งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร. หัวข้อประกอบด้วย ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ สาระสำคัญ / รายละเอียดของโครงการ สถานที่ดำเนินการ วิธีดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร. หัวข้อประกอบด้วย ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ สาระสำคัญ / รายละเอียดของโครงการ สถานที่ดำเนินการ วิธีดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร

2 หัวข้อประกอบด้วย ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ สาระสำคัญ / รายละเอียดของโครงการ สถานที่ดำเนินการ วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการ งบประมาณ การติดตามประเมินผล ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ

3 โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการ สอน

4 หลักการและเหตุผล การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ ครูผู้สอนสามารถสร้างสรรค์ความรู้ ให้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริงและ นำมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนซึ่งนำไปสู่การตระหนักรู้ว่าการ วิจัยไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคหากแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นความรู้ที่ต้อง เชื่อมโยงกับบริบทและวิถีชีวิต อันจะทำให้ครูเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ ด้วยตนเอง มิใช่เป็นเพียงการส่งผ่านความรู้ไปยังผู้เรียน เท่านั้น การ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจึงนับเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้สอนใช้ ในการประเมินการทำงานของตนเองและเป็นกระบวนการสืบเสาะค้นหา แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานสอนเพื่อนำไปสู่การ พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกระบวนการที่ ต้องมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการปฏิบัติจริงของครู มิใช่ การแยกส่วนจากการสอน ดังเช่น ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติกันในช่วงเวลาที่ ผ่านมา โดยตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ สอนดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ” ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้รับการ ฝึกอบรมให้สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดประเด็นปัญหา สำคัญที่ควรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบวิธีการ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้

6 เนื้อหาวิชาของโครงการ 1. แนวคิด หลักการ และความสำคัญของการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน 2. รูปแบบของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3. ขั้นตอนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 4. การวางแผนการวิจัย 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล 7. การนำเสนอรายงานผลการวิจัย 8. การเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

7 สถานที่ฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ สถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องประชุม........................... อาคาร........................................

8 วิธีดำเนินการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ วิธีดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย - การบรรยาย - การฝึกปฏิบัติกำหนดประเด็นปัญหา ออกแบบและวาง แผนการดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ครู อาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

9 วิทยากร งบประมาณ และการ ติดตามประเมินผล วิทยากร คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก งบประมาณ 30,000 บาท การติดตามประเมินผล แบบประเมินการฝึกอบรม

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพิจารณาประเด็นปัญหา ที่ควรทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้ 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบและ ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้

11 ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ....................................................

12 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2553

13 ระยะเวลาและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ส. ค.-53 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 1. ขั้นตอนการเตรียม งาน - เสนอโครงการ - ติดต่อวิทยากร - ติดต่อสถานที่ 2. ขั้นตอนการจัด กิจกรรมโครงการ 3. ขั้นตอนการ ประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร. หัวข้อประกอบด้วย ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ สาระสำคัญ / รายละเอียดของโครงการ สถานที่ดำเนินการ วิธีดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google