งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

50 % เปรียบเทียบผลก่อน - หลัง ประเมินตาม Checklist รอบ 12 เดือน Systems Database Network KPI 11 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "50 % เปรียบเทียบผลก่อน - หลัง ประเมินตาม Checklist รอบ 12 เดือน Systems Database Network KPI 11 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 50 % เปรียบเทียบผลก่อน - หลัง ประเมินตาม Checklist รอบ 12 เดือน Systems Database Network KPI 11 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ

2 ผลการสำรวจพัฒนาองค์การ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเห็ นด้วย ความสำ คัญ GAP ภาพร วม สมอ. ค่าเฉลี่ย คำอธิบาย 1. ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 2. ค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว 3. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการ ทำงาน 4. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการ สื่อสารองค์ความรู้ 5. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อ ยุทธศาสตร์ 6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วย อำนวยความสะดวก

3 ผลการสำรวจพัฒนาองค์การ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

5 ปัจจัยการสำรวจคำถามผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ โดยเฉลี่ย ( ระดับคะแนน 1 - 4) เฉลี่ย รวม ตำแหน่ง วิชาการระดับ ชำนาญการ ทั่วไประดับ ชำนาญงาน วิชาการ ระดับ ชำนาญ การพิเศษ วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ ทั่วไประดับ ปฏิบัติงาน 53.04%17.39%15.22%8.70%2.61% ระบบสารสนเทศ (Systems)1. ระบบสารสนเทศที่มีช่วยให้ ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างต่อเนื่อง ความเห็น ด้วย ความสำคั ญ Gap ข้าพเจ้าสามารถค้นหา ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สำหรับใช้ในการ ทำงานได้ง่าย สะดวกและ รวดเร็ว ความเห็น ด้วย ความสำคั ญ Gap เฉลี่ย Gap ระบบฐานข้อมูล (Database)3. ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น สามารถนำมาใช้สนับสนุนการ ทำงานได้เป็นอย่างดี ความเห็น ด้วย ความสำคั ญ Gap ระบบฐานข้อมูลสามารถ สนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่อง ของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practies) ภายใน ส่วนราชการ ความเห็น ด้วย ความสำคั ญ Gap ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ ความเห็น ด้วย ความสำคั ญ Gap เฉลี่ย Gap ระบบเครือข่าย (Network)6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใน ส่วนราชการ (Network) ช่วยอำนวยความ สะดวกต่อการทำงานของ ข้าพเจ้า ความเห็น ด้วย ความสำคั ญ Gap เฉลี่ย Gap ผลการสำรวจพัฒนาองค์การ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt 50 % เปรียบเทียบผลก่อน - หลัง ประเมินตาม Checklist รอบ 12 เดือน Systems Database Network KPI 11 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google