งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการทบทวนตัวชี้วัดคุณภาพและอุบัติการณ์ เพื่อแสดงแนวโน้มภาพรวมใน 3 ไตรมาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการทบทวนตัวชี้วัดคุณภาพและอุบัติการณ์ เพื่อแสดงแนวโน้มภาพรวมใน 3 ไตรมาส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการทบทวนตัวชี้วัดคุณภาพและอุบัติการณ์ การเกิดแผลกดทับเพื่อแสดงแนวโน้มภาพ รวมใน 3 ไตรมาส

2 สรุปผลการทบทวนตัวชี้วัดคุณภาพและอุบัติการณ์ เพื่อแสดงแนวโน้มภาพรวมใน 3 ไตรมาส
ทบทวนตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

3 ตัวชี้วัดผลสำเร็จการบริหารการพยาบาล
ลำดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์ 1 Pressure sore <3 OK

4 . สรุปผลการทบทวนอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับเพื่อแสดงแนวโน้มภาพรวมใน 3 ไตรมาส

5 อุบัติการณ์ตามTop 5 Risk profile
Pressure sore Med error ET Tube เลื่อนหลุด Falling เลือดผิด

6 จำนวนแผลกดทับงานศัลย์
เดือน เกรด 1 เกรด 2 ภาพรวม ม.ค 3 15 18 ก.พ 8 11 มี.ค 2 4 6 เม.ย พ.ค 7 9 มิ.ย 5 ก.ค ส.ค ก.ย 10 ต.ค 1

7 กราฟแสดงจำนวนแผลกดทับงานศัลย์ ปี2550

8 กราฟแสดงตำแหน่งที่เกิดแผลกดทับหอผู้ป่วยปี2550

9 กราฟแสดงสาเหตุที่เกิดแผลกดทับหอผู้ป่วยปี2550

10 Top 1 Risk profile :Pressure sore

11 อัตราการเกิดแผลกดทับ
เกรด 1 เกรด 2 ภาพรวม ไตรมาส 1 0.34 1.36 1.702 ไตรมาส 2 0.106 1.067 1.174 ไตรมาส 3 0.35 0.904 1.254

12 กราฟแสดงแนวโน้มการเกิด pressure sore เปรียบเทียบ ไตรมาส 1 และ 2

13 Top 1 Risk profile :Pressure sore
ใช้ KM concept เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงระบบ จัดทำโครงการ CoP Pressure sore phase 2 เพื่อลดและป้องกันการเกิดแผลกดทับ เน้น early detect มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ใช้ แนวคิด IS ผลลัพท์ แสดงให้เห็นการ detect ได้เร็ว และแนวโน้มการ เกิดอุบัติการณ์ในภาพลดลงเรื่อย ๆ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการทบทวนตัวชี้วัดคุณภาพและอุบัติการณ์ เพื่อแสดงแนวโน้มภาพรวมใน 3 ไตรมาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google