งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office Fiscal Policy Office นโยบายกึ่งการคลังกับบทบาทสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ (SFIs)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office Fiscal Policy Office นโยบายกึ่งการคลังกับบทบาทสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ (SFIs)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office Fiscal Policy Office นโยบายกึ่งการคลังกับบทบาทสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ (SFIs)

2 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office2 Fiscal Policy Office2 นโยบายกึ่งการคลังกับบทบาทสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ (SFIs)  นโยบายกึ่งการคลังคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร  การใช้นโยบายกึ่งการคลังผ่าน SFIs  ความสำคัญของ SFIs  บทบาทของ SFIs  สถานะ SFIs ในระบบการเงินไทยในปัจจุบัน  การกำกับดูแล SFIs เพื่อป้องกันการเกิดภาระ ทางการคลังในอนาคต  ช่องทางส่งผ่านภาระการคลังจากการดำเนินงาน ของ SFIs

3 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office3 นโยบายกึ่งการคลัง Fiscal Policy Office3

4 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office4  นิยามที่กำหนดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) “Quasi-fiscal activities: Activities (under the direction of government) of central banks, public financial institutions, and nonfinancial public enterprises that are fiscal in character- that is, in principle, they can be duplicated by specific fiscal measures, such as taxes, subsidies or other direct expenditures, even though precise quantification can in some cases be very difficult.” (IMF, 2001) Fiscal Policy Office4 คำนิยามของนโยบายกึ่งการคลัง

5 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office5 คำนิยามของนโยบายกึ่งการคลัง  นิยามของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง “ การดำเนินกิจกรรมหรือนโยบายรัฐบาลผ่านหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ รัฐบาล เช่น ธนาคารกลาง สถาบันการเงินเฉพาะกิจและ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐบาลสามารถเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการ ตัดสินใจของฝ่ายบริหารในหน่วยงานอื่นได้ เพื่อให้มีการดำเนิน นโยบายตามที่รัฐบาลต้องการ โดยรัฐบาลไม่ต้องเสนองบประมาณ ผ่านสภา แต่อาจจะมีผลกระทบเป็นภาระของรัฐบาลได้ในอนาคต หากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวมีความเสียหายเกิดขึ้น” (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2549) Fiscal Policy Office5

6 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office6 ความสำคัญของนโยบายกึ่งการคลัง  การดำเนินนโยบายหรือมาตรการเพื่อจัดการกับระดับอุป สงค์รวมในระบบเศรษฐกิจ โดยมิได้มีการใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี การก่อหนี้สาธารณะ การจัดเก็บภาษีอากร หรือการใช้เงินคงคลังในการดำเนินการดังกล่าว  เพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการดำเนินนโยบาย ของรัฐบาล  บรรเทาปัญหาการขาดแคลนงบประมาณของรัฐบาล  ช่วยให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศภายใต้ ข้อจำกัดของงบประมาณ Fiscal Policy Office6

7 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office7 นโยบายกึ่งการคลังผ่าน SFIs Fiscal Policy Office7

8 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office8 Fiscal Policy Office8 ความสำคัญของ SFIs ความสำคัญของ SFIs

9 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office9 การใช้นโยบายกึ่งการคลังผ่าน SFIs การดำเนินนโยบายโดยใช้ SFIs เป็นเครื่องมือส่งผ่าน เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามโครงการต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการทาง การเงินอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เนื่องจากระบบการเงิน ไทยในปัจจุบันยังมีช่องว่างในการเข้าถึงบริการทางการเงิน อยู่ การใช้นโยบายกึ่งการคลังผ่าน SFIs จะทำให้กลไก ในระบบการเงินสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ทันท่วงที โดยไม่ ต้องรอผ่านขั้นตอนในการเสนอของบประมาณ Fiscal Policy Office9

10 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office10  นโยบายกึ่งการคลังของภาครัฐผ่าน SFIs อาจแบ่งตาม กลุ่มเป้าหมาย ได้ดังนี้ 1.ภาคประชาชนระดับฐานราก เช่น โครงการธนาคาร ประชาชน โครงการหนี้นอกระบบ 2.ภาคเกษตรกร เช่น โครงการพักชำระหนี้เกษตรกร โครงการประกันรายได้เกษตรกร 3.ภาคอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการ ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ 4.ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เช่น โครงการ SME Power โครงการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว Fiscal Policy Office10 การใช้นโยบายกึ่งการคลังผ่าน SFIs

11 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office11 การใช้นโยบายกึ่งการคลังผ่าน SFIs แม้ว่าจะไม่ได้เป็น การใช้งบประมาณภาครัฐโดยตรง แต่อาจก่อให้เกิดภาระ ทางการคลังในอนาคตได้ (Contingent Liabilities) หากมาตรการภาครัฐต่างๆ ที่ผ่าน SFIs นี้ ส่งผลต่อการ ขาดสภาพคล่องและผลประกอบการของ SFIs Fiscal Policy Office11 ข้อควรระวังในการใช้นโยบายกึ่งการคลัง ผ่าน SFIs

12 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office12 ความสำคัญของ SFIs Fiscal Policy Office12

13 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office13 ความสำคัญของ SFIs ความสำคัญของ SFIs Fiscal Policy Office13  เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมในการกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อในระบบ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์เฉพาะต่างๆ เช่น เวลาที่เกิดภัยธรรมชาติ  จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเป็นการเฉพาะสำหรับแต่ละ SFIs  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแล ตามกฎหมาย

14 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office14 Fiscal Policy Office14 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ในประเทศไทย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ( ธ. ก. ส.) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)  ธนาคารออมสิน ( ธ. ออมสิน ) Government Savings Bank (GSB) Government Savings Bank (GSB)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส.) Government Housing Bank (GHB) Government Housing Bank (GHB)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( ธพว.) Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME Bank) Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME Bank)  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า ( ธสน.) Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank) Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank)  ธนาคาร  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( ธอท.) Islamic Bank of Thailand (Ibank)  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม ( บสย.) Small Business Credit Guarantee Corporation (SBCG) Small Business Credit Guarantee Corporation (SBCG)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( บตท.) Secondary Mortgage Corporation (SMC) Secondary Mortgage Corporation (SMC)

15 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office15 Fiscal Policy Office15  เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมในการกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อในระบบ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์เฉพาะต่างๆ เช่น เวลาที่เกิดภัยธรรมชาติ  จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเป็นการเฉพาะสำหรับแต่ละ SFIs  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแล ตามกฎหมาย ความสำคัญของ SFIs ความสำคัญของ SFIs

16 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office16 บทบาทของ SFIs Fiscal Policy Office16

17 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office17 เป้าหมายการดำเนินงานหลักของ SFIs แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมแบ่งตามลักษณะกลุ่มผู้รับบริการ SMEs ที่อยู่อาศัยเกษตรการเงิน ชุมชน / หนี้นอกระบบ ประชาชน รายย่อย / Microfinanc e ระบบ การเงินตาม หลักอิสลาม SFI ที่มี บทบาทหลัก ส่งออก : ธสน. ทั่วไป : ธพว. บสย. ธอส. บตท. ธ.ก.ส.ธ.ก.ส. เกษตร : ธ. ก. ส. ทั่วไป : ธ. ออมสิน เกษตร : ธ. ก. ส. ทั่วไป : ธ. ออมสิน ธอท. SFI ที่มี บทบาทรอง ธ. ออมสิน Fiscal Policy Office17

18 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office18 บทบาทของ SFIs สถาบันการเงินเฉพาะกิจวัตถุประสงค์ ธนาคารเพื่อ การเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร ( ธ. ก. ส.) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อส่งเสริม อาชีพการเกษตรหรือการดำเนินงานของ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือ สหกรณ์การเกษตร สามารถ ประกอบ อาชีพอย่างอื่น ที่เกี่ยวเนื่องในการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ ครอบครัวเกษตรกร รวมทั้งให้ บริการรับ - ฝาก เงิน เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

19 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office19 บทบาทของ SFIs สถาบันการเงินเฉพาะกิจวัตถุประสงค์ ธนาคารออมสิน 1. เพื่อให้ประชาชนมีนิสัยในการออมทรัพย์ และ มีวินัยทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลต่อระดับเงินออม ของประเทศ 2. เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึง บริการทางการเงินของสถาบันการเงินในระบบ 3. เพื่อให้ธนาคารมีศักยภาพในการแข่งขัน ทัดเทียมกับสถาบันการเงินอื่น 4. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

20 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office20 บทบาทของ SFIs สถาบันการเงินเฉพาะกิจวัตถุประสงค์ ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ ( ธอส.) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจในการ ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนนำเงินไปลงทุน เกี่ยวกับการสร้างอาคารและที่ดินโดยตรง ทำหน้าที่เสมือนสื่อกลางในการนำเงินไปใช้ ประโยชน์ในกิจการเคหะและเป็นสถาบันการเงิน ที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงการช่วยเหลือทางด้าน การเงินเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของ ตนเอง

21 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office21 บทบาทของ SFIs สถาบันการเงินเฉพาะกิจวัตถุประสงค์ ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศ ไทย ( ธสน.) ให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของนักธุรกิจไทยในตลาด การค้าโลก ทั้งบริการที่ส่งเสริมและสนับสนุน การส่งออกสินค้าหรือบริการจากประเทศไทย รวมถึง กิจการที่ได้มาหรือสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตรา ต่างประเทศ บริการที่รองรับการนำเข้าและการลงทุนใน ส่วนที่จะเพิ่มขีดความสามารถ ในการส่งออกของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการ ลงทุนในต่างประเทศอันจะส่งผลต่อการขยาย ฐานการค้าของประเทศไทย

22 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office22 บทบาทของ SFIs สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ วัตถุประสงค์ ธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศ ไทย ( ธพว.) ประกอบธุรกิจอันเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ จัดตั้ง การดำเนินงาน การขยายหรือการ ปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยการให้สินเชื่อ ค้ำ ประกัน ร่วมลงทุน ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือ ให้บริการ ที่จำเป็น

23 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office23 บทบาทของ SFIs สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ วัตถุประสงค์ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ( ธอท.) เป็นธนาคารสากลที่ดำเนินการตาม หลักศาสนาอิสลามโดยไม่ผูกพันกับ ดอกเบี้ยและไม่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม และ ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่ จำกัดศาสนา

24 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office24 บทบาทของ SFIs สถาบันการเงินเฉพาะกิจวัตถุประสงค์ บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม ( บสย.) 1. ช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อ จากสถาบันการเงินได้จำนวนมากขึ้น 2. ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้ สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาดย่อมมากยิ่งขึ้น 3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังอุตสาหกรรมขนาด ย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น 4. ช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรลุ เป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ

25 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office25 บทบาทของ SFIs สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ วัตถุประสงค์ บรรษัทตลาดรอง สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย ( บตท.) พัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ด้วย การนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์มาใช้ เพื่อให้สามารถระดม ทุนสำหรับการขยายสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยให้ได้มากเพียงพอและ สม่ำเสมอ และเป็นการขยายสินเชื่อที่ อยู่อาศัยในวงกว้างขึ้น อันเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ของประเทศ

26 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office26 สถานะ SFIs ในระบบการเงินไทย ในปัจจุบัน Fiscal Policy Office26

27 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office27 Fiscal Policy Office27 SFIs มีบทบาท สำคัญในภาวะ วิกฤติเศรษฐกิจ

28 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office28 สินเชื่อคงค้างของ ธพ. และ SFIs ในปัจจุบัน หน่วย : พันล้านบาท SFIs 20.93% SFIs 19.14% สินเชื่อ SFIs คิดเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ 20 ของ สินเชื่อสถาบันการเงินรวม

29 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office29 สถานะ ของ SFIs ในตลาดการเงิน สถานะ ของ SFIs ในตลาดการเงิน หน่วย : พันล้านบาท สถานะของ SFIs ในตลาดการเงินปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 10 ของตลาดการเงิน

30 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office30 การกำกับดูแล SFIs เพื่อป้องกันการเกิดภาระ ทางการคลังในอนาคต Fiscal Policy Office30

31 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office31 Fiscal Policy Office31 หน่วยงานในการกำกับดูแล SFIs กระทรวงการคลัง/สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็นผู้กำหนดแนวทางนโยบาย ความมั่นคง และพัฒนาขีดความสามารถ รวมถึงการตรวจสอบและกำกับดูแล (off-site examination) กระทรวงการคลัง/สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นตัวแทนรัฐบาลในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐถือหุ้น รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย, แผน, ระเบียบ, และมาตรการในการกำกับดูแล เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายนอก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้ตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ (on-site examination) และนำเสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

32 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office32 Fiscal Policy Office32 การกำกับดูแล SFIs ของ สศค. 1. การกำกับการดำเนินนโยบาย (Policy Supervisor) 2. การกำกับดูแลความมั่นคงทางการเงินของ SFIs (Prudential Supervisor) 3. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ SFIs (Monitoring and Performance Evaluation) 4. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ SFIs (Financial Support) ปัจจุบันใช้แนวทางที่มีการปรับปรุงเมื่อพ.ศ.2549 ซึ่งมีเป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์ กำกับความมั่งคงทางการเงินให้มีมาตรฐานเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย ยกเว้น เกณฑ์ที่อาจกระทบกับการปฏิบัติพันธกิจและนโยบายของรัฐบาล

33 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office33 Fiscal Policy Office33 1. การกำกับการดำเนินนโยบาย (Policy Supervisor)  ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา บทบาทการทำงานของ SFIs  จัดทำแนวทางการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบาย พิเศษของรัฐ  การจัดทำแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

34 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office34 Fiscal Policy Office34 (Prudential Supervisor) 2. การกำกับดูแลความมั่นคงทางการเงินของ SFIs (Prudential Supervisor) เกณฑ์การกำกับดูแลความมั่นคงทางการเงิน (Prudential Regulation) เกณฑ์การกำกับดูแลความมั่นคงทางการเงิน (Prudential Regulation) การตรวจสอบความมั่นคงทางการเงิน การตรวจสอบความมั่นคงทางการเงิน การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

35 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office35 Fiscal Policy Office35 3. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ SFIs (Monitoring and Performance Evaluation)  จัดทำระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ SFIs ในลักษณะชุดข้อมูล (Dataset) ที่เป็น มาตรฐานเดียวกับธนาคารพาณิชย์

36 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office36 Fiscal Policy Office36 4. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ SFIs (Financial Support)  การให้เงินเพิ่มทุน  การให้เงินชดเชย  การให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ  การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

37 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office37 Fiscal Policy Office37 ความท้าทายในการกำกับดูแล SFIs 1.การให้ SFIs ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเช่นเดียวกับธนาคาร พาณิชย์ เช่น การปฏิบัติตาม Basel I & II และ IAS39 รวมถึง การบริหารความเสี่ยง 2.ความโปร่งใสในการบริหารงานและการมีธรรมาภิบาล (good governance) ภายใน SFIs 3.พัฒนาบทบาทของ SFIs ให้สามารถทำตามวัตถุประสงค์ และจัดสรรทรัพยากรรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.เสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการเงินผ่าน SFIs

38 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office38 ช่องทางส่งผ่านภาระการคลัง จากการดำเนินงานของ SFIs Fiscal Policy Office38

39 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office39 ช่องทางส่งผ่านภาระการคลัง จากการดำเนินงานของ SFIs 1.การเพิ่มทุน 2.การชดเชย/ให้เงินอุดหนุน  ปัจจุบัน: ชดเชยโดยตรงตามที่ได้รับการอนุมัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี  อยู่ระหว่างดำเนินการ: โครงการแยกบัญชีธุรกรรม นโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) Fiscal Policy Office39

40 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office40 1. การเพิ่มทุน SFIs Fiscal Policy Office40

41 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office41 Fiscal Policy Office41 กระบวนการเพิ่มทุนของ SFIs คณะกรรมการ SFIs SFIs ประชุมผู้ถือหุ้น รมต.คลัง และ คณะรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ รัฐสภา สศค. สคร. ขออนุมัติ แผนการเพิ่มทุน จากผู้ถือหุ้น เสนอแผนการ เพิ่มทุน ตรวจสอบ แผนการ เพิ่มทุน และ จัดทำบท วิเคราะห์ อนุมัติแผน การเพิ่มทุน เสนอแผน การเพิ่มทุน 12 3 4 5 6 สคร. อนุมัติเงิน เพิ่มทุน

42 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office42 การเพิ่มทุนให้ SFIs โดยกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ 2551-2552 Fiscal Policy Office42 SFIs25512552 ธ.ก.ส.1,0002,000 ธอส.-3,000 ธพว.6002,500 ธสน.1,3005,000 ธอท.-6,000 บสย.-2,000 บตท.100- หน่วย: ล้านบาท

43 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office43 2. การชดเชยให้เงินอุดหนุน Fiscal Policy Office43

44 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office44 การชดเชย/ให้เงินอุดหนุน  ปัจจุบัน: ชดเชยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ  ชดเชยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย เช่น โครงการรถบริการ สาธารณะ ของ ธอท.  ชดเชยอัตราค่าธรรมเนียม เช่น โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 ของ บสย.  ชดเชยรายได้ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังของ ธกส.  ให้เงินอุดหนุนในการพัฒนาศักยภาพ เช่น โครงการสินเชื่อ ลีสซิ่งและเช่าซื้อ และสินเชื่อแฟคตอริ่ง ของ ธพว. Fiscal Policy Office44

45 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office45 โครงการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ Public Service Account (PSA)  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ SFIs สามารถดำเนินงานบนพื้นฐานความอยู่ รอดด้วยตนเองในระยะยาว (Self-sustainability) และ สามารถดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐเพื่อฟื้นฟูหรือ ช่วยเหลือกลุ่มประชาชนและธุรกิจเป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถกำกับ ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สำหรับการดำเนินธุรกรรมตามนโยบายรัฐและธุรกรรม เชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้อง

46 Fiscal Policy Office ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office46 เงื่อนไขในการที่ SFI จะได้รับการอุดหนุนหรือ ชดเชยจากงบประมาณในโครงการ PSA  SFIs มีการบริหารจัดการธุรกรรมนโยบายรัฐ ด้วยความ รอบคอบระมัดระวัง  SFIs มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มาใช้กับธุรกรรมนโยบายรัฐ  SFIs มีการป้องกันปัญหา Moral Hazard  SFIs แยกบัญชีโดยใช้หลักการบัญชีตามมาตรฐานที่ ยอมรับได้

47 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office Fiscal Policy Office Q & A


ดาวน์โหลด ppt ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณีFiscal Policy Office Fiscal Policy Office นโยบายกึ่งการคลังกับบทบาทสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ (SFIs)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google