งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาผลการสร้าง ประโยค WH-QUESTIONS โดยใช้ฉลาก ผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับ ประกาศวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา การตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาผลการสร้าง ประโยค WH-QUESTIONS โดยใช้ฉลาก ผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับ ประกาศวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา การตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาผลการสร้าง ประโยค WH-QUESTIONS โดยใช้ฉลาก ผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับ ประกาศวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย ธนัชชา ทองมิตร สถาบันที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษายังไม่สามารถตั้ง คำถาม WH-QUESTIONS เพื่อ สอบถามข้อมูลและสร้างประโยค WH-QUESTIONS ได้อย่างถูกต้อง

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาผลการการสร้าง ประโยค WH-QUESTIONS โดยใช้ ฉลากผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ห้อง กต.211 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ฉลาก ผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษในการสร้าง ประโยค WH-QUESTIONS

4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการ สร้างประโยค Wh-Questions โดยใช้ฉลาก ผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการหา ค่าร้อยละ การ ทดสอบ N คะแน นเต็ม คะแน นรวม คะแน นเต็ม % ก่อน เรียน 41 20 662 820 80. 73 หลัง เรียน 41 20 720 82088. 41

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง การใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ ในการสร้างประโยค WH- QUESTIONS การ ทดส อบ NXS.D∑DT-test ก่อน เรียน 4116.1 4 1.22639.81 หลัง เรียน 4117.6 8 1.35

6 สรุปผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสร้างประโยค Wh-Questions โดย ใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ เท่ากับ 80.73/88.41 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80/80 ซึ่งแสดงว่าแบบทดสอบมีประสิทธิภาพดี มาก

7 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้ ของนักเรียนก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง การสร้างประโยค WH-QUESTIONS โดยใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับประกาศวิชาชีพ ชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ก่อนและหลังการเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ ระดับ.05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจะสูง กว่าค่าเฉลี่ยของ คะแนนก่อนการเรียนโดยใช้ฉลาก ผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ

8


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาผลการสร้าง ประโยค WH-QUESTIONS โดยใช้ฉลาก ผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับ ประกาศวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา การตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google