งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DentIIS Dental Implant Information System ระบบสารสนเทศทันตกรรมรากฟันเทียม ชลนภา อนุกูล สิงหาคม ๒๕๕๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DentIIS Dental Implant Information System ระบบสารสนเทศทันตกรรมรากฟันเทียม ชลนภา อนุกูล สิงหาคม ๒๕๕๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DentIIS Dental Implant Information System ระบบสารสนเทศทันตกรรมรากฟันเทียม
ชลนภา อนุกูล สิงหาคม ๒๕๕๐

2 ความก้าวหน้า เม.ย. – ก.ค. ๕๐ ส.ค. – พ.ย. ๕๐ ธ.ค. ๕๐ – ก.พ. ๕๑
ศึกษาปัญหาและกำหนดขอบเขตการทำงาน วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบ จัดเตรียมระบบสู่การใช้งานจริง ส่งมอบงาน Conversion Plan รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ ประเมินผลความพอใจ

3

4 รายงานความก้าวหน้า

5 สถานะปัจจุบัน DentIIS - ระบบสารสนเทศทันตกรรมรากเทียมเริ่มใช้งานได้
สามารถใช้งานระบบผ่านเว็บ/อินเทอร์เนตได้ ทันตแพทย์จากหน่วยงานนำร่อง ๗ แห่ง แห่งละ ๒ คน รวม ๑๔ คน มีบัญชีผู้ใช้สำหรับเข้าใช้งานระบบแล้ว ผู้ดูแลระบบประจำสถานบริการสามารถแจกบัญชีผู้ใช้ให้เจ้าหน้าที่อื่นได้ ถ่ายโอนข้อมูลผู้ป่วยโครงการฟันเทียมฯ ราว ๖ หมื่นรายเข้าสู่ระบบแล้ว บันทึกข้อมูลเวชระเบียนได้ จัดการพัสดุและรากฟันเทียมได้

6 ความก้าวหน้า ระบบงานย่อยที่พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว เอกสารประกอบ
ระบบงานจัดการสถานบริการ ระบบงานจัดการผู้ใช้ ระบบงานพัสดุ ระบบงานเวชระเบียน เอกสารประกอบ คู่มือการใช้งาน สไลด์สอนการใช้งาน ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ได้รับเอกสาร “แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย” สำหรับโครงการนำร่องรากฟันเทียมฯ ฉบับสมบูรณ์

7 แผนงานบริการสนับสนุน
การดูแลรักษาระบบ แผนการสำรอง/กู้คืนข้อมูล การให้คำปรึกษา ผ่านอีเมล์ 24/7 พื้นที่ในเว็บบอร์ด การเรียนรู้ผ่านเอกสารคู่มือ การอบรมผู้ใช้งาน สไลด์การสอนแบบออนไลน์ ผ่านกิจกรรม

8 ขาดผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการดำเนินการโครงการ (Business Rule) และความต้องการระบบ (User Requirement) ไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ติดตามผลการดำเนินงาน และใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมและการสังเกตการณ์ ผู้ใช้ไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงความต้องการระบบมีผลกระทบกับการดำเนินงานมาก ชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจ ขาดผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ DentIIS Version 1.0 Alpha

10 แผนการดำเนินงานลำดับถัดไป
สิงหาคม ๒๕๕๐ – มกราคม ๒๕๕๑ เป้าหมายในการดำเนินการลำดับต่อมา Conversion and Migration Plan ผู้บริหารกำหนดนโยบายในการเก็บข้อมูลการรักษาในรูปแบบดิจิตัล ประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้ระบบผ่านอินเทอร์เนต ผ่านกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการฯ รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ในระหว่างนำร่อง ประเมินผลความพอใจในการใช้งาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานย่อยเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt DentIIS Dental Implant Information System ระบบสารสนเทศทันตกรรมรากฟันเทียม ชลนภา อนุกูล สิงหาคม ๒๕๕๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google