งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

V2.5.1 (moj) สมสุณีย์ ดวงแข Page 1 การประเมิน โครงการ (Project Evaluation) โดย อาจารย์ ยุทธนา พรหมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "V2.5.1 (moj) สมสุณีย์ ดวงแข Page 1 การประเมิน โครงการ (Project Evaluation) โดย อาจารย์ ยุทธนา พรหมณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 V2.5.1 (moj) สมสุณีย์ ดวงแข Page 1 การประเมิน โครงการ (Project Evaluation) โดย อาจารย์ ยุทธนา พรหมณี

2 V2.5.1 (moj) สมสุณีย์ ดวงแข Page 2 ทำไมต้องประเมินโครงการ การประเมินโครงการมีเป้าประสงค์หลักคือ ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ดำเนินการ นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่หรือ เป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจในการดำ เนินการหรือไม่ รวมถึงการศึกษาว่าในการดำ เนินการโครงการมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยน แปลงหรือแก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง และเป็นโครง การที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด

3 V2.5.1 (moj) สมสุณีย์ ดวงแข Page 3 การประเมินโครงการคืออะไร การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อสรุปผลว่าโครงการ นั้น ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ เพียงใด

4 V2.5.1 (moj) สมสุณีย์ ดวงแข Page 4 ประเภทของการประเมิน โครงการ การประเมินโครงการจำแนกออกได้เป็น 4 ประเภท 1.การประเมินโครงการก่อนดำเนินการ 2.การประเมินระหว่างดำเนินการโครงการ 3.การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต 4.การประเมินประสิทธิภาพ

5 V2.5.1 (moj) สมสุณีย์ ดวงแข Page 5 1.การประเมินโครงการก่อนดำเนินการ เป็นการศึกษาประเมินความเป็นไปได้ ก่อนที่เริ่มโครงการใด ๆ โดยอาจทำการศึกษาถึงประสิทธิภาพของปัจจัยป้อน ความ เหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการ โครงการ ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจน ผลลัพธ์ หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่น - การประเมินผลกระทบด้านสังคม - การประเมินผลกระทบด้านนิเวศ - การประเมินผลกระทบด้านการเมือง - การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ

6 V2.5.1 (moj) สมสุณีย์ ดวงแข Page 6 1. การประเมินระหว่างดำเนินการ โครงการ เป็นการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงเป็นสำคัญซึ่งมักจะใช้ ประเมินผลระหว่างแผนหรือระหว่างพัฒนาโครงการ ผลที่ ได้จะช่วยตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่แท้จริง นอกจากนั้นการประเมินระหว่างดำเนินโครงการ จะช่วยตรวจสอบว่าโครงการได้ดำเนินไปตามแผนของโครงการ อย่างไร

7 V2.5.1 (moj) สมสุณีย์ ดวงแข Page 7 การประเมินระหว่างดำเนินการ โครงการ อาจใช้ประเมินสิ่ง ต่อไปนี้ 1. ทบทวนแผนของโครงการ 2. การสร้างแผนของโครงการ 3. การพัฒนาแบบสอบถาม 4. การเตรียมข้อมูลที่จะเป็นข่าวสาร สำหรับการรายงาน 5. การแนะนำแนวทางปรับปรุงการ แก้ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของ โครงการ

8 V2.5.1 (moj) สมสุณีย์ ดวงแข Page 8 3. การประเมินเมื่อสิ้นสุด โครงการ เป็นการประเมินผลรวมสรุป มักจะใช้ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่งผลสรุปที่ได้จะนำสู่การรายงายว่า โครงการได้บรรลุเป้าหมาย (Goals) หรือไม่อย่างไร ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของ โครงการว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงไร มีปัญหาหรือ อุปสรรคใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหาร โครงการสามารถนำไปสู่การตัดสินว่า โครงการนั้นควรดำเนินการต่อ หรือยกเลิก

9 V2.5.1 (moj) สมสุณีย์ ดวงแข Page 9 4. การประเมิน ประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิภาพของโครงการมักจะเริ่มจากคำถามต่าง ๆ กัน เช่น 1. ความสำเร็จของโครงการนั้น ๆ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมี ความเหมาะสมหรือไม่ 2. ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจัยที่ลงทุนไปใช่หรือไม่ 3. โครงการนี้มีผลผลิตสูงกว่าโครงการอื่น ๆ เมื่อลงทุนเท่ากันหรือไม่ และเพราะเหตุใด

10 V2.5.1 (moj) สมสุณีย์ ดวงแข Page 10 การประเมินแบบซิป (CIPP Model) (Srufflebeam ’ s CIPP Model) เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการ ตั้งแต่บริบท ปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and product) โดยจะใช้วิธีการ สร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการ ทั้งภาพรวม หรือรายปัจจัยเป็นสำคัญ

11 V2.5.1 (moj) สมสุณีย์ ดวงแข Page 11 - หลักการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - เป้าหมายของโครงการ - การเตรียมการภายใน โครงการ - บุคลากร - วัสดุ อุปกรณ์ - เครื่องมือเครื่องใช้ - งบประมาณ - การดำเนินโครงการ - กิจกรรมการดำเนินงาน ตามโครงการ - การนิเทศติตามกำกับ - การประเมินผล ประสิทธิภาพของ ผลผลิต ประเมินสภาวะ แวดล้อม ( Context Evaluation ) ประเมินการปัจจัย เบื้องต้น ( Input Evaluation ) ประเมินกระบวนการ ( Process Evaluation ) การประเมินผลผลิต ( Product Evaluation )

12 V2.5.1 (moj) สมสุณีย์ ดวงแข Page 12 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt V2.5.1 (moj) สมสุณีย์ ดวงแข Page 1 การประเมิน โครงการ (Project Evaluation) โดย อาจารย์ ยุทธนา พรหมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google