งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นาย พลังไชยลำพูน อินต๊ะพิงค์ เลขที่ 8 ม. 4/5 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นาย พลังไชยลำพูน อินต๊ะพิงค์ เลขที่ 8 ม. 4/5 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นาย พลังไชยลำพูน อินต๊ะพิงค์ เลขที่ 8 ม. 4/5 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา

2  ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มี ลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็น ด้วยตาและสัมผัสได้ ( รูปธรรม ) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วน ต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วย แสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บ ข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การ ทำงานแตกต่างกัน 1. ฮาร์ดแวร์สำคัญที่พบใน Case ได้แก่ 1.1 Power Supply 1.2 Mainboard และ ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งหรือเป็นส่วนหนึ่งของ Mainboard ที่สำคัญ ได้แก่ 1.2.1 CPU 1.2.2 RAM 1.2.3 Expansion Slots 1.2.4 Ports 1.3 Hard Disk 1.4 Floppy Disk Drive 1.5 CD-ROM Drive 1.6 DVD-ROM Drive 1.7 Sound Card 1.8 Network Card 2. ฮาร์ดแวร์สำคัญที่อยู่นอก Case ที่สำคัญได้แก่ 2.1 Keyboard 2.2 Monitor 2.3 Mouse 2.4 Printer 2.5 Scanner 2.6 Digital Camera 2.7 Modem 2.8 UPS

3  ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่ง จากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ใน หน่วยความจํา เพื่อเตรียม ประมวลผล ข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ใน การนําข้อมูลที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันนั้น มีอยู่หลายประเภท ด้วย กันสําหรับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ใน ปัจจุบันมี ดังต่อไปนี้ - Keyboard - Mouse - Disk Drive - Hard Drive - CD-Rom - Magnetic Tape - Card Reader - Scanner

4  ทําหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผล แบ่งออกเป็น 2 หน่วยย่อย คือ - หน่วยควบคุม ทําหน้าที่ในการดูแล ควบคุมลําดับขั้นตอนของ การประมวลผล และการทํางาน ของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง และช่วยประสานงาน ระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง กับ อุปกรณ์นําเข้าข้อมูล อุปกรณ์ในการแสดงผล และหน่วยความจําสํารอง - หน่วยคํานวณและตรรก ทําหน้าที่ในการคํานวณและ เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมาจาก หน่วยควบคุม และหน่วยความจํา

5  ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆ ที่รับ จากภายนอกเข้ามาเก็บไว้ เพื่อประมวลผลและ ยัง เก็บผลที่ได้จากการประมวลผลไว้เพื่อแสดงผล อีกด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น หน่วยความจํา เป็นหน่วยความจําที่มี อยู่ ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ทําหน้าที่ในการ เก็บคําสั่ง หรือข้อมูล แบ่งออกเป็น - ROM หน่วยความจําแบบถาวร - RAM หน่วยความจําแบบชั่วคราว - หน่วยความจําสํารอง เป็น หน่วยความจําที่อยู่นอกเครื่อง มีหน้าที่ช่วยให้ หน่วยความจําหลัก สามารถเก็บ ข้อมูลได้มากขึ้น

6  ส่วนความจำรอง (secondary memory) ใช้เป็นส่วนเพิ่มความจำให้มี ขนาดใหญ่มากขึ้น ทำงานติดต่อยู่กับส่วนความจำหลัก ส่วนความจำรองมี ความจุมากและมีราคาถูก แต่เรียกหาข้อมูลได้ช้ากว่าส่วนความจำหลัก คือ ทำงานได้ในเวลาเศษหนึ่งส่วนพันวินาที ข่าวสารหรือข้อมูลที่จะเก็บไว้ใน ส่วนความจำนั้นเป็นรหัสแทนเลขฐานสอง (binary) คือ ๐ กับ ๑ ซึ่งต้อง เก็บไว้เป็นกลุ่ม ๆ และมีแอดเดรสตามที่กำหนด เพื่อความสะดอกขอนิยาม ไว้ดังนี้ บิต (bit) เป็นชื่อที่เขียนย่อจาก binary digit ซึ่งหมายถึงตัว เลขฐานสองคือ ๐ กับ ๑ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของหน่วยความจำ ไบต์ (byte) เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มของบิต ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ เช่น ๖ บิต ๘ บิต ……. ก็ได้ ซึ่งเรียกว่า ๖ บิตไบต์ ๘ บิตไบต์ ๑๖ บิตไบต์ …….. ตามลำดับ เป็นต้น ตัวอักษร (character) หมายถึงสัญลักษณ์ที่ใช้ใน คอมพิวเตอร์ คือตัวเลข 0-9 ตัวอักษร A-Z และเครื่องหมายพิเศษ บางอย่างที่จำเป็น เช่น ( ), <, +, =,………. ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเราจะต้อง แทนตัวอักษรหนึ่ง ๆ ด้วยรหัสของกลุ่มเลขฐานสอง 1 ไบต์ ( ซึ่งอาจเป็น 7 หรือ 8 บิตไบต์ )

7  ทําหน้าที่ในการแสดงผลลัทธ์ที่ได้หลังจากการคํานวณและ ประมวลผล สําหรับอุปกรณ์ที่ ทําหน้าที่ ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้นั้นมีต่อไปนี้ - Monitor จอภาพ - Printer เครื่องพิมพ. - Plotter เครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูล ต่างๆ ที่ต้องการลงกระดาษ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นาย พลังไชยลำพูน อินต๊ะพิงค์ เลขที่ 8 ม. 4/5 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google