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 80.00 เรียนสาขาบัญชี คิดเป็นร้อยละ 100.00 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด้านผู้ปกครอง อาชีพรับจ้าง ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 60.00 และ สถานภาพครอบครัว บิดามารดาอยู่ ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 70.00 2. น ักเรียนที่มีพฤติกรรมการขาดเรียน และหนีเรียน โดยรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง ( = 3.05, S = 0.95) และนักเรียนที่มีระดับ ผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2 โดยรวม ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 0.30

7 ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในด้าน การขาดเรียนและหนีเรียน เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ให้สนใจเรียน ตั้งใจเรียน มีวินัยในตนเองและมีความ รับผิดชอบ ซึ่งจะทำให้มี ผลการเรียน สูงขึ้น

8 ควรศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่มา เรียนอย่างสม่ำเสมอแต่ ผลการเรียน ต่ำควบคู่กับนักเรียนขาดเรียนและหนี เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ต่อไป

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาพฤติกรรมการขาด เรียนและหนีเรียน ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย การเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นางสาววรรณนิกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google