งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 กุมภาพันธ์ 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป  2. ให้ยกเลิกความในรายการ 17 ในรายละเอียดแนบท้าย ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและ คุณภาพของน้ำมันดีเซล พ. ศ. 2556 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ให้ยกเลิกความในรายการ 17 ในรายละเอียดแนบท้าย ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพ ของน้ำมันดีเซล พ. ศ. 2556 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google