งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 1 ประมวลผลข้อมูล (process) จัดเก็บข้อมูล (storage) รับข้อมูล (Input) แสดงผลข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 1 ประมวลผลข้อมูล (process) จัดเก็บข้อมูล (storage) รับข้อมูล (Input) แสดงผลข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 1 ประมวลผลข้อมูล (process) จัดเก็บข้อมูล (storage) รับข้อมูล (Input) แสดงผลข้อมูล (output) 1 1 2 2 3 3 4 4

2 แผนผังแสดงวงจรการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ สารสนเท ศ ข้อมูล สารสนเทศ ข้อมูล สารสนเท ศ ประมวลผล กลาง แสดงผลข้อมูล จัดเก็บ ข้อมูล รับข้อมูล 2

3 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 3 หน่วยรับ ข้อมูล หน่วยประมวลผล กลาง หน่วยส่งออก หน่วยความจำ รอง หน่วยความจำ หลัก

4 หน่วยรับเข้า (Input Unit) 1. อุปกรณ์แบบกด (keyed device) 1.1) แป้นพิมพ์ไร้สาย (cordless keyboard) 1.2) แป้นพิมพ์ที่ออกแบบตามหลักยศาสตร์ (ergonomics keyboard) 1.3) แป้นพิมพ์แบบพกพา (portable keyboard) 1.4) แป้นพิมพ์เสมือน (virtual keyboard) ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 1

5 2. อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (pointing device ) หรือ เมาส์ (mouse) 2.1 ) เมาส์แบบทั่วไป (mechanical) 2.2) เมาส์แบบแสง (optical mouse) 2.3) เมาส์แบบไร้สาย (wireless mouse) - ลูกกลมควบคุม (track ball) - แท่งชี้ควบคุม (track point) - แผ่นรองสัมผัส (touch pad) - จอยสติ๊ก (joystick) ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 1

6 3. จอภาพระบบไวต่อการสัมผัส (touch sensitive screen) 4. ระบบปากกา (pen-based system) 4.1) สไตลัส (stylus) 4.2) ปากกาแสง (light pen) 5. อุปกรณ์กราดข้อมูล (data scanning devices) 6. อุปกรณ์รับข้อมูลเสียง (audio input) 7. อุปกรณ์รับข้อมูลผ่านร่างกายมนุษย์ (haptic device) ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 1

7 หน่วยประมวลผลกลาง 1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit –CPU) - หน่วยควบคุม (Control Unit) - หน่วยคำนวณและตรรกะ (ALU – Arithmetic And Logical Unit ) 1 ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

8 2. หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) 3 หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (Random Access Memory) แรมหลัก ( main RAM ) แรมวีดีทัศน์ ( video RAM ) ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

9 2. หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) 2 หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read Only Memory) - PROM (Programmable Read Only Memory) - EPROM (Erasable ROM) - EEPROM (Electrically Erasable PROM) ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

10 หน่วยความจำรอง (secondary storage) 6 ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

11 เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) 8 ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

12 ออปติคัลดิสก์ (Optical Disk) 7 ซีดีรอม (Compact Disk Read Only Memory – CD-ROM) WORM (Write once read many) CD-RW (Compact Disk - Rewritable) ดีวีดี (Digital Versatile Disk - DVD) ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

13 16 4. อุปกรณ์แสดงข้อมูล (Output Devices) จอภาพ (Monitor) จอซีอาร์ที (Cathode Ray Tube) จอแอลซีดี (Liquid Crystal Display) หน่วยส่งออกชั่วคราว (soft copy) ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

14 16 จอพลาสมา (Plasma) โปรเจดเตอร์ (Projector) ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

15 18 4.1.3 เครื่องพิมพ์ (Printer) 1. เครื่องพิมพ์ชนิดกระทบ (Impact printer) 2. เครื่องพิมพ์ชนิดไม่กระทบ (Nonimpact printer) เครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot-Matrix Printer) หน่วยส่งออกแบบถาวร (hard copy) ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

16 18 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Ink Jet Printer) เครื่องพิมพ์ความร้อน (Thermal printer) เครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

17 2 หลักการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ 1. สำรวจระดับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 2. วิธีการกำหนดคุณลักษณะ คอมพิวเตอร์ 3. สำรวจราคา 4. การสำรวจหลังการขาย 5. การตรวจสภาพอุปกรณ์ก่อนออกจาก ร้าน ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ห ลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 1 ประมวลผลข้อมูล (process) จัดเก็บข้อมูล (storage) รับข้อมูล (Input) แสดงผลข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google