งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลแผนงานสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลแผนงานสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลแผนงานสื่อสาร
1 การประเมินผลก่อนการดำเนินงาน 2 การประเมินผลระหว่างการดำเนินงาน การประเมินผลสุดท้ายของการดำเนินงาน 3

2 การประเมินผลก่อนการดำเนินงาน
1 จุดเริ่มต้นของการประเมิน (แผนและความเป็นจริง) 1. เพื่อทบทวนวัตถุประสงค์ 2. เพื่อประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 3. เพื่อการปรับปรุงวัตถุประสงค์ถ้าจำเป็น

3 การประเมินผลระหว่างการดำเนินงาน
2 การทบทวนวัตถุประสงค์กลยุทธ์เป็นระยะๆ 1. ดูความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ 2. ศึกษาผลที่ไม่ได้คาดหมายว่าจะเกิด 3. วิเคราะห์ความต่างระหว่างความเป็นจริงกับวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ 4. วิเคราะห์ผล/ผลกระทบของความต่างในข้อ 3 5. หาเหตุผลที่เกิดความต่างดังกล่าว

4 การประเมินผลสุดท้ายของการดำเนินงาน
3 ประเมินผลสุดท้าย เปรียบเทียบ / ตรวจสอบผลกับวัตถุประสงค์ ติดตาม/แปลความต่างระหว่างผลและ วัตถุประสงค์ในบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆ นำเสนอผลการประเมิน เพื่อการปรับปรุงโครงการในอนาคต เสนอรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร

5 วิธีการประเมินผล

6 1. วิธีการประเมินผลตามลักษณะข้อมูล
1.1 การประเมินผลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เอกสาร – การวิเคราะห์เนื้อหา การสัมภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนา- การสนทนากลุ่ม ปฏิกิริยาตอบกลับ – ฐานข้อมูลออนไลน์ การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม 1.2 การประเมินผลเชิงปริมาณ การสำรวจ การทดลอง การวิเคราะห์เนื้อหา

7 2. วิธีการประเมินตามวัตถุประสงค์
2.1 วิธีการประเมินความต้องการหรือความจำเป็น (Need Assessment) 2.2 วิธีการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 2.3 การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 2.4 การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 2.5 วิธีการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลแผนงานสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google