งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการทบทวนตัวชี้วัด คุณภาพและอุบัติการณ์ การเกิดแผลกดทับเพื่อแสดง แนวโน้มภาพ รวมใน 3 ไตรมาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการทบทวนตัวชี้วัด คุณภาพและอุบัติการณ์ การเกิดแผลกดทับเพื่อแสดง แนวโน้มภาพ รวมใน 3 ไตรมาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการทบทวนตัวชี้วัด คุณภาพและอุบัติการณ์ การเกิดแผลกดทับเพื่อแสดง แนวโน้มภาพ รวมใน 3 ไตรมาส

2 2 สรุปผลการทบทวนตัวชี้วัด คุณภาพและอุบัติการณ์ เพื่อแสดงแนวโน้มภาพรวมใน 3 ไตรมาส ทบทวนตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ว่าเป็นไป ตามเป้าหมายหรือไม่

3 3 ตัวชี้วัดผลสำเร็จการบริหาร การพยาบาล ลำดับ ตัวชี้วัดเกณฑ์ผลลัพธ์ 1Pressure sore<3OK

4 4. สรุปผลการทบทวน อุบัติการณ์การเกิดแผล กดทับเพื่อแสดงแนวโน้ม ภาพรวมใน 3 ไตรมาส

5 5 อุบัติการณ์ตาม Top 5 Risk profile 1.Pressure sore 2.Med error 3.ET Tube เลื่อนหลุด 4.Falling 5. เลือดผิด

6 6 จำนวนแผลกดทับงาน ศัลย์ เดือนเกรด 1 เกรด 2 ภาพรวม ม.คม.ค 31518 ก.พก.พ 3811 มี. ค 246 เม. ย 088 พ.คพ.ค 279 มิ. ย 055 ก.คก.ค 3811 ส.คส.ค 224 ก.ยก.ย 2810 ต.คต.ค 123

7 7 กราฟแสดงจำนวนแผลกดทับงาน ศัลย์ ปี 2550

8 8 กราฟแสดงตำแหน่งที่เกิดแผลกดทับ หอผู้ป่วยปี 2550

9 9 กราฟแสดงสาเหตุที่เกิดแผลกดทับหอ ผู้ป่วยปี 2550

10 10 Top 1 Risk profile :Pressure sore

11 11 อัตราการเกิดแผลกด ทับ เกรด 1 เกรด 2 ภาพรว ม ไตร มาส 1 0.341.361.702 ไตร มาส 2 0.1061.0671.174 ไตร มาส 3 0.350.9041.254

12 12 กราฟแสดงแนวโน้มการเกิด pressure sore เปรียบเทียบ ไตรมาส 1 และ 2

13 13 Top 1 Risk profile :Pressure sore ใช้ KM concept เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงระบบ จัดทำโครงการ CoP Pressure sore phase 2 เพื่อลดและป้องกันการเกิดแผลกด ทับ เน้น early detect มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน ใช้ แนวคิด IS ผลลัพท์ แสดงให้เห็นการ detect ได้ เร็ว และแนวโน้มการ เกิด อุบัติการณ์ในภาพลดลงเรื่อย ๆ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการทบทวนตัวชี้วัด คุณภาพและอุบัติการณ์ การเกิดแผลกดทับเพื่อแสดง แนวโน้มภาพ รวมใน 3 ไตรมาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google