งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์

2 จัดทำโดย ด. ช. อาทิตย์ อภิบาลประถมรัฐ เลขที่ 16 ด. ช. อาทิตย์ อภิบาลประถมรัฐ เลขที่ 16 ด. ช. ชยุตพล อัศนธรรม เลขที่ 4 ด. ช. ชยุตพล อัศนธรรม เลขที่ 4 ด. ช. กรวิชญ์ ด่านก่อโพธิ์ เลขที่ 1 ด. ช. กรวิชญ์ ด่านก่อโพธิ์ เลขที่ 1 ด. ช. ณัฐธนินทร์ จูงาม เลขทีี่ 8 ด. ช. ณัฐธนินทร์ จูงาม เลขทีี่ 8 ด. ช. ณัฐกิตติ์ นิ่มตระกูล เลขที่ 7 ด. ช. ณัฐกิตติ์ นิ่มตระกูล เลขที่ 7

3 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มี 4 ส่วน 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่งจากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา เพื่อเตรียมประมวลผล ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่งจากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา เพื่อเตรียมประมวลผล ข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําข้อมูลที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น มีอยู่หลายประเภทด้วย กันสําหรับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี ดังต่อไปนี้ - Keyboard - Keyboard - Mouse - Mouse - Disk Drive - Disk Drive - Hard Drive - Hard Drive - CD-Rom - CD-Rom - Magnetic Tape - Magnetic Tape - Card Reader - Card Reader - Scanner - Scanner

4 ต่อมา 2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ทําหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผล แบ่งออกเป็น 2 หน่วยย่อย คือ - หน่วยควบคุม ทําหน้าที่ในการดูแล ควบคุมลําดับขั้นตอนของการประมวลผล และ การทํางาน ของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง และช่วยประสานงานระหว่างหน่วยประมวลผล กลาง กับ อุปกรณ์นําเข้าข้อมูล อุปกรณ์ในการแสดงผล และหน่วยความจําสํารอง - หน่วยคํานวณและตรรก ทําหน้าที่ใน การคํานวณและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมา จาก หน่วยควบคุม และหน่วยความจํา

5 ต่อมา 3. หน่วยความจํ า (Memory) ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคําสั่ง ต่างๆ ที่รับจากภายนอกเข้ามาเก็บไว้ เพื่อ ประมวลผลและยัง เก็บผลที่ได้จากการประมวลผลไว้เพื่อแสดงผล อีกด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น หน่วยความจํา เป็นหน่วยความจําที่มีอยู่ ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ทําหน้าที่ในการเก็บ คําสั่ง หรือข้อมูล แบ่งออกเป็น - ROM หน่วยความจําแบบถาวร - RAM หน่วยความจําแบบชั่วคราว - หน่วยความจําสํารอง เป็น หน่วยความจําที่อยู่นอกเครื่อง มีหน้าที่ช่วยให้ หน่วยความจําหลัก สามารถเก็บ ข้อมูลได้มากขึ้น

6 ต่อมา 4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) ทําหน้าที่ในการแสดงผล ลัทธ์ที่ได้หลังจากการคํานวณและ ประมวลผล สําหรับอุปกรณ์ที่ ทํา หน้าที่ ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้นั้นมี ต่อไปนี้ - Monitor จอภาพ - Printer เครื่องพิมพ์ - Plotter เครื่องพิมพ์ที่ใช้ ปากกาในการเขียนข้อมูลต่างๆ ที่ ต้องการลงกระดาษ

7 รูปภาพ

8 บทบาทและประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์ 1. ด้านการศึกษา - สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นคว้าหาความรู้ - สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นสื่อในการ ถ่ายทอดความรู้ - สำหรับงานด้านการบริหาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร 2. ด้านการสื่อสาร ในปัจจุบันนิยมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ร่วมกันหลายๆ เครื่อง 3. ด้านการบริหารประเทศ รัฐบาลได้ไห้ความสำคัญต่อกหารใช้เทคโนโลยีสนเทศเพื่อการ บริหารประเทศเป็นอย่างมาก 4. ด้านสังคม มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเก็บข้อมูล 5. ด้านวิศวกรรม มีการนำเสนอคอมพิวเตอร์มาใช้ด้านวิศวกรรมในเกือบทุกขั้นตอนของการ ทำงาน 6. ด้านวิทยาศาสตร์ มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 7. ด้านการแพทย์ ด้วยความแม่นยำจากการทำงานของคอมพิวเตอร์ 8. ด้านอุตสาหกรรม มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานของเครื่องจักรการคำนวณ วัตถุดิบ 9. ด้านธุรกิจ จัดเป็นบทบาทที่ได้รับความสนใจและแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน 10. ด้านธนาคาร มีการฝช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการด้านงานสำนักงานของธนาคาร 11. ด้านสำนักงาน มีการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานสำนักงานแทบทุกองค์กร 12. ด้านความบันเทิง ด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน สามารถทำงานได้กับบข้อมูล หลากหลายรูปแบบ

9 อ้างอิง www.sutheewith.wordpress.co m www.sutheewith.wordpress.co m www.sutheewith.wordpress.co m www.sutheewith.wordpress.co m www.thaigoodwill.com www.thaigoodwill.com


ดาวน์โหลด ppt หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google