งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำ หลักการ เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้แก้ไขปัญหาการเมืองไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำ หลักการ เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้แก้ไขปัญหาการเมืองไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำ หลักการ เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้แก้ไขปัญหาการเมืองไทย

2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญานำทางให้การพัฒนา ยึดทางสายกลาง อยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี และความพอประมาณ (1) อย่างมีเหตุผล (2) สามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกัน (3) รู้เท่าทันโลก (4) เป็นคนดีมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (5) อยู่ในสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม และคุณค่าทางสังคมไทยที่มีความสมานฉันท์ (6) และเอื้ออาทรต่อกัน อันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน (การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม) อย่างสมดุล มีคุณธรรมและยั่งยืน

3 การไม่พอใจของประชาชนอย่างรุนแรงในประเทศไทยนั้น อาจจะอธิบายได้ด้วยภาพดังต่อไปนี้
ความคาดหมายของประชาชน ความต้องการของประชาชน ความต้องการ ของประชาชน ช่องว่าง สิ่งที่ได้รับจริง เวลา (ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ)

4 หลักการสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอประมาณ (Moderation) 2. ความมีเหตุผล (Reasonable) 3. การมีภูมิคุ้มกัน (Immunity) 4. การรู้เท่าทันโลก (To be aware of the facts) 5. การมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Morality and Honesty) 6. ความสมานฉันท์ (Compromise)


ดาวน์โหลด ppt การนำ หลักการ เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้แก้ไขปัญหาการเมืองไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google