งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงนโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงนโยบาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงนโยบาย

3 กิจกรรมการเรียน บรรยายในชั้นเรียน ศึกษาด้วยตนเองและทำรายงาน วิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัย

4 การประเมินผล การร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ในชั้นเรียน ร้อยละ 30 วิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัย ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องการวิจัยเชิง สำรวจ และการวิจัยเชิงทดลอง ร้อย ละ 20 รายงาน การวิจัยเชิงนโยบาย พร้อม วิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัยเชิง นโยบาย ร้อยละ 30 สอบ ร้อยละ 20

5 งานที่ต้องทำส่ง วิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัย ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการวิจัยเชิง สำรวจ และ การวิจัยเชิงทดลอง ส่ง 1 กรกฎาคม 2553 ส่ง 8 กรกฎาคม 2553 รายงานเกี่ยวกับ การวิจัยเชิง นโยบายพร้อมวิเคราะห์ตัวอย่าง งานวิจัย ส่ง 29 กรกฎาคม 2553 ศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยแต่ละ ประเภทที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรียน ภายในชั้นเรียน

6 เกณฑ์การให้คะแนน ความถูกต้องของเนื้อหา แนวคิดในการวิเคราะห์เนื้อ งาน ความตรงต่อเวลาของการส่ง งาน

7


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงนโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google