งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัย เรื่อง : การศึกษาผลการ ฝึกงานของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการราชดำเนิน ปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัย :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัย เรื่อง : การศึกษาผลการ ฝึกงานของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการราชดำเนิน ปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัย :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัย เรื่อง : การศึกษาผลการ ฝึกงานของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการราชดำเนิน ปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัย : นางซารีนา สว่าง วงษ์ สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการราชดำเนิน

2 ปัญหาการวิจัย - จำนวนนักเรียนระดับ ปวช.3 มีจำนวน 680 คน แบ่งตามสาขางานและสถาน ประกอบการที่ฝึกงานให้ตรงตามสาขา งานที่เรียน ซึ่งหาสถานที่ฝึกงานยาก - การนิเทศนักเรียนในสถาน ประกอบการต้องใช้เวลาในการพบ หัวหน้าสถานประกอบการแต่ละแห่งที่ นักเรียนเข้าฝึกงานเพื่อประเมิน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน - นักเรียนขาดทักษะในด้านการฝึก ปฏิบัติงานจริง - นักเรียนเขียนแผนที่ของสถาน ประกอบการไม่ชัดเจนทำให้การนิเทศ ฝึกงานต้องใช้เวลาในการหาสถาน ประกอบการ

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลการประเมิน คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของนักเรียนโดย สถานประกอบการ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียนในรายวิชาฝึกงาน

4 91.17 % 8.82 % กราฟแสดงการประเมินการ ฝึกงาน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางาน คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

5 98.13 % 1.86 % กราฟแสดงการประเมินการ ฝึกงาน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานการ บัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

6 91.05 % 8.94 % กราฟแสดงการประเมินการ ฝึกงาน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานการ ขาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

7 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการศึกษาจากแบบประเมินความ พึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ทั้ง 3 ด้านจากสถานประกอบการ / หน่วยงาน พบว่าภาพรวมของทุก สาขางานมีผลการประเมิน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเห็น ด้วยมากที่สุด ( ร้อยละ 85.20-91.60) 2. ผลสัมฤทธิ์จากนักเรียนที่ฝึก ประสบการณ์จริงในสถาน ประกอบการ / หน่วยงาน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ผ่านการฝึกงาน

8 อบรมนักศึกษา ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ

9 คณะกรรมการออกนิเทศ ฝึกงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 29

10 คณะกรรมการออกนิเทศ ฝึกงาน การไฟฟ้านครหลวงเขต บางขุนเทียน


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัย เรื่อง : การศึกษาผลการ ฝึกงานของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการราชดำเนิน ปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัย :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google