งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ในการประกอบกิจการไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานทางวิศวกรรมที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำหนดตามเอกสารแนบท้าย 1 หรือการไฟฟ้านครหลวงกำหนดตามเอกสารแนบท้าย 2 หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดตามเอกสารแนบท้าย 3 หรือดำเนินการตามมาตรฐานสากลที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การยอมรับ ทั้งนี้ การพิจารณาใช้มาตรฐานใดนั้น ให้พิจารณาจากลักษณะกิจการหรือขอบเขตพื้นที่ประกอบกิจการแล้วแต่กรณี เว้นแต่ จะได้รับการยกเว้นประกอบกิจการตามมาตรฐานดังกล่าวจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะราย

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. ในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 4 หรือดำเนินการตามมาตรฐานสากลที่คณะกรรมการเห็นชอบ 3. หากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานทางวิศวกรรม ให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 4. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
แนบท้ายเอกสารแนบท้าย 1/ แนบท้ายเอกสารแนบท้าย 2/ แนบท้ายเอกสารแนบท้าย 3 /แนบท้ายเอกสารแนบท้าย 4

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google