งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงานของทีม บริหาร ด้านอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงานของทีม บริหาร ด้านอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงานของทีม บริหาร ด้านอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม

2 นโยบาย จัดที่พักอาศัยบุคลากร สาขาขาด - แคลน ให้ เพียงพอกับความต้องการของคณะฯ ที่ขยาย ภาระงานเพิ่มขึ้น พัฒนาระบบ ความปลอดภัยใน ชีวิต และทรัพย์สินของบุคลากร และผู้พักอาศัย พัฒนาระบบการให้บริการด้าน ยานพาหนะ จัดภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมให้ เป็นระเบียบเรียบร้อย และ สวยงาม

3 จัดที่พักอาศัยบุคลากร สาขาขาด - แคลน ให้เพียงพอกับความต้องการ ของคณะฯ ที่ขยายภาระงานเพิ่มขึ้น กล ยุทธ์ ปรับปรุงห้องพักที่มีอยู่ เดิม KPI ปรับปรุงหอพักบินหลา 2, 3 เป็นที่พัก

4 จัดที่พักอาศัยบุคลากร สาขาขาด - แคลน ให้เพียงพอกับความต้องการ ของคณะฯ ที่ขยายภาระงานเพิ่มขึ้น ( ต่อ ) KPI( ต่อ ) ปรับปรุงทาสี หอพักปิ่น สงขลา 1-2 และหอพักดาราคาม 1-2 ปรับปรุงทาสี หอพัก ศรีตรัง 7 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า – ประปา และทาสีหอพักดารา คาม 3

5 พัฒนาระบบ ความปลอดภัยใน ชีวิต และทรัพย์สินของบุคลากร และผู้พักอาศัย มีเครื่องสแกนลายนี้วมือสำหรับ ผู้ที่ เข้า - ออกอาคารบริหารฯ

6 จัดภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมให้ เป็นระเบียบเรียบร้อย และ สวยงาม ปรับปรุงรูปแบบการจัดสวนหย่อม การ ปลูกไม้ประดับที่สวยงาม ครอบคลุมทั้งคณะ

7 จัดภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมให้ เป็นระเบียบเรียบร้อย และ สวยงาม ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงานของทีม บริหาร ด้านอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google