งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คิด ดี โฆษณ า สะดว กใจ การพัฒนา ว. ผสช. : ยั่งยืน เพื่อ ลูกหลา น ทำโดย ตน พ อใ จ ร่ำร วย พัฒ นา ถูก สภาวะ ถูก วิธี ทำ เป็น ขอ งดี ขาย ได้ ลูกค้า เพิ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คิด ดี โฆษณ า สะดว กใจ การพัฒนา ว. ผสช. : ยั่งยืน เพื่อ ลูกหลา น ทำโดย ตน พ อใ จ ร่ำร วย พัฒ นา ถูก สภาวะ ถูก วิธี ทำ เป็น ขอ งดี ขาย ได้ ลูกค้า เพิ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คิด ดี โฆษณ า สะดว กใจ การพัฒนา ว. ผสช. : ยั่งยืน เพื่อ ลูกหลา น ทำโดย ตน พ อใ จ ร่ำร วย พัฒ นา ถูก สภาวะ ถูก วิธี ทำ เป็น ขอ งดี ขาย ได้ ลูกค้า เพิ่ม รายได้ เพิ่ม ลูกหลาน สบาย พัฒ นา อนาคต ปัจจุบัน เจริ ญ

2 คิด ไม่ดี โฆษณ าไม่ สะดว กใจ การพัฒนา ว. ผสช. : ไม่ ยั่งยืน ไม่มี หวัง ประโยช น์เฉพาะ หน้า ไม่ พอใ จ ยา กจ น ผิด สภาวะ ผิด วิธี ทำไม่ เป็น ของ ไม่ดี ขาย ไม่ได้ ลูกค้า ลด รายได้ ลด ลูกหลา น ไม่ สบาย เสื่อม ถอย ปัจจุบัน อนาคต เสื่ อม เสื่อม ถอย

3 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม ปัญญา ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ อยู่เย็น เป็นสุข ทำเป็น เกื้อกูล เครือข่าย พอกิน พอขาย พึ่งตนเอง มีส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt คิด ดี โฆษณ า สะดว กใจ การพัฒนา ว. ผสช. : ยั่งยืน เพื่อ ลูกหลา น ทำโดย ตน พ อใ จ ร่ำร วย พัฒ นา ถูก สภาวะ ถูก วิธี ทำ เป็น ขอ งดี ขาย ได้ ลูกค้า เพิ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google