งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงานของทีมบริหาร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงานของทีมบริหาร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงานของทีมบริหาร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
แผนการดำเนินงานของทีมบริหาร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

2 นโยบาย จัดที่พักอาศัยบุคลากร สาขาขาด-แคลน ให้เพียงพอกับความต้องการของคณะฯ ที่ขยายภาระงานเพิ่มขึ้น พัฒนาระบบ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของบุคลากรและผู้พักอาศัย พัฒนาระบบการให้บริการด้านยานพาหนะ จัดภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม 1 2 3 4

3 1 ก่อสร้าง หอพักพยาบาลโสด 600 ยูนิต เพิ่มที่พักอาศัยใหม่
จัดที่พักอาศัยบุคลากร สาขาขาด-แคลน ให้เพียงพอกับความต้องการของคณะฯ ที่ขยายภาระงานเพิ่มขึ้น 1 กลยุทธ์ เพิ่มที่พักอาศัยใหม่ KPI ก่อสร้าง หอพักพยาบาลโสด ยูนิต กลยุทธ์ ปรับปรุงห้องพักที่มีอยู่เดิม KPI ปรับปรุงหอพักบินหลา 2, 3 เป็นที่พัก

4 1 KPI(ต่อ) ปรับปรุงทาสี หอพักปิ่นสงขลา 1-2 และหอพักดาราคาม 1-2
จัดที่พักอาศัยบุคลากร สาขาขาด-แคลน ให้เพียงพอกับความต้องการของคณะฯ ที่ขยายภาระงานเพิ่มขึ้น (ต่อ) 1 ปรับปรุงทาสี หอพักปิ่นสงขลา 1-2 และหอพักดาราคาม 1-2 KPI(ต่อ) ปรับปรุงทาสี หอพัก ศรีตรัง 7 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า – ประปา และทาสีหอพักดาราคาม 3

5 เพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัย
พัฒนาระบบ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของบุคลากรและผู้พักอาศัย 2 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัย KPI เพิ่มจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในอาคารที่พักและอาคารสำนักงานที่มีจุดเสี่ยง มีเครื่องสแกนลายนี้วมือสำหรับผู้ที่ เข้า - ออกอาคารบริหารฯ

6 โดยการจ้าง ผู้ชำนาญการทางด้านการออกแบบภูมิ- สถาปัตย์จากภายนอก
จัดภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม 4 กลยุทธ์ โดยการจ้าง ผู้ชำนาญการทางด้านการออกแบบภูมิ- สถาปัตย์จากภายนอก KPI ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ และภูมิทัศน์รอบบึงศรีตรัง 6 เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย ของบุคลากร ปรับปรุงรูปแบบการจัดสวนหย่อมการ ปลูกไม้ประดับที่สวยงาม ครอบคลุมทั้งคณะ

7 4 จัดภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม(ต่อ)
จัดภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม(ต่อ) 4 กลยุทธ์ ปรับปรุงการบริหารจัดการของหน่วยสนามและจัดหาอุปกรณ์การดูสวน สนามและ เรือนเพาะชำ KPI ดำเนินการก่อสร้างเรือนเพาะชำและห้องเก็บวัสดุ-ปกรณ์


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงานของทีมบริหาร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google