งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการ (บัณฑิตระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2546-2547 2 กันยายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการ (บัณฑิตระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2546-2547 2 กันยายน 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการ (บัณฑิตระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2546-2547
2 กันยายน 2548

2 ตารางที่ 1 แสดงประเภทของหน่วยงานของผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2546-2547
ตารางที่ 1 แสดงประเภทของหน่วยงานของผู้ประกอบการ ปีการศึกษา ปี การ ศึกษา ผู้กรอก แบบ สำรวจ ราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ อื่นๆไม่ระบุ จำนวน % 2546 307 68 22.15 210 68.40 12 3.90 17 5.54 2547 309 65 21.04 200 64.72 9 2.91 35 11.33

3 กราฟตารางที่ 1 แสดงประเภทของหน่วยงานของผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2546-2547

4 ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการทำงานของบัณฑิต ( ภาพรวม ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา ปี การ ศึกษา คุณลักษณะ ความรู้ความสามารถทางวิชาการเหมาะสมกับงาน ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ ระดับ พึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 2546 มาก 3.61 3.66 3.99 2547 3.59 3.68 3.94 หมายเหตุ เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในความหมายการประเมินค่ากำหนดดังนี้ หมายความว่า มากที่สุด หมายความว่า น้อย หมายความว่า มาก หมายความว่า น้อยที่สุด หมายความว่า ปานกลาง

5 ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจ ด้านความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน ปีการศึกษา 2546-2547
คณะ/โครงการ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 2546 2547 ธุรกิจการเกษตร มาก 3.61 3.72 ผลิตกรรมการเกษตร 3.66 3.62 วิทยาศาสตร์ ปานกลาง 3.53 3.47 วิศวกรรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 3.69 3.60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฯ 3.70 3.68 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 3.28 3.31

6 ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจ ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน ปีการศึกษา 2546-2547
คณะ/โครงการ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 2546 2547 ธุรกิจการเกษตร มาก 3.66 3.68 ผลิตกรรมการเกษตร 3.73 3.64 วิทยาศาสตร์ ปานกลาง 3.54 3.59 วิศวกรรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 3.69 3.81 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฯ 3.83 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 3.48 3.53

7 ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจ ด้านคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ ปีการศึกษา 2546-2547
คณะ/โครงการ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 2546 2547 ธุรกิจการเกษตร มาก 3.99 3.91 ผลิตกรรมการเกษตร 4.01 4.09 วิทยาศาสตร์ 4.03 3.89 วิศวกรรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 4.04 3.93 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฯ 3.97 4.00 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 3.79 3.64


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการ (บัณฑิตระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2546-2547 2 กันยายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google