งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการ ( บัณฑิตระดับปริญญาตรี ) ปีการศึกษา 2546-2547 2 กันยายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการ ( บัณฑิตระดับปริญญาตรี ) ปีการศึกษา 2546-2547 2 กันยายน 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการ ( บัณฑิตระดับปริญญาตรี ) ปีการศึกษา 2546-2547 2 กันยายน 2548

2 ตารางที่ 1 แสดงประเภทของ หน่วยงานของผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2546-2547 ปีการ ศึกษ า ผู้ กรอ ก แบบ สำรว จ ราชการ ราชการ เอกชน เอกชน รัฐวิสา หกิจ รัฐวิสา หกิจ อื่นๆไม่ ระบุ อื่นๆไม่ ระบุ จำนว น จำนว น % % จำน วน % % 25 46 30 7 68 22. 15 210 68. 40 12 3. 90 17 5. 54 25 47 30 9 65 21. 04 200 64. 72 9 2. 91 35 11.3 3

3 กราฟตารางที่ 1 แสดงประเภทของ หน่วยงานของผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2546-2547

4 ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของผู้ประกอบการใน การทำงานของบัณฑิต ( ภาพรวม ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2546-2547 ปี ปี การ การ ศึกษ า ศึกษ า คุณลักษณะ คุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการ เหมาะสมกับ งาน ความรู้ ความสามารถ พื้นฐานที่ส่งผลต่อ การทำงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณใน อาชีพ ระดับ ระดับ พึง พอใจ พึง พอใจ ค่าเฉลี่ ย ค่าเฉลี่ ย ระดับ ระดับ พึง พอใจ พึง พอใจ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ระดับ ระดับ พึง พอใจ พึง พอใจ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 2546 2546มาก 3.6 1 3.6 1มาก3.66มาก3.99 2547 2547มาก 3.5 9 3.5 9 มาก มาก3.68มาก3.94 หมายเหตุเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในความหมายการ ประเมินค่ากำหนดดังนี้ 4.51-5.00 หมายความว่า มากที่สุด 1.51-2.50 หมายความว่า น้อย 3.51-4.50 หมายความว่า มาก 0.00-1.50 หมายความว่า น้อยที่สุด 2.51-3.50 หมายความว่า ปานกลาง

5 ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจ ด้านความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงาน ปีการศึกษา 2546-2547 คณะ / โครงการ คณะ / โครงการ ระดับความ พึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 2546 2546 2547 2547 254 6 254 6 254 7 ธุรกิจการเกษตร มาก มาก 3.6 1 3.72 ผลิตกรรมการเกษตรมากมาก 3.6 6 3.62 วิทยาศาสตร์มาก ปาน กลาง 3.5 3 3.47 วิศวกรรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร มากมาก 3.6 9 3.60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฯ มากมาก 3.7 0 3.68 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ปาน กลาง 3.2 8 3.31

6 ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจ ด้านความรู้ ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน ปีการศึกษา 2546-2547 คณะ / โครงการ คณะ / โครงการ ระดับความพึง พอใจ ระดับความพึง พอใจ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 2546 2546 2547 2547 254 6 254 6 2547 2547 ธุรกิจการเกษตรมากมาก3.663.68 ผลิตกรรมการเกษตรมากมาก3.733.64 วิทยาศาสตร์ ปาน กลาง มาก3.543.59 วิศวกรรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร มากมาก3.693.81 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฯ มากมาก3.733.83 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ปาน กลาง มาก3.483.53

7 ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจ ด้านคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ ปีการศึกษา 2546-2547 คณะ / โครงการ คณะ / โครงการ ระดับความ พึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 2546 2546 254 7 254 7 254 6 254 6 254 7 254 7 ธุรกิจการเกษตร มาก มาก 3.993.91 ผลิตกรรมการเกษตรมากมาก4.014.09 วิทยาศาสตร์มาก 4.033.89 วิศวกรรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร มากมาก4.043.93 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฯ มาก มาก มาก3.974.00 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มากมาก3.793.64


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการ ( บัณฑิตระดับปริญญาตรี ) ปีการศึกษา 2546-2547 2 กันยายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google