งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy โดย พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy โดย พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy โดย พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี

3 หลักแนวคิดของ เศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บน พื้นฐานของทางสายกลางและ ความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมี เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความ รอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การ ตัดสินใจและการกระทำ

4 เศรษฐกิจพอเพียง คือ อะไร “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว ทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกร ชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง เศรษฐกิจ และเมื่อมีภายหลังได้ ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรง อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

5 ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง - ทางสายกลาง - นำไปสู่ ความพอเพียง เงื่อนไขคุณธรรม ( ซื่อสัตย์ - มีคุณธรรม ) มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี มีเหตุผล เงื่อนไขชีวิต ( ขยัน - อดทน - สติ - ปัญญา ) พอประมาณ เงื่อนไขหลักวิชา ( ใช้หลักวิชาวางแผน  ปฏิบัติ ) สมดุล / พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

6 โครงสร้าง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอเพียง ความพอประมาณ - ความพอดี ยืน บนขาของตนเอง ความพอประมาณ - รอบคอบ มองระยะ ยาวคำนึงถึง ความ เสี่ยง การมีภูมิคุ้มกัน - เตรียมรับกับการ เปลี่ยนแปลง สร้างภูมิคุ้มกัน

7 สามห่วงสองเงื่อนไข สรุป ได้  รอบรู้มีสติ  รอบคอบ มีเหตุมีผล  ซื่อสัตย์และพากเพียร  ป้องกันความเสี่ยง

8 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางส่งเสริมการสร้าง ความพอดี 5 ประการ ความพอดีด้านจิตใจ 1 ความพอดีด้านสังคม 2 ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 3 ความพอดีด้านเทคโนโลยี 4 ความพอดีด้านเศรษฐกิจ 5

9 ความพอดีด้าน จิตใจ 1 1 เราต้องไม่ดูที่คนอื่น ต้องดูที่ตัว เราเอง ต้องมีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ใช่หลงใหล ไปตามกิเลส ตัณหา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ

10 ความพอดีด้าน สังคม 2 2 เราไม่อยู่คนเดียวในโลก เราดี คนเดียวยังไม่พอ แต่เราจะต้องมี ความสัมพันธ์กับคนอื่น เราต้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว และชุมชน

11 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ ความพอดีด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 3 3 เราต้องเลิกนิสัยการใช้ทรัพยากร อย่างล้างผลาญ กินทิ้งกินขว้าง ฟุ่มเฟือย จะต้องรู้จักใช้ จัดการอย่าง ฉลาด อย่าเป็นแค่นักอนุรักษ์ ต้อง บริหารจัดการให้เป็น ให้เราใช้ได้ อย่างไม่รู้จบ เลือกใช้ทรัพยากรที่มี อยู่ให้เป็น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

12 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ ความพอดีด้าน เทคโนโลยี 4 4 การใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม ไม่ใช่ปิดประเทศอยู่อย่างล้าหลัง ต้องปรับปรุงด้วยเทคโนโลยี ต้องคัด สรรเทคโนโลยีที่จะใช้ให้เกิด ประโยชน์จริงๆสอดคล้องกับ ความสำคัญ สร้างประโยชน์แก่คน หมู่มาก

13 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ ความพอดีด้าน เศรษฐกิจ 5 5 ความพอดีด้านเศรษฐกิจนั้น จำเป็นต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน มี รายได้เท่าไหร่ ต้องจัดการให้ได้ ไม่ใช่ดูตัวอย่างคนอื่น ต้องอยู่พอกิน พอใช้ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว หารายได้ ให้อยู่ได้ค่อยเป็นค่อยไป หลีกเลี่ยง การก่อหนี้

14


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy โดย พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google