งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำ หลักการ เศรษฐกิจ พอเพียง มาใช้แก้ไข ปัญหาการ เมืองไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำ หลักการ เศรษฐกิจ พอเพียง มาใช้แก้ไข ปัญหาการ เมืองไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การนำ หลักการ เศรษฐกิจ พอเพียง มาใช้แก้ไข ปัญหาการ เมืองไทย

3 เป็นปรัชญานำทางให้การพัฒนา ยึดทางสายกลาง อยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี และความ พอประมาณ (1) อย่างมีเหตุผล (2) สามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกัน (3) รู้เท่าทันโลก (4) เป็นคนดีมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (5) อยู่ ในสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ดำรงไว้ซึ่ง คุณธรรม และคุณค่าทางสังคมไทยที่มีความ สมานฉันท์ (6) และเอื้ออาทรต่อกัน อันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุก ด้าน ( การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ) อย่างสมดุล มีคุณธรรมและยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4 การไม่พอใจของประชาชนอย่างรุนแรงใน ประเทศไทยนั้น อาจจะอธิบายได้ด้วยภาพดังต่อไปนี้ เวลา ( ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ) ความคาดหมายของประชาชน ความต้องการของประชาชน ช่องว่าง ความต้องการ ของประชาชน สิ่งที่ได้รับจริง

5 1. ความพอประมาณ (Moderation) 2. ความมีเหตุผล (Reasonable) 3. การมีภูมิคุ้มกัน (Immunity) 4. การรู้เท่าทันโลก (To be aware of the facts) 5. การมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Morality and Honesty) 6. ความสมานฉันท์ (Compromise) หลักการสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt การนำ หลักการ เศรษฐกิจ พอเพียง มาใช้แก้ไข ปัญหาการ เมืองไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google