งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงานของทีมบริหาร ด้านพัฒนาบุคลากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงานของทีมบริหาร ด้านพัฒนาบุคลากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงานของทีมบริหาร ด้านพัฒนาบุคลากร
แผนการดำเนินงานของทีมบริหาร ด้านพัฒนาบุคลากร

2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ด้านบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ จัดหาและธำรงรักษาบุคลากร การสร้างเสริม สุขภาพบุคลากร ส่งเสริมอาชีวอนามัย และจัดสิ่งแวดล้อม

3 ด้านทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการ  สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมด้านวิชาชีพ ด้านการบริหารจัดการ และด้านจิตสังคมอย่างต่อเนื่อง KPI  จำนวนแผนพัฒนาบุคลากร ภาควิชา, หน่วยงาน  จำนวนชม.เฉลี่ย/คน/ปี ของบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้านวิชาชีพ ด้านการบริหารจัดการและด้านจิตสังคมตามแผน(บริหารจัดการ + ทักษะ /จิตสังคม)(คุณสินีพร)

4 ด้านทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (ต่อ)
แผนปฏิบัติการ จัดทำโครงการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน KPI จำนวนโครงการพัฒนา หัวหน้างาน/หน่วย กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าประชุมวิชาการฝึกอบรม ดูงาน ศึกษาต่อ จำนวนชม.เฉลี่ย/คน/ปี ของบุคลากรที่เข้า ประชุมวิชาการ/วิจัย ฝึกอบรม งานศึกษาต่อ เพื่อให้มีความชำนาญเพิ่มขึ้น

5 ด้านทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (ต่อ)
แผนปฏิบัติการ มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ KPI จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งผู้ชำนาญการ/เชี่ยว ชาญเพิ่มขึ้น 10% ในกลุ่มผู้มีคุณสมบัติ (คุณวรสุ) อัตราร้อยละของอาจารย์ที่ได้ปรับตำแหน่งวิชาการต่ออาจารย์ทั้งหมด (ไม่นับลูกจ้างชั่วคราวและนับปีที่ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง) (คุณวรสุ)  ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด  ร้อยละอาจารย์วุฒิปริญญาเอก/วุฒิบัตรต่ออาจารย์ทั้งหมด

6 การเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
แผนปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง Competency รวมถึงความสามารถตรวจรักษาโรคซับซ้อน KPI การนำระบบ Competency มาบริหารทรัพยากรบุคคล จัดอบรม/พัฒนาครบทุก Core Competency จัดอบรมตามแผน Competency ครบทุกสายงาน กำหนด Functional Competency ในทุกหน่วยงาน ผลการประเมิน Common competency

7 การเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ)
KPI (ต่อ) อัตราการย้ายออก (% / คน) - สายสอน / บริการ - สายบริการ(พยาบาล)

8 การเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ)
แผนปฏิบัติการ - สร้างระบบการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานโดยใช้ KM ในการบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีว-อนามัย - ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรด้านนโยบาย ภาระงาน สวัสดิการ ค่าตอบแทนความปลอดภัย และอาชีว-อนามัย - ประชุมสัมมนา/จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านการจัดการความรู้ (KM) และนวัตกรรม - จัดระบบเก็บข้อมูลและเฝ้าระวังทางอาชีวอนามัยของบุคลากร KPI การบริหารโดยการเดินเยี่ยม (Management by Walk Around) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานโดยผู้บริหาร การสำรวจความพึงพอใจ และความต้องการของบุคลากร

9 การเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ)
แผนปฏิบัติการ จัดระบบเก็บข้อมูลและเฝ้าระวังทางอาชีวอนามัยของบุคลากร KPI มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง จัดอบรมรองหัวหน้า/ผู้มีศักยภาพตามแผน

10 จัดหาและธำรงรักษาบุคลากร การสร้างเสริม สุขภาพบุคลากร
จัดหาและธำรงรักษาบุคลากร การสร้างเสริม สุขภาพบุคลากร แผนปฏิบัติการ  การจัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับภาระงาน KPI  ร้อยละของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตามความจำเป็นของภาระงาน  จำนวนหน่วยงานที่บุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน

11 ส่งเสริมอาชีวอนามัย และจัดสิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติการ  มีการตรวจสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงประจำปี  มีการวัดสมรรถภาพบุคลากรประจำปี โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่นส่งเสริม กิจกรรม 5 อ. (อาหาร, อากาศ, ออกกำลังกาย, อารมณ์, และอบายมุข) KPI ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI เกินมาตรฐานและได้รับการบำบัด ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม One mile walk test ผลการประเมินสมรรถภาพ  จำนวนกิจกรรมที่จัด


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงานของทีมบริหาร ด้านพัฒนาบุคลากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google