งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารละลาย กรด-เบสของนักศึกษาแผนกเคมีอุตสาหกรรม Program Chem-Ace ที่เรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาไทยกับนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษ นนทวัน ยศสมบัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

2 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี มีการพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักศึกษาแผนกเคมีอุตสาหกรรม ในรูปแบบโปรแกรม Chem-Ace โดยการเพิ่มเนื้อหาการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในหลายรายวิชา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาภาษาไทยกับนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารละลายกรด-เบส ของนักศึกษาแผนกเคมีอุตสาหกรรม Program Chem-Ace ที่เรียน โดยใช้เนื้อหาภาษาไทยกับนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษ 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษา Program Chem-Ace ต่อไป

4 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การเรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาไทย การเรียนโดยใช้เนื้อหา ภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารละลายกรด – เบส

5 วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า
สร้างแบบทดสอบ ปรับปรุงแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะ นำแบบทดสอบไปทดสอบกับนักศึกษา นำผลคะแนนไปวิเคราะห์

6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ประชากรตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสมโดยใช้สถิติ Frequency ,Percentage เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถิติค่า Mean , Minimum และ Maximum ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนนักศึกษาจำแนกตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 75 คน

7 ร้อยละ ของนักศึกษาที่เรียนเรื่องสารละลายกรด-เบสโดยใช้เนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กลุ่มนักศึกษา ใช้ภาษาไทย ใช้ภาษาอังกฤษ ร้อยละ เก่งมาก 15.6 14.0 เก่ง 31.3 25.6 ปานกลาง 18.6 อ่อน 21.9 41.9 รวม 100.0

8 เรียนโดยเนื้อหาภาษาไทย เรียนโดยเนื้อหาภาษาอังกฤษ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาไทยและนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษ กลุ่ม เรียนโดยเนื้อหาภาษาไทย เรียนโดยเนื้อหาภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย Min. Max. เก่งมาก 23.80 20 30 20.83 5 เก่ง 18.40 14 19.27 ปานกลาง 16.20 16.00 อ่อน 13.57 8 27 11.67 เฉลี่ย 17.50 15.70

9 สรุปผลการศึกษา นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาไทยกลุ่มเก่งมาก กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารละลายกรด-เบสสูงกว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษ และมีเพียงนักศึกษากลุ่มเก่งเพียงกลุ่มเดียวที่เรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษ แล้วมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารละลายกรด-เบสสูงกว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาไทย

10 อภิปรายผลการศึกษา นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษ อาจเนื่องมาจากความคุ้นเคยกับการเรียนเป็นภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษ ทัศคติในเชิงลบกับการเรียนโดยใช้เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ และจากตารางค่าสูงสุดของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษพบว่านักศึกษาทุกกลุ่มสามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้สูงสุด หากมีความตั้งใจในการศึกษาจริง


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google