งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้าน สุขภาพ และพัฒนาให้มีฐานข้อมูล ระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพและเป็น มาตรฐาน เพื่อการบริหารงานและ ติดตามประเมินผล สนับสนุนการ กำหนดนโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้าน สุขภาพ และพัฒนาให้มีฐานข้อมูล ระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพและเป็น มาตรฐาน เพื่อการบริหารงานและ ติดตามประเมินผล สนับสนุนการ กำหนดนโยบาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้าน สุขภาพ และพัฒนาให้มีฐานข้อมูล ระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพและเป็น มาตรฐาน เพื่อการบริหารงานและ ติดตามประเมินผล สนับสนุนการ กำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนา สุขภาพ และการจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนการให้บริการข้อมูลแก่ ผู้บริหารนักวิชาการ ประชาชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

3 1. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2. พัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 3. จัดทำและพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพและคำนิยาม 4. ศึกษา พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและเครือข่าย 5. จัดหา / ประสานกับกรม กองวิชาการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสุขภาพ (KPI) 6. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด 7. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลด้านสุขภาพ 8. ให้บริการทางวิชาการและให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านข้อมูลสุขภาพ

4 แบ่งการบริหารออกเป็น 6 งาน ( ตามลักษณะข้อมูล ) 1. งานพัฒนาข้อมูลสถานะสุขภาพ 2. งานพัฒนาข้อมูลบริการสุขภาพ 3. งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 4. งานพัฒนาข้อมูลยุทธศาสตร์ 5. งานพัฒนารหัสมาตรฐาน 6. งานบริการข้อมูลสารสนเทศ

5 - พัฒนาฐานข้อมูลสถานะสุขภาพ ทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัด - พัฒนาคู่มือการให้สาเหตุการตาย - ศึกษาทางเลือกเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เช่น บุหรี่ แอลกอฮอล์ เป็นต้น 1. งานพัฒนาข้อมูลสถานะสุขภาพ มีหน้าที่

6 2. งานพัฒนาข้อมูล บริการสุขภาพ มีหน้าที่ - พัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานในโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน - พัฒนาฐานข้อมูลการป่วย

7 3. งานพัฒนาข้อมูล ทรัพยากรสุขภาพ มีหน้าที่ - พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข ให้เป็น ฐานข้อมูล รายบุคคล - พัฒนาฐานข้อมูลสถานบริการ อุปกรณ์ และ เครื่องมือ ทั้งภาครัฐเอกชน - รับผิดชอบระบบข้อมูลงบประมาณของ กระทรวงสาธารณสุข (GFMIS)

8 4. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ มีหน้าที่ - พัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานสถานีอนามัย และ ฐานข้อมูลมาตรฐาน สสจ. - พัฒนาระบบข้อมูล Healthy Thailand - พัฒนาระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) - ร่วมพัฒนาและจัดทำตัวชี้วัดหลัก KPI ตาม ยุทธศาสตร์ ทั้งระดับกระทรวง และระดับกรม - จัดหา / จัดทำ และประสานด้านข้อมูลข่าวสาร กับ กรม กอง ตามตัวชี้วัดหลัก KPI เพื่อสำหรับใช้ในการประเมินผลตาม ยุทธศา l ตร์ ต่าง ๆ

9 - พัฒนาการใช้บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 (ICD-10-TM) - พัฒนารหัสสถานบริการ 1. งานพัฒนามาตรฐานรหัส มีหน้าที่

10 5. งานบริการข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่ - จัดทำคลังข้อมูลด้านสุขภาพ และสถิติอื่น ๆ ที่สำคัญ - เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลด้านสถานะสุขภาพ บริการสุขภาพ ทรัพยากรสุขภาพ ข้อมูลยุทธศาสตร์ และบริการข้อมูลด้านสุขภาพ ที่ผ่านการวิเคราะห์ และสามารถนำเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ - ให้คำแนะนำแก่ผู้มาขอใช้ข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ประโยชน์ของข้อมูล คำนิยาม ข้อจำกัดข้อมูล การได้มาซึ่งข้อมูล เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลได้อย่าง ถูกต้อง - เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพในรูปเอกสาร และ Web - งานห้องสมุด ให้บริการเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้าน สุขภาพ และพัฒนาให้มีฐานข้อมูล ระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพและเป็น มาตรฐาน เพื่อการบริหารงานและ ติดตามประเมินผล สนับสนุนการ กำหนดนโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google