งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BIT 2336 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Human Computer Interaction ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธุ์ จันทร์ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BIT 2336 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Human Computer Interaction ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธุ์ จันทร์ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BIT 2336 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Human Computer Interaction ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธุ์ จันทร์ดี e-mail: rmutr3000@gmail.comrmutr3000@gmail.com Password : rmutr1234 0877570766

2 เกณฑ์การให้คะแนน 1. จิตพิสัย 10 % 2. งานที่มอบหมาย 30 % 2.1 การบ้าน 10 % 2.2 รายงาน / สอบเก็บคะแนน 20 % 3. สอบ 60 % 3.1 สอบกลางภาค 30 % 3.2 สอบปลายภาค 30% รวม 100 %

3 เกณฑ์การตัดเกรด ( อิงเกณฑ์ / อิงกลุ่ม ) คะแนน เกรด 80-100A 75-79B+ 70-74B 65-69C+ 60-64C 55-59D+ 50-54D 0-49F

4 C รายงานกลุ่ม ให้นักศึกษาจัดกลุ่มทำรายงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับคอมพิวเตอร์ (10 คะแนน ) A B D


ดาวน์โหลด ppt BIT 2336 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Human Computer Interaction ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธุ์ จันทร์ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google