งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RESEARCH METHODOLOGY : หัวข้อและประเด็นปัญหา ระเบียบวิธีวิจัย : วัตถุประสงค์ : นิยามศัพท์ Inter 3 : 7/14 ธ.ค. 54- Inter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RESEARCH METHODOLOGY : หัวข้อและประเด็นปัญหา ระเบียบวิธีวิจัย : วัตถุประสงค์ : นิยามศัพท์ Inter 3 : 7/14 ธ.ค. 54- Inter."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 RESEARCH METHODOLOGY : หัวข้อและประเด็นปัญหา ระเบียบวิธีวิจัย : วัตถุประสงค์ : นิยามศัพท์ Inter 3 : 7/14 ธ.ค. 54- Inter

3 ความสำคัญของปัญหาการวิจัย 1. ปัญหาการวิจัยแต่ละปัญหาจะมีตัวแปร (variables) ที่เปลี่ยนแปลงตามบุคคล เวลาและสถานที่ 2. ข้อเท็จจริงของปัญหาการวิจัยเป็นความจริงเชิง สัมพันธ์ (relative truth) ไม่ใช่ความจริงเชิงสมบูรณ์ (absolute truth) 3. ข้อสรุปทั่วไป แนวคิด ทฤษฎีและกฎต่างๆ ต้องการ การยืนยัน (confirm) และตรวจสอบ (verify) การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย

4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดประเด็น ความชัดเจนของประเด็น ความไม่ซ้ำซ้อนของประเด็นที่จะวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็น

5 ทำให้ผู้วิจัยเกิดความชัดเจนว่าต้องการศึกษาในเรื่อง อะไรบ้างเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ ทำให้ผู้วิจัยทราบว่าจะต้องเก็บข้อมูลที่สำคัญในเรื่อง อะไรบ้าง ทำให้ผู้อ่านรายงานผลของการวิจัย สามารถติดตามและ ประเมินผลของการวิจัยได้ ประโยชน์ของการกำหนดประเด็น

6 หลักการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective) การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นการคาดหวังจาก ผลการศึกษาและค้นคว้าข้อเท็จเกี่ยวกับปรากฏการณ์และ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามที่ประเด็นสาระในปัญหาการวิจัย (Research Questions) ซึ่งจะถูกนำมาเป็นแนวทางการ แสวงหาคำตอบ ผลการวิจัยต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ การวิจัยทั้งหมด ลักษณะวัตถุประสงค์การวิจัย : - สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย - ความชัดเจน - ความเฉพาะเจาจง

7 หลักเกณฑ์การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 1.การเขียนให้สั้น กระชับและใช้ภาษาง่าย (วิชาการ) 2.ประเด็นปัญหาชัดเจน ศึกษาอะไร แง่มุมใดและอยู่ ภายในกรอบหัวข้อเรื่อง 3.วัตถุประสงค์ที่กำหนดต้องสามารถศึกษาหาคำตอบ 4.ประโยคที่ใช้เป็นประโยคบอกเล่า ไม่น่าเกิน 5 ข้อ : 4.1 ข้อเดียวเป็นภาพรวม (Overall Objective) 4.2 หลายข้อแยกรายข้อ (Specific Objectives) 5.การเรียงลำดับตามความสำคัญของปัญหา/ระดับ ปัญหา รวมทั้งไม่ควรนำประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ ข้อเสนอแนะเป็นวัตถุประสงค์

8 การกำหนดหัวข้อการวิจัย กระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ที่จะ ทำการวิจัย หรือผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาเรื่องอะไร ที่มาของหัวข้อสำหรับการวิจัย ผู้ที่จะทำการวิจัย วรรณกรรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้นำทางวิชาการ แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย หน่วยที่ผู้วิจัยทำอยู่

9 การกำหนดหัวข้อจากมิติต่างๆ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของการเก็บข้อมูล ประชากรเป้าหมายหรือสถานที่ การกำหนดประเด็นสาระสำคัญ การผสมผสานหลายประการ

10 หลักเกณฑ์การเลือกหัวข้อ ความสำคัญของปัญหา ความเป็นไปได้ ความน่าสนใจและการทันต่อเหตุการณ์ ความสนใจของผู้ที่จะวิจัย ความสามารถที่จะทำให้ลุล่วง

11 การนิยามศัพท์ (Definition of Terms) การนิยามศัพท์ นิยามศัพท์เป็นการสร้างความเข้าใจและสื่อ ความหมาย ให้ผู้วิจัยกับผู้อ่านงานวิจัยเกิดความเข้าใจตรงกันและขยาย ความหมายให้สามารถตรวจวัดหรือสังเกตได้ ศัพท์ที่นิยามจะใช้เฉพาะในการศึกษาวิจัยและเจาะจง ในเรื่องนั้นๆ เท่านั้น ไม่ได้มีความหมายทั่วไปอย่างหนังสือ ตำราหรือเอกสารทั่วไป ส่วนใหญ่นิยามตัวแปรและคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องการวิจัย ประเภทการนิยามศัพท์ 1.ศัพท์ทางวิชาการ 2.ศัพท์หลายความหมาย 3.ศัพท์ความหมายไม่แน่นอน 4.ศัพท์วลีข้อความยาว

12 ประเภทคำศัพท์ที่ต้องนิยาม ศัพท์ทางวิชาการ (Technical Term) เป็นคำศัพท์ที่รู้/ เข้าใจกันเฉพาะในวงวิชาการนั้นๆ ต่างวงการ/ต่างอาชีพ อาจจะไม่เข้าใจ : วิภาษวิธี ส่วนประสมทางการตลาด ความได้เปรียบเชิงการ แข่งขัน ประสิทธิภาพ หรือการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ศัพท์ทางวิชาการ ศัพท์หลายความหมาย เป็นคำศัพท์ที่เหมือนกันแต่หลายความหมายขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context) หรือสถานการณ์ที่ใช้ คำนั้น จึงต้องนิยามระบุให้ชัดเจน : นิสิตนักศึกษา อาจเป็นนิสิต ม.ก. ม.ธ. จุฬา ม.ร. หรือ ม.ข. นักท่องเที่ยว อาจเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือต่างประเทศ

13 ประเภทคำศัพท์ที่ต้องนิยาม เป็นคำศัพท์ที่สามารถสร้างความรู้และความเข้าใจให้ เกิดความแตกต่างกัน โดยขึ้นกับความรู้และความเข้าใจของ แต่ละบุคคล : ค่านิยม ความคิดเห็น ท้ศนคติ ความเชื่อ หรือ ศักยภาพ ศัพท์ความหมายไม่แน่นอน ศัพท์วลีข้อความยาว เป็นข้อความคำศัพท์ที่เชื่อมต่อด้วยคำหรือขยายความ ทำให้เกิดความหมายเฉพาะเจาะจง โดยเป็นข้อความหรือคำ ที่มีความยาวมาก หากใช้ข้อความนั้นเขียนในรายงานผล การวิจัยจะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนกันมาก อาจทำให้ผู้อ่าน สบสน :

14 ประเภทคำศัพท์ที่ต้องนิยาม ศัพท์วลีข้อความยาว - พฤติกรรมการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเขตเมือง - ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มีต่อการให้บริการร้านจำหน่ายอาหาร - ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ นิยาม - พฤติกรรมการใช้บริการ - ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว - ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

15 วิธีการนิยามคำศัพท์ การนิยามศัพท์ จะเป็นการให้ความหมายอธิบายว่าคำ หรือข้อความนั้น คืออะไร (Refer To) ไม่ใช่หมายถึงแปลว่าอะไร (Meaning) 1. การนิยามศัพท์เชิงแนวความคิด (Conceptual Definition) Definition) เป็นการให้ความหมายแบบสรุปใจความสำคัญ โดยใช้คำหรือข้อความอื่นที่เป็นแนวความคิดมาให้ ความหมายของคำศัพท์ : “การวิจัย” หมายถึง การค้นคว้าหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ ระเบียบโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

16 วิธีการนิยามคำศัพท์ การนิยามศัพท์ 2. การนิยามศัพท์เชิงทฤษฎี (Constitutive Definition) Definition) เป็นการให้ความหมายคำศัพท์ตามทฤษฎี/ พจนานุกรม อธิบายลักษณะอาการที่ทำให้เกิดคำศัพท์นั้นๆ “การวิจัย” หมายถึง การดำเนินการค้นคว้าซ้ำๆ เพื่อหา ข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล 3. การนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) Definition) เป็นการให้ความหมายคำศัพท์ที่ระบุ บอก การ กระทำ พฤติกรรม/อาการคำศัพท์นั้นเพื่อใช้วัด/สังเกตได้ “การวิจัย” หมายถึง การตั้งประเด็นปัญหา สมมติฐาน การเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลวิจัย “เรียนดี” หมายถึง นิสิตที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.5


ดาวน์โหลด ppt RESEARCH METHODOLOGY : หัวข้อและประเด็นปัญหา ระเบียบวิธีวิจัย : วัตถุประสงค์ : นิยามศัพท์ Inter 3 : 7/14 ธ.ค. 54- Inter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google