งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานทาง วิศวกรรมในการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานทาง วิศวกรรมในการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานทาง วิศวกรรมในการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ในการประกอบกิจการไฟฟ้า ผู้รับ ใบอนุญาตจะต้องดำเนินการตามมาตรฐาน ทางวิศวกรรมที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทยกำหนดตามเอกสารแนบท้าย 1 หรือการไฟฟ้านครหลวงกำหนดตาม เอกสารแนบท้าย 2 หรือการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคกำหนดตามเอกสารแนบท้าย 3 หรือ ดำเนินการตามมาตรฐานสากลที่การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือการไฟฟ้า นครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การ ยอมรับ ทั้งนี้ การพิจารณาใช้มาตรฐานใด นั้น ให้พิจารณาจากลักษณะกิจการหรือ ขอบเขตพื้นที่ประกอบกิจการแล้วแต่กรณี เว้นแต่ จะได้รับการยกเว้นประกอบกิจการ ตามมาตรฐานดังกล่าวจากคณะกรรมการ เป็นการเฉพาะราย

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  2. ในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการตาม มาตรฐานที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 4 หรือดำเนินการตามมาตรฐานสากลที่ คณะกรรมการเห็นชอบ  3. หากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานทาง วิศวกรรม ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการก่อนประกาศให้มีผลบังคับใช้ ต่อไป  4. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการและ วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ระเบียบนี้

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  แนบท้ายเอกสารแนบท้าย 1/ แนบท้าย เอกสารแนบท้าย 2/ แนบท้าย เอกสารแนบท้าย 3 / แนบท้าย เอกสารแนบท้าย 4

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานทาง วิศวกรรมในการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google