งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบที่ 4 และ 7.2 เกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบที่ 4 และ 7.2 เกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบที่ 4 และ 7.2 เกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC)

2 องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 120 คะแนน 4.1 ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพและพฤติกรรม สุขภาพของบุคลากร : โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไรใน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ด้านสุขภาพและ พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร 4.1 ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพและพฤติกรรม สุขภาพของบุคลากร : โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไรใน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ด้านสุขภาพและ พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร 40 คะแนน ให้อธิบายกระบวนการ จัดการข้อมูลและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรของ โรงพยาบาล อธิบายที่มาของข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูล สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร

3 ข้อมูล (Data) : ข่าวสาร ข้อความรูปภาพ เสียง หรืออะไรต่างๆ ที่อยู่ ในหลายรูปแบบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ได้ผ่านการ ประมวลผล หรือจัดกลุ่มเรียบเรียงอะไรทั้งสิ้น สารสนเทศ (Information) : ข้อมูลที่ได้ผ่านการกลั่นกรอง หรือประมวลผลใน รูปแบบหรือกรรมวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้ ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ การจัดการสารสนเทศ (Information Management) : ระบบสารสนเทศที่รวบรวม ประมวล เก็บรักษา และ นำไปสู่ความรู้เพื่อการเผยแพร่ คำอธิบายศัพท์

4 โดยตอบคำถามต่อไปนี้ (1) โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไร ในการได้มาของข้อมูล และ วิธีการจัดเก็บ (A) ข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรม สุขภาพของบุคลากร (2) โรงพยาบาลมีวิธีการ(A)อย่างไรใน การสื่อสาร (D) ข้อมูล และนำข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ บุคลากร ไปใช้ ในการสนับสนุน (L,I) การดูแลส่งเสริม สุขภาพบุคลากร

5 แนวทางการให้คะแนนกระบวนการ องค์ประกอบที่ 1 – 6 50%, 55% 60% หรือ 65% คะแนน - แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกำหนดโดยรวม ของหัวข้อ (A) - มีการนำแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็น อย่างดี ถึงแม้ว่าอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่ หรือบางหน่วยงาน (D) - มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็น ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ใน ระดับโรงพยาบาลรวมถึงการสร้างนวัตกรรม บ้าง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของกระบวนการที่สำคัญ (L) - มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน กับความต้องการโดยรวมของโรงพยาบาล ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลและใน เกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I)

6 ตัวอย่าง 4.1 (1)โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไร ในการได้มาของข้อมูล และ วิธีการ จัดเก็บ (A) ข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร ข้อมูลสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลมีการดำเนินการอยู่ 3 ส่วน ส่วน แรกคือ ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงพยาบาล เช่น ข้อมูลการเจ็บป่วย ข้อมูล รักษาพยาบาล ได้มาจากการรวบรวมสถิติการใช้บริการ ซึ่งมีปัญหาว่าข้อมูลไม่ เป็นปัจจุบัน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมกำลังดำเนินการจัดระบบและอัพเดทข้อมูล ใหม่อยู่ ส่วนที่ 2 คือข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี ได้จากข้อมูลที่กลุ่มงาน อาชีวเวชกรรมดำเนินการ และจัดเก็บในระบบ Stand Alone ของหน่วยงาน ส่วนที่ ๓ คือข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร กลุ่มงานสุขศึกษาได้ดำเนินการ สำรวจปี 2556 เป็นปีแรก โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพเรื่อง 3 อ. ปัจจุบันประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว การจัดเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยงาน และ กำลังดำเนินการส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการบริหารและทุกหน่วยงานต่อไป ในส่วนของคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจะดำเนินการจัดตั้ง คณะทำงานเพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ บุคลากรอย่างเป็นระบบต่อไป

7 (2) โรงพยาบาลมีวิธีการ(A)อย่างไรใน การสื่อสาร (D) ข้อมูล และ นำข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร ไปใช้ ในการสนับสนุน (L,I) การดูแลส่งเสริมสุขภาพบุคลากร การสื่อสารข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ บุคลากรโรงพยาบาลมี 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 คือ การแจ้ง ข้อมูลสุขภาพผ่านคณะกรรมการบริหารในลักษณะการ รายงานผลการตรวจสุขภาพ หรือผลการเจ็บป่วยของ บุคลากร และการประชุมคณะกรรมการฯ รูปแบบที่ 2 คือการ ประชุมชี้แจงหัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับผลการ ตรวจสุขภาพ รวมถึงการให้คะแนนเบื้องต้นในการดูแล สุขภาพ และรูปแบบที่ 3 คือการแจ้งผลเป็นการส่วนตัว ให้กับบุคลากรทุกคนที่มารับการตรวจสุขภาพ

8 ให้อธิบาย วิธีการกำหนด และถ่ายทอด กฎระเบียบ ข้อตกลง แนวทางการปฏิบัติที่เอื้อ ต่อการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ให้อธิบาย วิธีการกำหนด และถ่ายทอด กฎระเบียบ ข้อตกลง แนวทางการปฏิบัติที่เอื้อ ต่อการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 4.2 กฎระเบียบ ข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สุขภาพบุคลากร : โรงพยาบาลมี วิธีการอย่างไรใน การกำหนดกฎระเบียบ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 4.2 กฎระเบียบ ข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สุขภาพบุคลากร : โรงพยาบาลมี วิธีการอย่างไรใน การกำหนดกฎระเบียบ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 40 คะแนน

9 โดยตอบคำถามต่อไปนี้ (1) โรงพยาบาลมี วิธีการอย่างไร ในการกำหนด กฎระเบียบ ข้อตกลง (A) ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สุขภาพบุคลากรขั้นตอนที่สำคัญมีอะไรบ้าง ผู้เกี่ยวข้องมีใครบ้าง (2) โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไรใน การ ถ่ายทอด (D) กฎระเบียบ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดการดำเนินการอย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร (L,I)

10 ตัวอย่าง 1) โรงพยาบาลมี วิธีการอย่างไร ในการกำหนด กฎระเบียบ ข้อตกลง (A) ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ขั้นตอนที่สำคัญมีอะไรบ้าง ผู้เกี่ยวข้องมีใครบ้าง โรงพยาบาล ฯ มีนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ เกี่ยวกับบุคคล มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนทราบ ตระหนักและ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงพยาบาล เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจตามความเสี่ยง การส่งเสริมสุขภาพตามภาวะสุขภาพ และ ความเสี่ยงของบุคลากร รับการรักษาต่อเนื่อง กำหนดนโยบาย สาธารณะเรื่องการขับขี่ปลอดภัยด้วยการคาดเข็มขัดและสวมหมวก นิรภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงตามภัยคุกคามขณะปฏิบัติงาน เช่น ด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ มีการอบรมชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทราบถึงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของ บุคลากร ทั้งด้านภาวะสุขภาพ การปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมในการ ปฏิบัติงาน ปัจจุบันใช้ระบบเชิญชวน ขอความร่วมมือและสมัครใจใน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

11 โรงพยาบาลฯมีข้อกำหนดให้เจ้าหน้าที่ใหม่ที่จะเข้าทำงานใน โรงพยาบาลทุกคนต้องมีการตรวจสุขภาพร่างกายก่อนเข้าทงาน ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ตามตำแหน่งหน้าที่และลักษณะของงาน และมีนโยบายตรวจสุขภาพประจำปีให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน และมี การนำเสนอผลการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรในภาพรวมของ โรงพยาบาลให้กับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน ทราบ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพจะได้รับใบรายงานผล ตรวจสุขภาพรายบุคคล หลังการแจ้งผลการตรวจสุขภาพจะมีการ ให้คำแนะนาการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและส่งพบแพทย์เฉพาะทาง กรณีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ มีการทำแบบประเมินความเครียด เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์สภาวะเครียดของบุคลากรใน โรงพยาบาล ตัวอย่าง(ต่อ)

12 (2) โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไรใน การถ่ายทอด (D) กฎระเบียบ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สุขภาพบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการ ดำเนินการอย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร (L,I) โรงพยาบาลยังใช้ระบบการสื่อสารแบบ หนังสือเวียนและการแจ้งผ่านผู้บังคับบัญชาในการ ถ่ายทอดกฎระเบียบ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมสุขภาพไปสู่ผู้ปฏิบัติ กำลังพิจารณาเพิ่ม รูปแบบและช่องทางการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดความ ครอบคลุม เช่น การถ่ายทอดผ่านกลุ่มเฟซบุ๊คของ โรงพยาบาล เป็นต้น

13 ให้อธิบายวิธีการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เกี่ยวกับการ ส่งเสริมสุขภาพและ การเสริมพลัง (Empowerment) บุคลากรของโรงพยาบาล อธิบายการวางแผนและวิธีการ วัดผลการจัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพและปรับปรุงผลการ ดำเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหาและ/หรือ ความต้องการของบุคลากร ให้อธิบายวิธีการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เกี่ยวกับการ ส่งเสริมสุขภาพและ การเสริมพลัง (Empowerment) บุคลากรของโรงพยาบาล อธิบายการวางแผนและวิธีการ วัดผลการจัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพและปรับปรุงผลการ ดำเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหาและ/หรือ ความต้องการของบุคลากร 4.3 การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาล : โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมสุขภาพ บุคลากร 4.3 การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาล : โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมสุขภาพ บุคลากร 40 คะแนน

14 โดยตอบคำถามต่อไปนี้ (1) โรงพยาบาลมีวิธีการ อย่างไรใน การพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ การเสริม พลัง (Empowerment) ให้กับบุคลากรของ โรงพยาบาล ข้อมูลที่สำคัญในการนำมาวางแผน การพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ มีอะไรบ้าง (A) (2) โรงพยาบาลมีวิธีการ (A) อย่างไรในการ จัด กิจกรรม(D)ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ให้สอดคล้อง กับปัญหา หรือความต้องการ (I) ของบุคลากร กลุ่ม ที่มีสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย เพื่อให้ บุคลากรเป็นแบบอย่าง (L) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

15 โดยตอบคำถามต่อไปนี้(ต่อ) ( 3) โรงพยาบาลมีการกำหนดตัวชี้วัด (A,D) ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรที่สำคัญ อะไรบ้าง (4) โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไรในการ ควบคุมกำกับ การวัดผล (I) และนำผลไป ใช้ ในการปรับกระบวนการ (L) ส่งเสริม สุขภาพบุคลากร

16 ตัวอย่าง (1)โรงพยาบาลมีวิธีการ อย่างไรใน การพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ การเสริม พลัง (Empowerment) ให้กับบุคลากรของ โรงพยาบาล ข้อมูลที่สำคัญในการนำมาวางแผน การพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ มีอะไรบ้าง (A) โรงพยาบาลมีการสร้างความตระหนักในการพัฒนา คุณภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการอบรมการ สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม มีการให้ความรู้บุคลากรใน โรงพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นหลังจาก ตรวจสุขภาพประจำปี และให้คำแนะนำกับบุคลากรที่ผล ตรวจสุขภาพผิดปกติพร้อมทั้งนัดมาเพื่อติดตามการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามผลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ

17 มีการจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคจากการ ทำงานสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลฯ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคจากการทำงานสำหรับบุคลากร ในโรงพยาบาลฯ มีการสอนและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ ป้องกันความเสี่ยงอย่างถูกวิธี และมีการจัดโครงการและ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาล โดยกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ผู้บริหารให้การสนับสนุน ด้านงบประมาณ สถานที่ การเป็นตัวอย่างในการส่งเสริม สุขภาพ ตัวอย่าง(ต่อ)

18 (2) โรงพยาบาลมีวิธีการ (A) อย่างไรในการ จัดกิจกรรม(D)ส่งเสริมสุขภาพ บุคลากร ให้สอดคล้องกับปัญหา หรือความต้องการ (I) ของบุคลากร กลุ่มที่ มีสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย เพื่อให้บุคลากรเป็นแบบอย่าง (L) ด้าน การส่งเสริมสุขภาพ 1. มีการรวบรวมกลุ่มที่สนใจในการออกกำลังกายอย่างเดียวกันและ จัดตั้งชมรมโดยผู้บริหารโรงพยาบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ สถานที่ ได้แก่ ลานสาหรับเต้นแอโรบิค พร้อมเครื่องเสียง 2. มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ ผู้มารับบริการ และประชาชนทั่วไปโดยชมรมแอโรบิค มีสมาชิกประมาณ 50 คน รวมตัวกันเพื่ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคทุกวันทำการ เวลา 16.00 –17.00 น. 3. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การแข่งขัน กีฬาสาธารณสุขทั้งในระดับจังหวัด ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ และ ในระดับกระทรวง 4. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับองค์กร ภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่น การแข่งขันเดิน วิ่งมาราธอน ของชมรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ

19 (3) โรงพยาบาลมีการกำหนดตัวชี้วัด (A,D) ผลการ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพบุคลากรที่สำคัญ อะไรบ้าง **เชื่อมโยงกับ 7.2** โรงพยาบาลได้กำหนดตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพบุคลากร เช่น บุคลากรเข้า รับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 มี การสำรวจและเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น

20 (4) โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมกำกับ การ วัดผล (I) และนำผลไปใช้ ในการปรับกระบวนการ (L) ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้อง เพิ่มบทบาทในการควบคุม กำกับ วัดผลและนำไปใช้ใน การวางแผนการส่งเสริมสุขภาพ ในภาพรวมของ โรงพยาบาล เพื่อให้กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้กำหนดให้ ปีงบประมาณ 2557 เป็น “ปีแห่งการส่งเสริมสุขภาพ บุคลากร” โดยจะมีการจัดกิจกรรม โครงการให้ ครอบคลุมกลุ่มเจ้าหน้าที่ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และ กลุ่มที่เป็นโรค โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการกำหนดรูปแบบการจัดทำโครงการ

21 แสดงข้อมูลและสารสนเทศผลลัพธ์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร **เชื่อมโยง กับ 4.3 (3)** 7.2 ผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร : ผลการ ดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเป็นอย่างไร 7.2 ผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร : ผลการ ดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเป็นอย่างไร 65 คะแนน สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรโดยแสดง ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมสุขภาพ บุคลากร และด้านภาวะสุขภาพ รวมทั้งแสดงให้เห็นระดับ แนวโน้ม และการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เหมาะสม

22 หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่รายงานในหัวข้อ 7.2 เป็นการแสดงผลลัพธ์ของ โรงพยาบาล ตามตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 4 และผลลัพธ์ที่ควรรายงาน เพิ่มเติม ได้แก่ ภาวะสุขภาพบุคลากร - สมรรถภาพทางกาย - ภาวะเครียด - ไขมันในเลือด ความดันโลหิต น้ำตาลในเลือด - ภาวะโภชนาการ BMI/รอบเอว - การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน - อุบัติการการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ พฤติกรรมสุขภาพบุคลากร - การบริโภคอาหาร - การออกกำลังกาย - การเลิกบุหรี่ แอลกอฮอล์ - พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ทำปุ่มกดลิ้งไปfile word ของ7.2

23 แนวทางการให้คะแนน องค์ประกอบที่ 7 50%, 55% 60% หรือ 65% คะแนน - มีการรายงานผลการดำเนินการที่ ตอบสนองต่อข้อกำหนดโดยรวมของหัวข้อและ ผลอยู่ในระดับที่ดี (Le) - แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่อง ต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการบรรลุพันธกิจของ โรงพยาบาล (T) - ผลการดำเนินการในปัจจุบันบางเรื่องอยู่ใน ระดับที่ดี เมื่อเทียบเคียงกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม (C) - มีการรายงานผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของบุคลากร ผู้รับบริการ ครอบครัว ญาติ ชุมชน และกระบวนการเป็น ส่วนใหญ่ (I)


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบที่ 4 และ 7.2 เกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google