งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BUA ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BUA ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Website : http://www.sphan.org E-Mail : s_chandee@yahoo.com
BUA ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology) วิชาบังคับก่อน : MTH 1016 สถิติทั่วไป หรือ วิชาสถิติอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเทียบเท่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธุ์ จันทร์ดี Website :

2 คำอธิบายรายวิชา ความสำคัญ ความหมาย ประเภทของการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ออกแบบการวิจัยทางธุรกิจ เขียนโครงร่างการวิจัย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ เขียนรายงานการวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัย

3 เกณฑ์การให้คะแนน มาเรียน คะแนน เก็บ คะแนน - โครงงาน คะแนน - งานที่มอบหมาย คะแนน - สอบเก็บคะแนน คะแนน สอบกลางภาค คะแนน สอยปลายภาค คะแนน


ดาวน์โหลด ppt BUA ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google