งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดในการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมิน ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ รศ. นพ. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดในการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมิน ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ รศ. นพ. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดในการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมิน ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ รศ. นพ. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 หัวข้อสำคัญ มุมมองต่อสุขภาพ ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ กับ นโยบายและยุทธศาสตร์ ทางสาธารณสุข แนวทางและแหล่งข้อมูล เพื่อการประเมินผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ

3 สุขภาพ คือ สุขภาวะที่สมบูรณ์และ เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ทั้งมิติทาง... – กาย – ใจ – สังคม – ปัญญา – ไม่ใช่แต่เพียงการไม่พิการ และการไม่มีโรคเท่านั้น ไม่ป่วย ปกติ มีภูมิคุ้มกัน มุมมองต่อสุขภาพที่ เปลี่ยนไป

4

5 สุขภาพกับพฤติกรรม

6 สุขภาพ กับพฤติกรรม การรับบริการทางสุขภาพ Tertiary Care Secondary Care Primary Care Primary Health Care

7 สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม

8 สุขภาพ หรือ “ ตัวแทนของ สุขภาพ ” ???

9 ความสุข สุขภาวะ อายุร อโรคยา สมดุล สอดคล้อง สงบ พลัง ชีวภาพ พฤติกรรม เชื้อโรค พิการ ส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ดำรงสังคม สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม บริการสุขภาพ รักษาตนเอง การ ปกครอง การ จัดบริการ การเงิน การประกัน การคุ้มครอง ผู้บริโภค สันทนาการ ข้อมูล การศึกษา

10

11 การใช้บริการสุขภาพ Source: NSO, Health Welfare Survey 2539

12 สุขภาพกับพัฒนาการ ทางสังคม สุขภาพกลายเป็นแรงผลักดันการขับเคลื่อนสังคม

13 (Impact Indicator) Lag Indicator Lead Indicator ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ สุขภาพ การควบคุมโรคพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมฯลฯพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพค่าใช้จ่ายฯลฯ

14 หัวข้อสำคัญ มุมมองต่อสุขภาพ ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ กับ นโยบายและยุทธศาสตร์ แนวทางและแหล่งข้อมูล เพื่อการประเมินผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ

15 นโยบายและยุทธศาสตร์ สุขภ าพ การสร้างผลลัพธ์ด้านสุขภาพอาจต้องใช้เวลา นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขอาจมี เป้าหมายที่สั้นกว่า นโยบายและยุทธศาสตร์ ของนักการเมือง...!!!

16 ประเมิน ผลลัพธ์ การประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ นโยบายและ ยุทธศาสตร์ ระยะสั้น นโยบายและ ยุทธศาสตร์ ระยะยาว ประเมิน ผลลัพธ์ ประเมิน ผลลัพธ์ ประเมิน ผลลัพธ์ ประเมิน ผลลัพธ์ Lead KPI Lead KPI Lag KPI Lag KPI Lag KPI

17 อะไรให้ผลระยะสั้น? อะไรให้ผลระยะยาว?

18 หัวข้อสำคัญ มุมมองต่อสุขภาพ ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ กับ นโยบายและยุทธศาสตร์ แนวทางและแหล่งข้อมูล เพื่อการประเมินผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ

19 แนวทางเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ 1. ทำความเข้าใจกับประเด็นสำคัญ ของงานว่าคืออะไร 2. หารูปธรรมที่จับต้องหรือเห็นภาพ ว่าสามารถนับหรือวัดได้ 3. กำหนดตัววัดหรือสถิติที่จะใช้วัด หรือนับรูปธรรมดังกล่าว พัฒนาขึ้นมาเอง ใช้ตัววัด และ / หรือ เครื่องมือ ที่มี ผู้พัฒนาไว้แล้ว

20 แหล่งข้อมูลเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ ฐานข้อมูลทุติยภูมิ ผ่านระบบรายงานทางระบาดวิทยา และอื่นๆ ผ่านฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาล  คุณภาพของข้อมูล : การทบทวน การใช้ประโยชน์ และภาระงาน แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ การสำรวจ : ชุมชน / เวชระเบียน กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ

21 สรุป สุขภาพ หรือ ตัวแทนของ สุขภาพ ? นโยบายและยุทธศาสตร์ ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร ? และเมื่อใด ? แนวทางและแหล่งข้อมูล เพื่อการประเมินผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ ?


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดในการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมิน ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ รศ. นพ. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google