งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า เรื่องการสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก ด้วยกิจกรรมแบบ เพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า เรื่องการสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก ด้วยกิจกรรมแบบ เพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า เรื่องการสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก ด้วยกิจกรรมแบบ เพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ” ผลงานวิจัยเรื่อง โดยนายสมชัย ธงหาญ

2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า ของนักศึกษาชั้น ปวช. 2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยนักศึกษาต้องมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนที่กำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับผลการเรียนของ นักเรียนในรายวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือ ร้อยละ 60 ของคะแนน กิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ จัดให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ คือ เพื่อนช่วย เพื่อนในลักษณะ เก่งช่วยอ่อน

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า- อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ห้อง 101 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบ ประเมินการปฏิบัติงาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนใน การสร้างเครื่องมือดังนี้

6 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ เริ่มต้น การกำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการวิจัย ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำหนดกลุ่มตัวอย่าง ออกแบบ และดำเนินการสร้างเครื่องมือ เครื่องมือถูกต้อง ไม่ ใช่ เก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมายข้อมูล สรุปผล / นำข้อมูลไปใช้ จบ

7 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ ลำดับขั้นการทำหม้อแปลงไฟฟ้า 1. ฝึกทำบ๊อบบิ้นจากกระดาษแข็งก่อน 2. ทำการออกแบบ และคำนวณรอบของขดลวด

8 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ 3........................................... 4.เริ่มทำบ๊อบบิ้นจากไฟเบอร์แดง

9 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ 5. ทำการพัดขดลวดตามที่คำนวณไว้ตอนแรก 6. หม้อแปลงที่เสร็จแล้ว และทำการตรวจเช็คการรั้วลง กราวของไฟฟ้าก่อนอาบน้ำยาวานิส

10 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ 7. ภาพกิจกรรมระหว่างเรียน

11 สรุปผลการวิจัย จากการทดลองใช้กิจกรรม หลังจากเรียนเสร็จสิ้นในหน่วย การเรียนแล้ว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น พร้อมทั้ง กระบวนการคิด ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดีขึ้นตามลำดับ

12 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ผลจากการวิจัยโดยการใช้การสอนกิจกรรมแบบเพื่อนช่วย เพื่อน โดยจัดนักเรียนที่มีความเข้าใจในหน่วยการเรียนนั้น ให้คละกลุ่มกับนักเรียนที่ขาดความเข้าใจ ผลการประเมิน ด้านความรู้(K), ด้านทักษะ(P), ด้านคุณลักษณะ(A) ของ นักเรียนหลังการเรียน อยู่ในระดับที่มีการพัฒนาดีขึ้น หลังการทดลองใช้แบบการเรียน

13 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. นักเรียนได้ปรับขบวนการคิดวิเคราะห์ที่เป็นขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานต่อไป 2. การวิจัยครั้งนี้สามารถพัฒนาต่อ และประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่ มีการสอนในภาคปฏิบัติงานได้ 3. ควรนำผลการวิจัยในครั้งนี้ไปปรับแผนการสอน เปลี่ยน กระบวนการถ่ายทอดให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการ ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การสนใจเรียนของนักเรียน

14


ดาวน์โหลด ppt “ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า เรื่องการสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก ด้วยกิจกรรมแบบ เพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google