งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง 25 มีนาคม 2551 ทำไมต้องปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง 25 มีนาคม 2551 ทำไมต้องปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง 25 มีนาคม 2551 ทำไมต้องปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ?

2 การเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อม การปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปการบริการสุขภาพ ความคาดหวังของผู้รับบริการ ความคาดหวังของเครือข่าย ความคาดหวังของข้าราชการ พนักงาน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อจำกัดด้านทรัพยากร

3 เครือข่ายบริการ สุขภาพ นโยบายรัฐ : การมีสุขภาพดีถ้วน หน้า ประชาชน ( สิทธิ และหน้าที่ ) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ประสานงาน กำหนดมาตรฐาน ควบคุม กำกับ ดูแล สถานพย าบาล ผู้ ให้บริการ ภาคี เครือข่าย หน่วยงาน ภายใน สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ความเห็น ข้อเสนอ ร้องเรียน ประเมิน

4 วิสัยทัศน์ : ประชาชนบรรลุสุขภาพ ที่ดี ประชาชน ชุมชน ผู้ป่วย การ รักษาพยาบาล ประสิท ธิผล การ เข้าถึง ผู้เสียภาษี ควบคุม ตรวจสอบ ตามงบตาม กฎหมาย ผู้ปฏิบัติตาม กฎหมาย คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม ปกป้องดูแล ป้องกันรักษา ร่วมมือ ส่วนตัวกลุ่ม กระบวนการ ภายใน ด้านการเงิน การจัดหา จัดสรร และใช้จ่ายงบประมาณ ระบบข้อมูล เทคโนโลยี การจัดการความรู้ องค์กร ทรัพยากร บุคคล คู่ความร่วมมือ ปรับปรุงการ รักษา ควบคุมค่าใช้จ่าย ปฏิบัติตาม กฎหมาย รักษา สิ่งแวดล้อม ป้องกันร่วมมือกับ ชุมชน และเครือข่าย การเรียนรู้และการ เติบโต Balanced Scorecard ของหน่วยงานสาธารณะสุข

5 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รัฐบาล - บรรลุนโยบาย ใช้งบประมาณอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้รับบริการ - การบริการที่มีคุณภาพ ภาคี เครือข่าย - การร่วมมือและการสนับสนุน ระหว่างกัน ผู้เสียภาษี - การดำเนินการโดยรวมเป็นเลิศ ภาคธุรกิจ - กฎระเบียบชัดเจน น้อย โปร่งใส สื่อมวลชน - การสื่อสารที่ดี ความท้าทาย : ความสมดุลของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย

6 มุมมองด้านคุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณค่าเหมาะสม มุมมองด้านราคา มุมมองด้านคุณภาพ คุณค่าสูง คุ้มค่าเกินราคา คุณค่าต่ำ ไม่คุ้มค่า

7 ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ ระบบงาน ผู้รับบริการ ประชาชน บุคลากร ชัดเจน และสื่อสารเป้าหมาย ของการให้บริการที่เป็นเลิศ ความรับผิดชอบ ของทุกคนในองค์กร เทดโนโลยี ข้อมูล กฎระเบียบ ทรัพยากรต่างๆ

8 ปรับแนวคิดเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ยึดระเบียบ เป็นงานของหน่วยงานฉัน คนไม่พอ งบประมาณไม่มี ปรับระเบียบ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาคธุรกิจ และชุมชน ทำงานเป็นทีม ปรับกระบวนการ

9 ความผูกพันของบุคลากรมีผลต่อ ประชาชน การ ดำเนิน การที่เป็น เลิศ ความผูกพันของบุคลากร บรรยากาศที่ทำงาน ความผาสุก สุขภาพทางกายและใจ ความปลอดภัย และการสนับสนุนในการทำงาน การสรรหา และรักษาพนักงานที่ดี ประโยชน์ต่อ ประชาชน Source : Schmidt (2004)

10 การจัดการ ภาวะผู้นำ ความผูกพันของ บุคลากร ลักษณะ งาน และสภาพ การทำงาน ผลลัพธ์ ความ ผูกพันของ บุคลากร ทัศนคติใน งาน การจัดการ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร ปัจจัยส่วนบุคคล

11 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ โดยรวม การนำองค์กร - กำหนดค่านิยม นิยมในสิ่งที่ กำหนด - กำหนดทิศทาง สื่อ ติดตาม และปรับปรุง การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ - วางแผนครอบคลุม ทั้ง ผู้รับบริการ เครือข่าย - วางแผนเพื่ออนาคต อนาคต เริ่มวันนี้ การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - จำแนกให้ชัดเจน ฟังให้ชัด แจ้ง - กระตุ้นให้ผู้รับบริการ ประเมินหน่วยงาน การวัด การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้ - กระจายสารสนเทศให้มาก และที่สุด - ใฝ่หาตัวอย่างความเป็น เลิศ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล - ช่วยให้คนดีเก่งขึ้น และ ผูกพันกับองค์กร - กระตุ้นให้มีความสำนึก รับผิดชอบ การจัดการกระบวนการ - สร้างกระบวนการเพื่อ ผู้รับบริการ - ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง 25 มีนาคม 2551 ทำไมต้องปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google