งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการ ( บัณฑิตระดับปริญญาตรี ) ปีการศึกษา 2546-2547 2 กันยายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการ ( บัณฑิตระดับปริญญาตรี ) ปีการศึกษา 2546-2547 2 กันยายน 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการ ( บัณฑิตระดับปริญญาตรี ) ปีการศึกษา กันยายน 2548

2 ตารางที่ 1 แสดงประเภทของ หน่วยงานของผู้ประกอบการ ปีการศึกษา ปีการ ศึกษ า ผู้ กรอ ก แบบ สำรว จ ราชการ ราชการ เอกชน เอกชน รัฐวิสา หกิจ รัฐวิสา หกิจ อื่นๆไม่ ระบุ อื่นๆไม่ ระบุ จำนว น จำนว น % % จำน วน % %

3 กราฟตารางที่ 1 แสดงประเภทของ หน่วยงานของผู้ประกอบการ ปีการศึกษา

4 ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของผู้ประกอบการใน การทำงานของบัณฑิต ( ภาพรวม ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา ปี ปี การ การ ศึกษ า ศึกษ า คุณลักษณะ คุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการ เหมาะสมกับ งาน ความรู้ ความสามารถ พื้นฐานที่ส่งผลต่อ การทำงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณใน อาชีพ ระดับ ระดับ พึง พอใจ พึง พอใจ ค่าเฉลี่ ย ค่าเฉลี่ ย ระดับ ระดับ พึง พอใจ พึง พอใจ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ระดับ ระดับ พึง พอใจ พึง พอใจ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย มาก มาก3.66มาก มาก มาก มาก3.68มาก3.94 หมายเหตุเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในความหมายการ ประเมินค่ากำหนดดังนี้ หมายความว่า มากที่สุด หมายความว่า น้อย หมายความว่า มาก หมายความว่า น้อยที่สุด หมายความว่า ปานกลาง

5 ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจ ด้านความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงาน ปีการศึกษา คณะ / โครงการ คณะ / โครงการ ระดับความ พึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ธุรกิจการเกษตร มาก มาก ผลิตกรรมการเกษตรมากมาก วิทยาศาสตร์มาก ปาน กลาง วิศวกรรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร มากมาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฯ มากมาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ปาน กลาง

6 ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจ ด้านความรู้ ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน ปีการศึกษา คณะ / โครงการ คณะ / โครงการ ระดับความพึง พอใจ ระดับความพึง พอใจ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ธุรกิจการเกษตรมากมาก ผลิตกรรมการเกษตรมากมาก วิทยาศาสตร์ ปาน กลาง มาก วิศวกรรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร มากมาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฯ มากมาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ปาน กลาง มาก

7 ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจ ด้านคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ ปีการศึกษา คณะ / โครงการ คณะ / โครงการ ระดับความ พึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ธุรกิจการเกษตร มาก มาก ผลิตกรรมการเกษตรมากมาก วิทยาศาสตร์มาก วิศวกรรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร มากมาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฯ มาก มาก มาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มากมาก


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการ ( บัณฑิตระดับปริญญาตรี ) ปีการศึกษา 2546-2547 2 กันยายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google