งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธุ์ จันทร์ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธุ์ จันทร์ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธุ์ จันทร์ดี e-mail: rmutr3000@gmail.com
BIT 2336ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Human Computer Interaction ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธุ์ จันทร์ดี Password : rmutr1234

2 เกณฑ์การให้คะแนน 1. จิตพิสัย % 2. งานที่มอบหมาย % 2.1 การบ้าน 10 % 2.2 รายงาน/สอบเก็บคะแนน 20 % 3. สอบ % 3.1 สอบกลางภาค 30 % 3.2 สอบปลายภาค 30% รวม %

3 เกณฑ์การตัดเกรด (อิงเกณฑ์/อิงกลุ่ม) คะแนน เกรด A B+ B C+ C D+ D F

4 รายงานกลุ่ม ให้นักศึกษาจัดกลุ่มทำรายงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (10 คะแนน) D B A C


ดาวน์โหลด ppt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธุ์ จันทร์ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google