งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

3 หน่วยงานที่ทำการเยี่ยมสำรวจ
งานเวชระเบียน

4 ประเด็นคุณภาพ : งานเวชระเบียน
1. การพัฒนา / การออกแบบเวชระเบียน โดยผู้ใช้มีส่วนร่วม 2. การประเมินความถูกต้อง สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปพัฒนา 3. ระบบการรักษาความลับของข้อมูลที่สำคัญในเวชระเบียน 4. การสร้างระบบสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพในเวชระเบียน 5. การสนับสนุน ค้นหาเวชระเบียนเพื่อให้หน่วยงานไปใช้ประโยชน์ในการทบทวน

5 ประเด็นคุณภาพ : งานเวชระเบียน
6. การเก็บรักษาเวชระเบียน ข้อกำหนดผู้สามารถเข้าถึงเวชระเบียน 7. ระบบการยืมเวชระเบียนของผู้ป่วยและญาติ 8. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงในหน่วยงานและการรายงานอุบัติการณ์รวมทั้งการทบทวนความเสี่ยง แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและผลลัพธ์การดำเนินงาน 9. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล 10. การจัดโครงสร้าง สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานที่เอื้อต่อการทำงาน สะอาดและปลอดภัย

6 ประเด็นคุณภาพ : งานเวชระเบียน
11. ผลงานการพัฒนาคุณภาพที่ภูมิใจและสามารถนำไปเป็นตัวอย่าง 12. ความเหมาะสมในการสร้างและติดตามตัวชี้วัดในการประเมินการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 13. แผนการพัฒนาคุณภาพที่จะจัดทำใน 1-2 ปีข้างหน้า


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google