งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

50 % เปรียบเทียบผลก่อน - หลัง ประเมินตาม Checklist รอบ 12 เดือน Systems Database Network KPI 11 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "50 % เปรียบเทียบผลก่อน - หลัง ประเมินตาม Checklist รอบ 12 เดือน Systems Database Network KPI 11 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 50 % เปรียบเทียบผลก่อน - หลัง ประเมินตาม Checklist รอบ 12 เดือน Systems Database Network KPI 11 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ

2 ผลการสำรวจพัฒนาองค์การ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเห็ นด้วย ความสำ คัญ GAP 3.43.7 0.3 ภาพร วม 3.23.60.4 สมอ. ค่าเฉลี่ย คำอธิบาย 1. ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 2. ค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว 3. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการ ทำงาน 4. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการ สื่อสารองค์ความรู้ 5. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อ ยุทธศาสตร์ 6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วย อำนวยความสะดวก

3 ผลการสำรวจพัฒนาองค์การ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

5 ปัจจัยการสำรวจคำถามผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ โดยเฉลี่ย ( ระดับคะแนน 1 - 4) เฉลี่ย รวม ตำแหน่ง วิชาการระดับ ชำนาญการ ทั่วไประดับ ชำนาญงาน วิชาการ ระดับ ชำนาญ การพิเศษ วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ ทั่วไประดับ ปฏิบัติงาน 53.04%17.39%15.22%8.70%2.61% ระบบสารสนเทศ (Systems)1. ระบบสารสนเทศที่มีช่วยให้ ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างต่อเนื่อง ความเห็น ด้วย 3.3 3.53.63.5 ความสำคั ญ 3.7 3.83.93.5 Gap0.4 0.3 0 2. ข้าพเจ้าสามารถค้นหา ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สำหรับใช้ในการ ทำงานได้ง่าย สะดวกและ รวดเร็ว ความเห็น ด้วย 3.3 3.23.53.43.53.8 ความสำคั ญ 3.7 3.93.7 Gap0.4 0.50.20.30.40.1 เฉลี่ย Gap0.4 0.50.3 0.40.1 ระบบฐานข้อมูล (Database)3. ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น สามารถนำมาใช้สนับสนุนการ ทำงานได้เป็นอย่างดี ความเห็น ด้วย 3.1 33.33.133.3 ความสำคั ญ 3.6 3.83.5 Gap0.5 0.60.30.50.80.2 4. ระบบฐานข้อมูลสามารถ สนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่อง ของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practies) ภายใน ส่วนราชการ ความเห็น ด้วย 3.1 33.23.133.2 ความสำคั ญ 3.4 3.63.3 Gap0.3 0.40.20.30.60.1 5. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ ความเห็น ด้วย 3.1 33.33.13.23.3 ความสำคั ญ 3.4 3.33.43.53.63.7 Gap0.3 0.10.4 เฉลี่ย Gap0.4 0.20.40.60.2 ระบบเครือข่าย (Network)6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใน ส่วนราชการ (Network) ช่วยอำนวยความ สะดวกต่อการทำงานของ ข้าพเจ้า ความเห็น ด้วย 3.3 3.23.53.33.53.3 ความสำคั ญ 3.6 3.53.83.7 Gap0.3 0.40.10.20.30.4 เฉลี่ย Gap0.3 0.40.10.20.30.4 ผลการสำรวจพัฒนาองค์การ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt 50 % เปรียบเทียบผลก่อน - หลัง ประเมินตาม Checklist รอบ 12 เดือน Systems Database Network KPI 11 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google