งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงานของทีม บริหาร ด้านพัฒนาบุคลากร 1. วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ด้านบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล การเพิ่มสมรรถนะของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงานของทีม บริหาร ด้านพัฒนาบุคลากร 1. วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ด้านบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล การเพิ่มสมรรถนะของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงานของทีม บริหาร ด้านพัฒนาบุคลากร 1

2 วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ด้านบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล การเพิ่มสมรรถนะของ บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ จัดหาและธำรงรักษาบุคลากร การสร้างเสริม สุขภาพบุคลากร ส่งเสริมอาชีวอนามัย และ จัดสิ่งแวดล้อม 2

3 แผนปฏิบั ติการ  สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรให้ ครอบคลุมด้านวิชาชีพ ด้านการบริหาร จัดการ และด้านจิตสังคมอย่างต่อเนื่อง KP I  จำนวนแผนพัฒนาบุคลากร ภาควิชา, หน่วยงาน  จำนวนชม. เฉลี่ย / คน / ปี ของบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้านวิชาชีพ ด้านการบริหารจัดการและด้านจิตสังคมตามแผน ( บริหารจัดการ + ทักษะ / จิตสังคม )( คุณสินีพร ) 3

4 4

5 แผนปฏิบัติ การ KPI  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและ ตำแหน่งผู้ชำนาญการ / เชี่ยว ชาญเพิ่มขึ้น 10% ในกลุ่มผู้มีคุณสมบัติ ( คุณวรสุ )  อัตราร้อยละของอาจารย์ที่ได้ปรับตำแหน่ง วิชาการต่ออาจารย์ทั้งหมด ( ไม่นับลูกจ้างชั่วคราวและนับปีที่ลงนามใน คำสั่งแต่งตั้ง ) ( คุณวรสุ )  ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทาง วิชาการเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด  ร้อยละอาจารย์วุฒิปริญญาเอก / วุฒิบัตร ต่ออาจารย์ทั้งหมด  มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 5

6 แผนปฏิบั ติการ  พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง Competency รวมถึงความสามารถตรวจ รักษาโรคซับซ้อน KPI การนำระบบ Competency มาบริหารทรัพยากรบุคคล จัดอบรม / พัฒนาครบทุก Core Competency จัดอบรมตามแผน Competency ครบทุกสายงาน กำหนด Functional Competency ในทุกหน่วยงาน ผลการประเมิน Common competency การเพิ่มสมรรถนะของ บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 6

7 KPI ( ต่อ ) การเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ ( ต่อ ) อัตราการย้าย ออก (% / คน ) - สายสอน / บริการ - สายบริการ ( พยาบาล ) 7

8 การเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ ( ต่อ ) - ประชุมสัมมนา / จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนด้านการ จัดการความรู้ (KM) และ นวัตกรรม การบริหารโดยการ เดินเยี่ยม (Management by Walk Around) ตรวจเยี่ยม หน่วยงานโดย ผู้บริหาร การสำรวจความพึงพอใจ และความ ต้องการของบุคลากร - จัดระบบเก็บข้อมูล และเฝ้าระวังทางอาชี วอนามัยของ บุคลากร KPI 8

9 การเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ ( ต่อ ) 9

10  การจัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับภาระงาน KP I แผนปฏิบั ติการ  ร้อยละของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตาม ความจำเป็นของภาระงาน  จำนวนหน่วยงานที่บุคลากรไม่ เพียงพอกับภาระงาน จัดหาและธำรงรักษาบุคลากร การสร้างเสริม สุขภาพบุคลากร 10

11 แผนปฏิบั ติการ  มีการตรวจสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ประจำปี  มีการวัดสมรรถภาพบุคลากรประจำปี  โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ เช่นส่งเสริม กิจกรรม 5 อ. ( อาหาร, อากาศ, ออกกำลังกาย, อารมณ์, และอบายมุข ) KP I  ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI เกิน มาตรฐานและได้รับการบำบัด  ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม One mile walk test  ผลการประเมินสมรรถภาพ  จำนวนกิจกรรมที่จัด ส่งเสริมอาชีวอนามัย และ จัดสิ่งแวดล้อม 11


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงานของทีม บริหาร ด้านพัฒนาบุคลากร 1. วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ด้านบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล การเพิ่มสมรรถนะของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google