งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย Research Proposal ศจีมาจ ณ วิเชียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย Research Proposal ศจีมาจ ณ วิเชียร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย Research Proposal ศจีมาจ ณ วิเชียร

2 โครงร่างการวิจัย เอกสารรายงานแนวทางการทำ วิจัยเพื่อเสนอแก่กรรมการ ที่ เกี่ยวข้องก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย เพื่อให้คณะกรรมการ ได้ พิจารณาก่อนที่จะอนุมัติโครงการ รวมทั้งการเสนอแนะ ความคิดเห็น ต่าง ๆ แก่ผู้เสนอโครงการวิจัย

3 ตัวอย่าง โครงงานพิเศษ (Special Project) ปัญหาพิเศษ (Independent Study) สารนิพนธ์ (Master Project) วิทยานิพนธ์ (Thesis) วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

4 1.เป็นแผนในการดำเนินที่ต้องวางแผนไว้ ล่วงหน้า 2.เป็นแนวทางในการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการวิจัย 3.ช่วยในการประมาณการงบประมาณ บุคลากร 4.ใช้เป็นเอกสารกำกับการขอทุนสนับสนุน/ ขออนุมัติ 5.เป็นแนวทางในการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ประโยชน์ของโครงร่างการวิจัย

5 ส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัย 1. ส่วนปก 2. บทนำ ประกอบด้วย 2.1 ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 2.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2.3 สมมติฐานของการวิจัย 2.4 ขอบเขตของการวิจัย 2.5 ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) 2.6 นิยามศัพท์ 2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 ส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัย (ต่อ) 4. ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย 4.1 วิธีดำเนินการวิจัย 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 5. รายละเอียดอื่น ๆ 5.1 แผนการดำเนินการวิจัย 5.2 งบประมาณที่ใช้ 5.3 ภาคผนวก

7 1. ส่วนปก ประกอบด้วยชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชื่อ ผู้วิจัย สาขา หน่วยงานที่สังกัด และปีที่เสนอ โครงการวิจัย 2. บทนำ 2.1 ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย ความเป็นมา ความเป็นมาของปัญหา ภูมิหลัง หรือ ปัญหาที่จะทำวิจัย ซึ่งจะต้องเขียนให้ตรงประเด็น เน้นที่การแก้ปัญหาให้ถูกจุด ไม่ยืดเยื้อ มีการอ้างอิง ตามหลักวิชา มีการเรียงลำดับตามประเด็นของ ปัญหา และสรุปประเด็น ในส่วนสุดท้ายให้เชื่อมโยง กับหัวข้อเรื่อง รายละเอียดการเขียนโครงร่างวิจัย

8 2.บทนำ 2.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ส่วนใหญ่เขียนเป็นข้อ ๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ของการวิจัย ที่สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง 2.3 สมมติฐานของการวิจัย 3.ส่วนใหญ่เขียนขึ้นเป็นข้อ ๆ เพื่อบ่งชี้ถึง ความสัมพันธ์ ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ต้องการ ศึกษา 2.4 ขอบเขตของการวิจัย ระบุขอบเขตของการวิจัยภายใต้เงื่อนไขของ Content, Time และ Area รายละเอียดการเขียนโครงร่างวิจัย(ต่อ)

9 2. บทนำ 2.5 นิยามศัพท์ /คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย เป็นส่วนที่ใช้อธิบายความหมายของคำหลัก (Key word) ที่ใช้ในการวิจัย เพื่อไม่ให้ความหมายผิดไป 2.6 ข้อตกลงเบื้องต้น เป็นส่วนที่กำหนดขึ้นเพื่อกำหนดกรอบหรือเงื่อนไขที่ สำคัญบางเรื่องในการวิจัย เช่น การควบคุมตัวแปร แทรกซ้อน 2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นส่วนที่ระบุความคาดหวังของผู้วิจัยที่มีต่อผลการ วิจัย ระบุถึงประโยชน์ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติหรือ ขยายผล รายละเอียดการเขียนโครงร่างวิจัย(ต่อ)

10 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระบุเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดย ระบุให้ครอบคลุมหัวข้อเรื่องทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง 4. ระเบียบวิธีวิจัย 4.1 วิธีดำเนินการวิจัย นำเสนอขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการวิจัยเพื่อ ค้นหาคำตอบของการวิจัย ตามประเภทของการวิจัย ซึ่งอาจ จะต้องอาศัยรูปแบบ (Model) หรือขั้นตอน ต่าง ๆ ที่มีการ สร้างสรรค์ขึ้นไว้แล้วเป็นขั้นตอนใน การวิจัย รายละเอียดการเขียนโครงร่างวิจัย(ต่อ)

11 รายละเอียดการเขียนโครงร่างวิจัย(ต่อ) 4. ระเบียบวิธีวิจัย 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ระบุประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ใน การดำเนินการวิจัย พร้อมนำเสนอกระบวนการ คัดเลือก 4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอสถิติและสูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก การวิจัย โดยระบุสูตรที่สำคัญ ๆ เท่านั้น 5. รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ อาจระบุส่วนอื่น ๆ เพิ่ม เช่น แผนการ ดำเนินการวิจัย งบประมาณ Hardware Software


ดาวน์โหลด ppt การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย Research Proposal ศจีมาจ ณ วิเชียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google