งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายงานการสำรวจ ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอสภามหาวิทยาลัย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2546 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข้อมูลการทำสำรวจ บัณฑิตรุ่นจบ 2543 จบ 1,732 ตอบแบบสอบถาม 342 คน ตอบ………… 19.7 % บัณฑิต ป.ตรี รุ่นจบ 2543 จำนวนจบ = 1,732 คน identify ที่ทำงานได้ 762 คน ส่งแบบสำรวจให้นายจ้าง 762 คน ตอบแบสอบถาม 342 คน (หมายเหตุ : sample size ค่อนข้างน้อย) ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเด็นที่สำรวจ 1. ด้านความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ 2. ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป 3. ด้านบุคลิกภาพ 4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม สำรวจทั้งหมด 9 ประเด็น เช่น:- ความรู้ที่ใช้กับงานที่ทำ การประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวางแผนการทำงาน สำรวจทั้งหมด 11 ประเด็น เช่น:- การปรับตัวเข้ากับระบบการทำงาน การทำงานเป็นทีม ความสามรถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ สำรวจทั้งหมด 8 ประเด็น เช่น:- มนุษยสัมพันธ์ การควบคุมอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเป็นผู้นำ สำรวจทั้งหมด 7 ประเด็น เช่น:- ความซื่อสัยต์สุจริต ความมีระเบียบวินัย การประพฤติตนในศีลธรรม ความตรงต่อเวลา ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความหมายของคะแนน เกิน 3.5 น่าพอใจ ระดับคะแนน ความหมาย > พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจ พึงพอใจน้อย < พึงพอใจน้อยที่สุด ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5 ถ้าความรู้ที่ใช้ทำงาน
คณะ/หน่วยงานที่ได้คะแนนสูง 3 ลำดับแรก…ด้านวิชาการ ที่ต้องปรับปรุง ถ้าความรู้ที่ใช้ทำงาน มอ. ได้ 3.61 ทันตะได้ คะแนนสูง หลายประเด็น ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะ/หน่วยงานที่ได้คะแนนสูง 3 ลำดับแรก…ด้านความรู้ทั่วไป เภสัช ทันตะ อ.บริการ โดดเด่น ด้านภาษาอังกฤษ ระดับ 3.18 ต้องปรับปรุงอีกมาก ต้องปรับปรุง ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 3.55 น่าพอใจ ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความพึงพอใจ…ภาษาอังกฤษ(1) ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความพึงพอใจ…ภาษาอังกฤษ(2) คณะอุตสาหกรรมบริการ..โดเด่น ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาพรวม ความพึงพอใจ…..กลุ่มวิทย์ฯสุขภาพ อยู่ในระดับเกิน 3.5 ทั้งหมด ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาพรวม ความพึงพอใจ…..กลุ่มวิทย์ฯ & เทคโนโลยี ระดับค่อนข้างต่ำ…คงต้องช่วยดูแลกันต่อไป ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาพรวม ความพึงพอใจ…..กลุ่มมนุษย์ฯและสังคมศาสตร์ อยู่ในระดับเกิน 3.5 ทั้งหมด ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาพรวม ระดับ 3.62 น่าพอใจ โดดเด่นด้านจริยธรรม น่าเป็นห่วง..วิชาการ และ ความรู้ทั่วไป…คะแนนต่ำ ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปรียบเทียบกับ ม.ของรัฐอื่นๆ ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปรียบเทียบกับ ม.เอกชน ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข้อแนะนำจากนายจ้าง 1. เสนอให้มีการฝึกงานมากขึ้น 2. สอนให้ นศ. รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในเชิงรุก 3. เน้นด้านภาษา การบริหาร คอมพิวเตอร์ 4. เน้นเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น 5. เน้นเรื่องความซื่อสัตย์ ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16 ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
END ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google