งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การพัฒนา / การออกแบบเวช ระเบียน โดยผู้ใช้มีส่วนร่วม 2. การประเมินความถูกต้อง สมบูรณ์ของการบันทึกเวช ระเบียน พร้อมทั้งนำผลการ ประเมินไปพัฒนา 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การพัฒนา / การออกแบบเวช ระเบียน โดยผู้ใช้มีส่วนร่วม 2. การประเมินความถูกต้อง สมบูรณ์ของการบันทึกเวช ระเบียน พร้อมทั้งนำผลการ ประเมินไปพัฒนา 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. การพัฒนา / การออกแบบเวช ระเบียน โดยผู้ใช้มีส่วนร่วม 2. การประเมินความถูกต้อง สมบูรณ์ของการบันทึกเวช ระเบียน พร้อมทั้งนำผลการ ประเมินไปพัฒนา 3. ระบบการรักษาความลับของ ข้อมูลที่สำคัญในเวชระเบียน 4. การสร้างระบบสื่อสารระหว่าง สหวิชาชีพในเวชระเบียน 5. การสนับสนุน ค้นหาเวช ระเบียนเพื่อให้หน่วยงานไปใช้ ประโยชน์ในการทบทวน

5 6. การเก็บรักษาเวชระเบียน ข้อกำหนดผู้สามารถเข้าถึงเวช ระเบียน 7. ระบบการยืมเวชระเบียนของ ผู้ป่วยและญาติ 8. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงใน หน่วยงานและการรายงาน อุบัติการณ์รวมทั้งการทบทวนความ เสี่ยง แนวทางการป้องกันความ เสี่ยงและผลลัพธ์การดำเนินงาน 9. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล 10. การจัดโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานที่เอื้อต่อการทำงาน สะอาดและปลอดภัย

6 13. แผนการพัฒนาคุณภาพที่จะ จัดทำใน 1-2 ปีข้างหน้า 12. ความเหมาะสมในการสร้างและ ติดตามตัวชี้วัดในการประเมินการ พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 11. ผลงานการพัฒนาคุณภาพที่ ภูมิใจและสามารถนำไปเป็นตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt 1. การพัฒนา / การออกแบบเวช ระเบียน โดยผู้ใช้มีส่วนร่วม 2. การประเมินความถูกต้อง สมบูรณ์ของการบันทึกเวช ระเบียน พร้อมทั้งนำผลการ ประเมินไปพัฒนา 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google