งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นะรัตร์ คงสวัสดิ์ มานะชัย เปียมี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นะรัตร์ คงสวัสดิ์ มานะชัย เปียมี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นะรัตร์ คงสวัสดิ์ มานะชัย เปียมี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 ปัญหาในการสำรวจคุร ภัณฑ์ 1. ต้องใช้บุคคลากรจำนวน มาก 2. ใช้เวลานานในการสำรวจ 3. สิ้นเปลืองกระดาษที่ใช้ใน การดำเนินการ 4. ปัญหาเรื่องการซ้ำซ้อน ของข้อมูล 5. ปัญหาเรื่องการจัดทำ รายงาน 6. ปัญหาเรื่องการตรวจสอบ รายการครุภัณฑ์

3 แนวทางในการแก้ไขปัญหา ทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ – เก็บรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด พัฒนาระบบ Barcode – ใช้ในการสำรวจครุภัณฑ์ ประจำปี

4 ผลการดำเนินการ 1. ใช้เจ้าหน้าที่จำนวน น้อยลง 2. ประหยัดเวลา 3. ประหยัดกระดาษ 4. ได้ข้อมูลที่ถูกตรงและเป็น ปัจจุบัน 5. รองรับการตรวจสอบ ภายในและภายนอก

5 ตัวอย่างหน้าจอฐานข้อมูลคร ภัณฑ์

6

7 อุปกรณ์ในการสำรวจ

8 การสำรวจครุภัณฑ์ทำได้ ไม่ยาก

9 ขั้นตอนการสำรวจครุภัณฑ์

10 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูล ครุภัณฑ์เมื่อทำการยิง barcode หากพบ ข้อมูลที่ ไม่ ถูกต้อง แก้ไขได้ ทันที

11 แสดงสถานะหลังจากการ ยืนยันข้อมูล

12 การตัดจำหน่ายครุภัณฑ์

13 การจัดทำรายงาน

14 รายงานการสำรวจครุภัณฑ์

15 รายการครุภัณฑ์ที่จำหน่าย

16 มีกระบวนการประชุมและ ตรวจสอบ มีการประชุมบุคลากรด้าน การเงินและพัสดุและผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและ แสดงความคิดเห็น มีการมอบฐานข้อมูลให้ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นำไปใช้งาน มีการติดตามและนำผลการ เสนอแนะมาปรับปรุงอยู่เสมอ มีการประเมินการใช้งานจาก ผู้ใช้ภายในองค์กรและ หน่วยงานที่ใช้ฐานข้อมูลของ สำนักหอสมุด

17 การประชุมชี้แจงและทำความ เข้าใจ

18 ภาพการสำรวจครุภัณฑ์

19 Scan Barcode

20 ไปติดตั้งฐานข้อมูล

21 ติดตามและประเมินผล

22 แบบสอบถาม

23 รายงานการสรุปผลการ ประเมิน

24 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร


ดาวน์โหลด ppt นะรัตร์ คงสวัสดิ์ มานะชัย เปียมี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google