งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารละลาย กรด - เบสของนักศึกษาแผนกเคมี อุตสาหกรรม Program Chem-Ace ที่เรียนโดยใช้ เนื้อหาภาษาไทยกับนักศึกษาที่เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารละลาย กรด - เบสของนักศึกษาแผนกเคมี อุตสาหกรรม Program Chem-Ace ที่เรียนโดยใช้ เนื้อหาภาษาไทยกับนักศึกษาที่เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารละลาย กรด - เบสของนักศึกษาแผนกเคมี อุตสาหกรรม Program Chem-Ace ที่เรียนโดยใช้ เนื้อหาภาษาไทยกับนักศึกษาที่เรียน โดยใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษ นนทวัน ยศสมบัติ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี

2 เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี มีการพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักศึกษา แผนกเคมีอุตสาหกรรม ในรูปแบบโปรแกรม Chem-Ace โดยการเพิ่มเนื้อหาการสอน เป็นภาษาอังกฤษ ในหลายรายวิชา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ เนื้อหาภาษาภาษาไทยกับนักศึกษาที่เรียน โดยใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษ

3 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารละลายกรด - เบส ของนักศึกษาแผนกเคมีอุตสาหกรรม Program Chem-Ace ที่เรียน โดยใช้เนื้อหาภาษาไทยกับนักศึกษาที่เรียน โดยใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษ 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษา Program Chem-Ace ต่อไป

4 การเรียนโดยใช้เนื้อหา ภาษาไทย การเรียนโดยใช้เนื้อหา ภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเรื่อง สารละลายกรด – เบส ตัวแปร ต้น ตัวแปร ตาม

5 สร้าง แบบทดสอ บ นำแบบทดสอบไป ทดสอบกับนักศึกษา ปรับปรุงแบบทดสอบตาม ข้อเสนอแนะ นำผลคะแนนไป วิเคราะห์

6 วิเคราะห์ประชากรตามผลการเรียนเฉลี่ย สะสมโดยใช้สถิติ Frequency,Percentage เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สถิติค่า Mean, Minimum และ Maximum ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนนักศึกษาจำแนกตามผลการ เรียนเฉลี่ยสะสม 75 คน

7 ร้อยละ ของนักศึกษาที่เรียน เรื่องสารละลายกรด - เบสโดยใช้ เนื้อหาภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ กลุ่ม นักศึกษ า ใช้ ภาษาไทย ใช้ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ เก่งมาก 15.614.0 เก่ง 31.325.6 ปาน กลาง 31.318.6 อ่อน 21.941.9 รวม 100.0

8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนื้อหา ภาษาไทยและนักศึกษาที่เรียนโดย ใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษ กลุ่ม เรียนโดยเนื้อหา ภาษาไทย เรียนโดยเนื้อหา ภาษาอังกฤษ ค่าเฉ ลี่ย Min.Max. ค่าเฉ ลี่ย Min.Max. เก่ง มาก 23.8 0 2030 20.8 3 530 เก่ง 18.4 0 1430 19.2 7 530 ปาน กลาง 16.2 0 530 16.0 0 530 อ่อน 13.5 7 827 11.6 7 530 เฉลี่ย 17.5015.70

9 นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาไทย กลุ่มเก่งมาก กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารละลายกรด - เบสสูงกว่านักศึกษาที่เรียน โดยใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษ และมีเพียง นักศึกษากลุ่มเก่งเพียงกลุ่มเดียวที่เรียนโดย ใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษ แล้วมีค่าเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารละลายกรด - เบสสูงกว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนื้อหา ภาษาไทย

10 นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาไทยมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษ อาจเนื่องมาจากความคุ้นเคยกับการเรียน เป็นภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษ ทัศ คติในเชิงลบกับการเรียนโดยใช้เนื้อหาที่เป็น ภาษาอังกฤษ และจากตารางค่าสูงสุดของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เนื้อหา ภาษาอังกฤษพบว่านักศึกษาทุกกลุ่ม สามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้สูงสุด หากมีความตั้งใจในการศึกษาจริง


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารละลาย กรด - เบสของนักศึกษาแผนกเคมี อุตสาหกรรม Program Chem-Ace ที่เรียนโดยใช้ เนื้อหาภาษาไทยกับนักศึกษาที่เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google