งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ใบอนุญาต ประกอบกิจการ โรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ใบอนุญาต ประกอบกิจการ โรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ใบอนุญาต ประกอบกิจการ โรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการ โรงงานที่ได้รับ ความเสียหาย จากภัยธรรมชาติตั้งแต่กลางปี พ. ศ. 2554 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 3 กุมภาพันธ์ 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่ถึงกำหนดชำระ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ. ศ. 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ. ศ. 2559 ( ห้าปี ) แก่ผู้ประกอบ กิจการโรงงานตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับ ความเสียหาย จากภัยธรรมชาติ ( อุทกภัยหรือดินโคลนถล่ม ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ. ศ. 2554) ที่ได้แจ้ง ข้อมูลความเสียหายที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ได้รับจากภัยธรรมชาติตั้งแต่กลางปี พ. ศ. 2554 และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วว่า โรงงานได้รับความเสียหายจริง

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ (2) จำนวนค่าธรรมเนียมรายปีที่ได้รับยกเว้นให้ เป็นไปตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดหรือผู้อำนวยการ สำนักตาม (1) ให้ความเห็นชอบ  2. ในระหว่างที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามข้อ 1 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงานด้วย  3. จำนวนค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียม การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ ได้รับยกเว้น เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวน ประมาณการค่าเสียหายที่ผู้ประกอบกิจการ โรงงานได้แจ้งไว้ตามแบบแจ้งข้อมูลความเสียหาย

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  4. ระหว่างระยะเวลาตามข้อ 1 หากมีข้อเท็จจริง เกี่ยวกับโรงงานเปลี่ยนแปลงไปทำให้จำนวน ค่าธรรมเนียมรายปีหรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่จะต้องชำระ เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ให้ถือว่าจำนวน ค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระภายหลังที่ข้อเท็จจริง เปลี่ยนแปลงไปเป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้น แทนค่าธรรมเนียมเดิม แต่ทั้งนี้เมื่อรวม ค่าธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดแล้วให้ผู้ ประกอบกิจการโรงงานได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ไม่เกินจำนวนประมาณการค่าเสียหายเท่านั้น

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  5. ภายหลังวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2555 ให้ อุตสาหกรรมจังหวัดรวบรวมต้นฉบับแบบแจ้ง ข้อมูลความเสียหายตามข้อ 1 (1) ที่ได้ตรวจสอบ และเห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมแล้วและจัดทำ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามแบบ 1 ท้ายประกาศนี้ส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 15 มีนาคม พ. ศ. 2555  6. ภายหลังวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2555 ให้ ผู้อำนวยการสำนักตามข้อ 1 (1) รวบรวมต้นฉบับ แบบแจ้งข้อมูลความเสียหายตามข้อ 1(1) ที่ได้ ตรวจสอบและเห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมแล้ว และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมดตามแบบ 2 ท้ายประกาศนี้เสนออธิบดีกรม โรงงานอุตสาหกรรมภายในวันที่ 15 มีนาคม พ. ศ. 2555

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ - แนบท้าย แบบ 1 บัญชีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ โรงงานที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียม การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจาก ภัยธรรมชาติตั้งแต่กลางปี 2554 จังหวัด...... - แนบท้าย แบบ 2 บัญชีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ โรงงานที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียม การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจาก ภัยธรรมชาติตั้งแต่กลางปี 2554 กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ใบอนุญาต ประกอบกิจการ โรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google