งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลแผนงาน สื่อสาร 1 2 3 การประเมินผลก่อนการ ดำเนินงาน การประเมินผลระหว่าง การดำเนินงาน การประเมินผลสุดท้าย ของการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลแผนงาน สื่อสาร 1 2 3 การประเมินผลก่อนการ ดำเนินงาน การประเมินผลระหว่าง การดำเนินงาน การประเมินผลสุดท้าย ของการดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลแผนงาน สื่อสาร 1 2 3 การประเมินผลก่อนการ ดำเนินงาน การประเมินผลระหว่าง การดำเนินงาน การประเมินผลสุดท้าย ของการดำเนินงาน

2 1 การประเมินผลก่อน การดำเนินงาน จุดเริ่มต้นของการประเมิน ( แผน และความเป็นจริง ) 1. เพื่อทบทวนวัตถุประสงค์ 2. เพื่อประเมินสถานการณ์ สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 3. เพื่อการปรับปรุงวัตถุประสงค์ถ้า จำเป็น

3 การประเมินผลระหว่าง การดำเนินงาน 2 การทบทวนวัตถุประสงค์กลยุทธ์ เป็นระยะๆ 1. ดูความก้าวหน้าในการบรรลุ วัตถุประสงค์ 2. ศึกษาผลที่ไม่ได้คาดหมายว่าจะ เกิด 3. วิเคราะห์ความต่างระหว่างความ เป็นจริงกับวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ 4. วิเคราะห์ผล / ผลกระทบของความ ต่างในข้อ 3 5. หาเหตุผลที่เกิดความต่างดังกล่าว

4 การประเมินผลสุดท้าย ของการดำเนินงาน 3 ประเมินผลสุดท้าย ติดตาม / แปลความต่างระหว่างผลและ วัตถุประสงค์ในบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆ เปรียบเทียบ / ตรวจสอบผลกับวัตถุประสงค์ นำเสนอผลการประเมิน เพื่อการปรับปรุงโครงการในอนาคต เสนอรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร

5 วิธีการ ประเมินผล

6 1.1 การประเมินผลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เอกสาร – การวิเคราะห์ เนื้อหา การสัมภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนา - การสนทนากลุ่ม ปฏิกิริยาตอบกลับ – ฐานข้อมูล ออนไลน์ การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม และ ไม่มีส่วนร่วม 1.2 การประเมินผลเชิงปริมาณ การสำรวจ การทดลอง การวิเคราะห์เนื้อหา 1. วิธีการประเมินผลตาม ลักษณะข้อมูล

7 2. วิธีการประเมินตาม วัตถุประสงค์ 2.1 วิธีการประเมินความต้องการหรือความ จำเป็น (Need Assessment) 2.2 วิธีการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 2.3 การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 2.4 การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 2.5 วิธีการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลแผนงาน สื่อสาร 1 2 3 การประเมินผลก่อนการ ดำเนินงาน การประเมินผลระหว่าง การดำเนินงาน การประเมินผลสุดท้าย ของการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google