งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอสภามหาวิทยาลัย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2546

2 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 ข้อมูลการทำสำรวจ บัณฑิต ป. ตรี รุ่นจบ 2543 จำนวนจบ = 1,732 คน identify ที่ทำงานได้ 762 คน ส่งแบบสำรวจให้นายจ้าง 762 คน ตอบแบสอบถาม 342 คน บัณฑิตรุ่นจบ 2543 จบ 1,732 ตอบแบบสอบถาม 342 คน ตอบ ………… 19.7 % ( หมายเหตุ : sample size ค่อนข้างน้อย )

3 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ประเด็นที่สำรวจ 1. ด้านความรู้ทางวิชาการ / วิชาชีพ 2. ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป 3. ด้านบุคลิกภาพ 4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม สำรวจทั้งหมด 9 ประเด็น เช่น :- ความรู้ที่ใช้กับงานที่ทำ การประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวางแผนการทำงาน สำรวจทั้งหมด 11 ประเด็น เช่น :- การปรับตัวเข้ากับระบบการทำงาน การทำงานเป็นทีม ความสามรถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ สำรวจทั้งหมด 8 ประเด็น เช่น :- มนุษยสัมพันธ์ การควบคุมอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเป็นผู้นำ สำรวจทั้งหมด 7 ประเด็น เช่น :- ความซื่อสัยต์สุจริต ความมีระเบียบวินัย การประพฤติตนในศีลธรรม ความตรงต่อเวลา

4 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 ความหมายของคะแนน ระดับคะแนน ความหมาย > 4.50 พึงพอใจ มากที่สุด 3.50-4.50 พึงพอใจ มาก 2.50-3.50 พึงพอใจ 1.50-2.50 พึงพอใจ น้อย < 1.50 พึงพอใจ น้อยที่สุด เกิน 3.5 น่าพอใจ

5 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 ที่ต้องปรับปรุง ถ้าความรู้ที่ใช้ทำงาน มอ. ได้ 3.61 ทันตะได้ คะแนนสูง หลายประเด็น คณะ / หน่วยงานที่ได้คะแนนสูง 3 ลำดับแรก … ด้านวิชาการ

6 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 คณะ / หน่วยงานที่ได้คะแนนสูง 3 ลำดับแรก … ด้านความรู้ทั่วไป เภสัช ทันตะ อ. บริการ โดดเด่น ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 3.55 น่าพอใจ ด้านภาษาอังกฤษ ระดับ 3.18 ต้องปรับปรุงอีกมาก ต้องปรับปรุง

7 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 ความพึงพอใจ … ภาษาอังกฤษ (1)

8 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 8 ความพึงพอใจ … ภาษาอังกฤษ (2) คณะอุตสาหกรรมบริการ.. โดเด่น

9 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9 ภาพรวม ภาพรวม ความพึงพอใจ ….. กลุ่มวิทย์ฯสุขภาพ อยู่ในระดับเกิน 3.5 ทั้งหมด

10 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 ภาพรวม ภาพรวม ความพึงพอใจ ….. กลุ่มวิทย์ฯ & เทคโนโลยี ระดับค่อนข้างต่ำ … คงต้องช่วยดูแลกันต่อไป

11 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11 ภาพรวม ภาพรวม ความพึงพอใจ ….. กลุ่มมนุษย์ฯและสังคมศาสตร์ อยู่ในระดับเกิน 3.5 ทั้งหมด

12 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12 น่าเป็นห่วง.. วิชาการ และ ความรู้ทั่วไป … คะแนนต่ำ ภาพรวม ระดับ 3.62 น่าพอใจ โดดเด่นด้านจริยธรรม

13 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 เปรียบเทียบกับ ม. ของรัฐอื่นๆ

14 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14 เปรียบเทียบกับ ม. เอกชน

15 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ข้อแนะนำจากนายจ้าง 1. เสนอให้มีการฝึกงานมากขึ้น 2. สอนให้ นศ. รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในเชิงรุก 3. เน้นด้านภาษา การบริหาร คอมพิวเตอร์ 4. เน้นเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น 5. เน้นเรื่องความซื่อสัตย์

16 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16 END


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google