งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BUA 3126 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology) วิชาบังคับก่อน : MTH 1016 สถิติทั่วไป หรือ วิชา สถิติอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเทียบเท่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BUA 3126 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology) วิชาบังคับก่อน : MTH 1016 สถิติทั่วไป หรือ วิชา สถิติอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเทียบเท่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BUA 3126 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology) วิชาบังคับก่อน : MTH 1016 สถิติทั่วไป หรือ วิชา สถิติอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเทียบเท่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธุ์ จันทร์ดี Website : http://www.sphan.orghttp://www.sphan.org E-Mail : s_chandee@yahoo.com

2 คำอธิบายรายวิชา ความสำคัญ ความหมาย ประเภทของการวิจัย การ กำหนดปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ออกแบบ การวิจัยทางธุรกิจ เขียนโครงร่างการวิจัย เก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อช่วย สนับสนุนการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ เขียนรายงานการวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัย

3 เกณฑ์การให้คะแนน มาเรียน 10 คะแนน เก็บ 40 คะแนน - โครงงาน 20 คะแนน - งานที่มอบหมาย 10 คะแนน - สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน สอยปลายภาค 20 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt BUA 3126 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology) วิชาบังคับก่อน : MTH 1016 สถิติทั่วไป หรือ วิชา สถิติอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเทียบเท่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google