งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววรรณนิกา บุญประเสริฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววรรณนิกา บุญประเสริฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาววรรณนิกา บุญประเสริฐ
ศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนและหนีเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นางสาววรรณนิกา บุญประเสริฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

2 1. นักเรียนบางคน ในห้องเรียนมีพฤติกรรมไม่สนใจเรียนขาดเรียน หนีเรียน ขาดความรับผิดชอบและขาดระเบียบวินัย 3. ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนโดยเฉพาะในด้านการขาดเรียนและหนีเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการขาดเรียนและหนีเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

4 เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 สาขาวิชา 4 ห้องเรียน จำนวน คน ผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างโดยแบบเจาะจง เป็นนักเรียนระดับปวช. 1 สาขาบัญชี ห้อง 2 จำนวน 10 คน ที่มีพฤติกรรมในด้านการขาดเรียน และหนีเรียน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาการบัญชี ได้แก่พฤติกรรมของนักเรียนในด้านการขาดเรียนและหนีเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาการบัญชี

5 ศึกษาพฤติกรรม การขาดเรียนและ หนีเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน เพศ อายุ ศาสนา สาขา ผลการเรียน สถานภาพครอบครัวผู้ปกครอง ศึกษาพฤติกรรม การขาดเรียนและ หนีเรียน พฤติกรรมการขาดเรียนและหนีเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)

6 2. นักเรียนที่มีพฤติกรรมการขาดเรียน และหนีเรียน โดยรวมอยู่ใน
ข้อมูลพื้นฐาน พบว่า นักเรียนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ อายุ อยู่ระหว่าง 15 – 17 ปี คิดเป็นร้อยละ เรียนสาขาบัญชี คิดเป็นร้อยละ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ด้านผู้ปกครอง อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ และสถานภาพครอบครัว บิดามารดาอยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 2. นักเรียนที่มีพฤติกรรมการขาดเรียน และหนีเรียน โดยรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง ( = 3.05 , S = 0.95) และนักเรียนที่มีระดับ ผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2 โดยรวมได้ผลการเรียนเฉลี่ย 0.30

7 ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการขาดเรียนและหนีเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ให้สนใจเรียน ตั้งใจเรียน มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะทำให้มี ผลการเรียนสูงขึ้น

8 ควรศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่มาเรียนอย่างสม่ำเสมอแต่ ผลการเรียนต่ำควบคู่กับนักเรียนขาดเรียนและหนีเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นางสาววรรณนิกา บุญประเสริฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google