งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัย เรื่อง : การศึกษาผลการฝึกงานของนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัย เรื่อง : การศึกษาผลการฝึกงานของนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัย เรื่อง : การศึกษาผลการฝึกงานของนักเรียน
เรื่อง : การศึกษาผลการฝึกงานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัย : นางซารีนา สว่างวงษ์ สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

2 ปัญหาการวิจัย จำนวนนักเรียนระดับ ปวช.3 มีจำนวน 680 คน แบ่งตามสาขางานและสถานประกอบการที่ฝึกงานให้ตรงตามสาขางานที่เรียน ซึ่งหาสถานที่ฝึกงานยาก การนิเทศนักเรียนในสถานประกอบการต้องใช้เวลาในการพบหัวหน้าสถานประกอบการแต่ละแห่งที่นักเรียนเข้าฝึกงานเพื่อประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักเรียนขาดทักษะในด้านการฝึกปฏิบัติงานจริง นักเรียนเขียนแผนที่ของสถานประกอบการไม่ชัดเจนทำให้การนิเทศฝึกงานต้องใช้เวลาในการหาสถานประกอบการ

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของนักเรียนโดยสถานประกอบการ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนในรายวิชาฝึกงาน

4 กราฟแสดงการประเมินการฝึกงาน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 91.17 % 8.82 %

5 กราฟแสดงการประเมินการฝึกงาน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานการบัญชี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 98.13 % 1.86 %

6 กราฟแสดงการประเมินการฝึกงาน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานการขาย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 91.05 % 8.94 %

7 สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาจากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 ด้านจากสถานประกอบการ/หน่วยงาน พบว่าภาพรวมของทุกสาขางานมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ ) ผลสัมฤทธิ์จากนักเรียนที่ฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ/หน่วยงาน พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ผ่านการฝึกงาน

8 ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ
อบรมนักศึกษา ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ

9 คณะกรรมการออกนิเทศฝึกงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29

10 คณะกรรมการออกนิเทศฝึกงาน การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัย เรื่อง : การศึกษาผลการฝึกงานของนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google