งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DentIIS Dental Implant Information System ระบบสารสนเทศทันตกรรมรากฟันเทียม ชลนภา อนุกูล สิงหาคม ๒๕๕๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DentIIS Dental Implant Information System ระบบสารสนเทศทันตกรรมรากฟันเทียม ชลนภา อนุกูล สิงหาคม ๒๕๕๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DentIIS Dental Implant Information System ระบบสารสนเทศทันตกรรมรากฟันเทียม ชลนภา อนุกูล สิงหาคม ๒๕๕๐

2 ความก้าวหน้า เม.ย. – ก.ค. ๕๐ ส.ค. – พ.ย. ๕๐ ธ.ค. ๕๐ – ก.พ. ๕๑ 1.ศึกษาปัญหาและ กำหนดขอบเขต การทำงาน 2.วิเคราะห์ระบบ 3.ออกแบบระบบ 4.พัฒนาระบบ 5.ทดสอบ 6.จัดเตรียมระบบสู่ การใช้งานจริง 1.ส่งมอบงาน 2.Conversion Plan 3.รวบรวมข้อมูล จากผู้ใช้ 4.ประเมินผลความ พอใจ

3

4 รายงานความก้าวหน้า

5 สถานะปัจจุบัน DentIIS - ระบบสารสนเทศทันตกรรมรากเทียมเริ่มใช้งานได้ DentIIS - ระบบสารสนเทศทันตกรรมรากเทียมเริ่มใช้งานได้ สามารถใช้งานระบบผ่านเว็บ/อินเทอร์เนตได้ สามารถใช้งานระบบผ่านเว็บ/อินเทอร์เนตได้ ทันตแพทย์จากหน่วยงานนำร่อง ๗ แห่ง แห่งละ ๒ คน รวม ๑๔ คน มีบัญชีผู้ใช้สำหรับเข้าใช้งานระบบแล้ว ทันตแพทย์จากหน่วยงานนำร่อง ๗ แห่ง แห่งละ ๒ คน รวม ๑๔ คน มีบัญชีผู้ใช้สำหรับเข้าใช้งานระบบแล้ว ผู้ดูแลระบบประจำสถานบริการสามารถแจกบัญชีผู้ใช้ให้ เจ้าหน้าที่อื่นได้ ผู้ดูแลระบบประจำสถานบริการสามารถแจกบัญชีผู้ใช้ให้ เจ้าหน้าที่อื่นได้ ถ่ายโอนข้อมูลผู้ป่วยโครงการฟันเทียมฯ ราว ๖ หมื่นรายเข้า สู่ระบบแล้ว ถ่ายโอนข้อมูลผู้ป่วยโครงการฟันเทียมฯ ราว ๖ หมื่นรายเข้า สู่ระบบแล้ว บันทึกข้อมูลเวชระเบียนได้ บันทึกข้อมูลเวชระเบียนได้ จัดการพัสดุและรากฟันเทียมได้ จัดการพัสดุและรากฟันเทียมได้

6 ความก้าวหน้า ระบบงานย่อยที่พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว ระบบงานย่อยที่พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว ระบบงานจัดการสถานบริการ ระบบงานจัดการสถานบริการ ระบบงานจัดการผู้ใช้ ระบบงานจัดการผู้ใช้ ระบบงานพัสดุ ระบบงานพัสดุ ระบบงานเวชระเบียน ระบบงานเวชระเบียน เอกสารประกอบ เอกสารประกอบ คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน สไลด์สอนการใช้งาน สไลด์สอนการใช้งาน ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ได้รับเอกสาร “แบบบันทึกข้อมูล ผู้ป่วย” สำหรับโครงการนำร่องรากฟันเทียมฯ ฉบับ สมบูรณ์ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ได้รับเอกสาร “แบบบันทึกข้อมูล ผู้ป่วย” สำหรับโครงการนำร่องรากฟันเทียมฯ ฉบับ สมบูรณ์

7 แผนงานบริการสนับสนุน การดูแลรักษาระบบ การดูแลรักษาระบบ แผนการสำรอง/กู้คืนข้อมูล แผนการสำรอง/กู้คืนข้อมูล การให้คำปรึกษา การให้คำปรึกษา ผ่านอีเมล์ 24/7 ผ่านอีเมล์ 24/7 พื้นที่ในเว็บบอร์ด พื้นที่ในเว็บบอร์ด การเรียนรู้ผ่านเอกสารคู่มือ การเรียนรู้ผ่านเอกสารคู่มือ การอบรมผู้ใช้งาน การอบรมผู้ใช้งาน สไลด์การสอนแบบออนไลน์ สไลด์การสอนแบบออนไลน์ ผ่านกิจกรรม ผ่านกิจกรรม

8 กระบวนการดำเนินการโครงการ (Business Rule) และ ความต้องการระบบ (User Requirement) ไม่ชัดเจน มี การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง กระบวนการดำเนินการโครงการ (Business Rule) และ ความต้องการระบบ (User Requirement) ไม่ชัดเจน มี การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ติดตามผลการดำเนินงาน และใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การประชุมและการสังเกตการณ์ ติดตามผลการดำเนินงาน และใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การประชุมและการสังเกตการณ์ ผู้ใช้ไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงความต้องการระบบมี ผลกระทบกับการดำเนินงานมาก ผู้ใช้ไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงความต้องการระบบมี ผลกระทบกับการดำเนินงานมาก ชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจ ขาดผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ DentIIS Version 1.0 Alpha ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ DentIIS Version 1.0 Alpha ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ DentIIS Version 2.0 ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ DentIIS Version 2.0

10 แผนการดำเนินงานลำดับถัดไป สิงหาคม ๒๕๕๐ – มกราคม ๒๕๕๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ – มกราคม ๒๕๕๑ เป้าหมายในการดำเนินการลำดับต่อมา เป้าหมายในการดำเนินการลำดับต่อมา Conversion and Migration Plan Conversion and Migration Plan ผู้บริหารกำหนดนโยบายในการเก็บข้อมูลการรักษาในรูปแบบดิจิตัล ผู้บริหารกำหนดนโยบายในการเก็บข้อมูลการรักษาในรูปแบบดิจิตัล ประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้ระบบผ่านอินเทอร์เนต ประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้ระบบผ่านอินเทอร์เนต ผ่านกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการฯ ผ่านกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการฯ รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ในระหว่างนำร่อง รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ในระหว่างนำร่อง ประเมินผลความพอใจในการใช้งาน ประเมินผลความพอใจในการใช้งาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานย่อยเพิ่มเติม ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานย่อยเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt DentIIS Dental Implant Information System ระบบสารสนเทศทันตกรรมรากฟันเทียม ชลนภา อนุกูล สิงหาคม ๒๕๕๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google