งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาอัตมโนทัศน์ของ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) Eastern Technological College (E.TECH)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาอัตมโนทัศน์ของ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) Eastern Technological College (E.TECH)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาอัตมโนทัศน์ของ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) Eastern Technological College (E.TECH) นางสาวพัชรินทร์ วงค์จันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี. เทค )

2 ปัญหาการวิจัย มีนักเรียนเป็นจำนวนมากที่ ประสบปัญหายุ่งยากใน วิทยาลัย ทั้งนี้มิใช่เพราะมี ความสามารถทางสติปัญญาต่ำ ความยากจนหรือสิ่งอื่นใด แต่ เป็นเพราะนักเรียนรับรู้ ความสามารถในการเรียนหรือ การทำงานของตัวเองผิดไป

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) ปัญหาของเยาวชน เช่น การ ชกต่อย การลักขโมย มีปม ด้อย อิจฉาริษยา กังวลใจ ฝัน กลางวัน เหล่านี้มีผลมาจาก การมีอัตมโนทัศน์ต่ำ แสดงให้ เห็นว่า อัตมโนทัศน์ เป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือ ความล้มเหลวทั้งทางด้านการ เรียน และด้านบุคลิกภาพ ที่ สำคัญอย่างยิ่ง

4 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย เพื่อศึกษาอัตมโนทัศน์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี. เทค ) เพื่อเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี. เทค ) จำแนกตามข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน

5 กรอบแนวคิดในการ วิจัย เพศ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม

6 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 1,652 คน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 400 คน

7 เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย แบบสอบถามเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ จำนวน 80 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของ นักเรียน ตอนที่ 2 แบบสอบถาม เกี่ยวกับอัตมโนทัศน์

8 สรุปผลการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) มีอัตมโนทัศน์ทั้ง 6 องค์ประกอบ 1. องค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ด้าน พฤติกรรม 1. องค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ด้าน พฤติกรรม 2. องค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ด้าน สติปัญญาและสถานภาพในวิทยาลัย 2. องค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ด้าน สติปัญญาและสถานภาพในวิทยาลัย 3. องค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ด้าน รูปร่างและบุคลิกภายนอก 3. องค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ด้าน รูปร่างและบุคลิกภายนอก 4. องค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ด้าน ความวิตกกังวลใจ 4. องค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ด้าน ความวิตกกังวลใจ 5. องค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ด้าน ความเป็นคนน่านิยม 5. องค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ด้าน ความเป็นคนน่านิยม 6. องค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ด้าน ความสุขความพอใจ 6. องค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ด้าน ความสุขความพอใจ

9 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) 1. 1. นักเรียนเพศชายและนักเรียนเพศหญิง มีผลทำให้อัตมโนทัศน์ด้านที่เป็น ส่วนรวมของอัตมโนทัศน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. 2. นักเรียนที่เรียนสาขาวิชาต่างกัน มีผล ทำให้อัตมโนทัศน์ด้านที่เป็นส่วนรวม ของอัตมโนทัศน์ แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. 3. นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน ไม่ มีผลทำให้อัตมโนทัศน์ด้านที่เป็น ส่วนรวมของอัตมโนทัศน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาอัตมโนทัศน์ของ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) Eastern Technological College (E.TECH)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google