งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

50 % 50 % KPI 11 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "50 % 50 % KPI 11 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 50 % 50 % KPI 11 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
สำรวจความพึงพอใจผ่าน GES Survey Online ระบบสารสนเทศที่มีช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับใช้ในการทำงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงานได้เป็นอย่างดี ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) ภายในส่วนราชการ ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในส่วนราชการ (Network) ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงานของข้าพเจ้า ประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ตรวจประเมินจากหลักฐานที่ สมอ. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล ทีการอัพเดทข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน มีจำนวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงาน มีจำนวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพื่อขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสำรองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน Systems เปรียบเทียบผลก่อน-หลัง Database ประเมินตาม Checklist รอบ 12 เดือน Network

2 สำรวจความพึงพอใจผ่าน GES Survey Online เปรียบเทียบผลก่อน-หลัง
ผลการสำรวจพัฒนาองค์การ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำรวจความพึงพอใจผ่าน GES Survey Online ระบบสารสนเทศที่มีช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับใช้ในการทำงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงานได้เป็นอย่างดี ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) ภายในส่วนราชการ ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในส่วนราชการ (Network) ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงานของข้าพเจ้า 50 % เปรียบเทียบผลก่อน-หลัง Systems Database Network คำอธิบาย ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการทำงาน ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย ภาพรวม สมอ. ความเห็นด้วย 3.4 3.2 ความสำคัญ 3.7 3.6 GAP 0.3 0.4

3 ผลการสำรวจพัฒนาองค์การ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

5 ผลการสำรวจพัฒนาองค์การ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยการสำรวจ คำถาม ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ โดยเฉลี่ย (ระดับคะแนน 1 - 4) เฉลี่ยรวม ตำแหน่ง วิชาการระดับ ชำนาญการ ทั่วไประดับชำนาญงาน วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ วิชาการระดับ ปฏิบัติการ ทั่วไประดับปฏิบัติงาน 53.04% 17.39% 15.22% 8.70% 2.61% ระบบสารสนเทศ (Systems) 1. ระบบสารสนเทศที่มีช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ความเห็นด้วย 3.3 3.5 3.6 ความสำคัญ 3.7 3.8 3.9 Gap 0.4 0.3 2. ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับใช้ในการทำงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 3.2 3.4 0.5 0.2 0.1 เฉลี่ย ระบบฐานข้อมูล (Database) 3. ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงานได้เป็นอย่างดี 3.1 3 0.6 0.8 4. ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practies) ภายในส่วนราชการ 5. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ระบบเครือข่าย (Network) 6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน ส่วนราชการ (Network) ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงานของข้าพเจ้า


ดาวน์โหลด ppt 50 % 50 % KPI 11 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google