งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสรุปประเมินความเสี่ยง กระบวนการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ เครื่องมือแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสรุปประเมินความเสี่ยง กระบวนการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ เครื่องมือแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสรุปประเมินความเสี่ยง กระบวนการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ เครื่องมือแพทย์

2 แบบสรุปประเมินกระบวนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์ ที่ความ เสี่ยง ระดั บ ควา ม เสี่ยง ระดับ ควบ คุม กิจกรรม ควบคุมที่จะ ปรับปรุง ต้นทุ น ลำดับ การ ปรับป รุง 1 - ครุภัณฑ์ มี หลากหลา ย เป็น เครื่องมือ เฉพาะ ทางที่มี เทคโนโล ยี่หลาย รูปแบบทำ ให้ขาด ความ เข้าใจใน ระบบของ ครุภัณฑ์ นั้น ๆ 16 E - ตรวจสอบ คุณลักษณะกับ ผู้ขายหรือตัว แทนที่เป็น ปัจจุบัน - 1

3 แบบสรุปประเมินกระบวนการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์ ที่ความ เสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง ระดั บ ควบ คุม กิจกรรม ควบคุมที่จะ ปรับปรุง ต้นทุ น ลำดั บ การ ปรับ ปรุง 2 มีการ เปลี่ยนแป ลง รายละเอี ยด สาระสำคั ญ ทางด้าน เอกสาร เกี่ยวกับ คุณลักษ ณะของ เครื่องมือ ทาง การแพท ย์ 10 E ประชุมชี้แจง เพื่อปรับ คุณลักษณะ เพื่อให้ได้ ครุภัณฑ์ที่ตรง กับความ ต้องการของ ผู้ใช้และมี ประสิทธิภาพ 5,000 2

4 แบบสรุปประเมินกระบวนการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเครื่องมือแพทย์ ที่ความ เสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง ระดั บ ควบ คุม กิจกรรม ควบคุมที่จะ ปรับปรุง ต้น ทุน ลำดับ การ ปรับปรุ ง 3 เจ้าหน้า ที่ไม่รู้ ระเบียบ การ กำหนด คุณลักษ ณะ 9 H - อบรมระเบียบ พัสดุให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง 20, 00 0 3

5 แบบสรุปประเมินกระบวนการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์ แบบสรุปประเมินกระบวนการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์ ที่ความ เสี่ยง ระดั บ คว าม เสี่ย ง ระดั บ ควบ คุม กิจกรรม ควบคุมที่จะ ปรับปรุง ต้น ทุน ลำดับ การ ปรับปรุ ง 4 - คณะกรรม การขาด ความรู้ ความสามา รถ ด้าน เครื่องมือ แพทย์และ ครุภัณฑ์ เฉพาะทาง 8 H - จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม เครื่องมือ ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์ เฉพาะทาง -4

6 แบบสรุปประเมินกระบวนการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์ แบบสรุปประเมินกระบวนการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์ ที่ความ เสี่ยง ระดั บ คว าม เสี่ย ง ระดั บ ควบ คุม กิจกรรม ควบคุมที่จะ ปรับปรุง ต้น ทุน ลำดับ การ ปรับปรุ ง 5 - ลืม มีงาน อื่นเข้ามา แทรก 6 M - กำชับติดตาม ให้รายงาน ความก้าวหน้า -5


ดาวน์โหลด ppt แบบสรุปประเมินความเสี่ยง กระบวนการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ เครื่องมือแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google